Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – designový prvek

Open space konference o e-learningu IS MU

Téma konference: Elektronické zkoušení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.

Letošní ročník je zaměřený na teorii a metodologii testování studentů, vyhodnocování obtížnosti otázek a na praktické ukázky elektronického zkoušení v IS MU. Prezentovat budou odborníci na testování studentů a učitelé věnující se e-learningu.

Konference Vám také poskytne prostor pro sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci na „open space“ stanovištích, kde Vám budou po celou dobu konference k dispozici pracovníci uživatelské podpory IS MU.

Termín konání Středa 11. února 2015 (registrace od 8.30)
Místo konání Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

Tematické okruhy

Prezentovaná témata Vám představí:

 • teorii tvorby testových otázek,

 • metodologii testování,

 • vyhodnocování obtížnosti otázek,

 • elektronické testování v IS MU,

 • zkušenosti se skenováním testů do IS MU,

 • ukázky výukových multimédií,

 • nástroje pro práci s Odpovědníky,

 • průzkumy.


Přihlášení

Na konferenci se již není možné přihlásit.


Program prezentací


První blok
9.00–10.45
 • Úvodní slovo doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity
 • Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.; PhDr. Petr Květon, Ph.D. – Konstrukce a analýza didaktických testů (více informací)
 • doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. – Elektronické zkoušení z pohledu učitele, vedoucího vývoje i programátora (více informací)
Přestávka s občerstvením
Druhý blok
11.10–12.10
Moderovaná diskuze na stáncích
 • 11.10–11.30 Možnosti a bezpečnostní nastavení elektronického zkoušení u PC (více informací)
  • RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
 • 11.30–11.50 Zkoušení skenováním do IS MU (více informací)
  • Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
  • Mgr. Marie Tomandlová
 • 11.50–12.10 Multimédia (nejen) v odpovědnících (více informací)
  • Mgr. Jitka Daňková
Třetí blok
12.20–13.00
 • Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D. – E-testování i v lingvistice (více informací)
 • Mgr. Dana Koláčková – Průzkumy – nová agenda v IS MU (více informací)
 • doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. – Průzkumy – první zkušenosti z praxe (více informací)
Doprovodný program
13.15
Komentovaná prohlídka nových prostor Fakulty informatiky MU
 • Pro zájemce je připravena možnost prohlídky nových prostor Fakulty informatiky MU včetně technologického zázemí fakulty, které není běžně přístupné veřejnosti.
 • Účast na prohlídce prostor FI MU prosím potvrďte při Vaší registraci na konferenci.

Anotace prezentací


První blok
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
 PhDr. Petr Květon, Ph.D.

Konstrukce a analýza didaktických testů

Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Psychologický ústav, Filozofická fakulta MU
PhDr. Petr Květon, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Cílem příspěvku je podat přehled základních poznatků o vytváření vědomostních testů, především z oblasti klasické teorie testů, ale rovněž s odkazy na moderní přístupy a možnosti jejich využití. Budou objasněny klíčové charakteristiky testu (objektivita, validita, reliabilita, rozlišovací schopnost) a způsoby jejich ověřování. V příspěvku bude prezentován postup konstrukce testu – od koncepce a záměru přes vytváření položek, pilotáž, administraci a vyhodnocení až po závěrečnou analýzu kvality testu. Jednotlivé postupy budou diskutovány vzhledem k využití e-learningových aplikací IS MU.

doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

Elektronické zkoušení z pohledu učitele, vedoucího vývoje i programátora

doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Vedoucí vývoje Informačního systému MU, Fakulta informatiky MU

Příspěvek představí netradiční pohled člověka, který je současně v roli učitele, vedoucího vývoje i programátora a stál u zrodu aplikace pro elektronické zkoušení v IS MU. Nevěřil, že předměty z oblasti výpočetních a operačních systémů nebo služeb lze zkoušet pomocí elektronických testů. Měl tak možnost jako jeden z prvních zjistit, jaké jsou výhody i úskalí testování u PC či zkoušení skenováním. Dozvíte se, jak překonal své předsudky a využil v té době nekonvenční způsob ověřování znalostí. Elektronické zkoušení znamená i značnou časovou investici učitele, zejména v počátcích, kdy je potřeba vytvořit co nejrozsáhlejší banku otázek. Přednášející vyhodnotí, jaké postupy se (ne)osvědčily, jaké byly první ohlasy studentů, co se ukázalo výhodou a co nevýhodou, jak se splnila jeho očekávání a prozradí i zkušenosti ze zapojení studentů do tvorby otázek.

Druhý blok
RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.

Možnosti a bezpečnostní nastavení elektronického zkoušení u PC

RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
Institut teoretické informatiky, Fakulta informatiky MU
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Biologický ústav, Lékařská fakulta MU

Odpovědníky poskytují nejen možnost procvičování studentů, ale také lze pomocí nich zkoušet. Výhodou je téměř okamžité vyhodnocení, čímž si tento způsob zkoušení našel uplatnění např. u vstupních testů, připouštěcích testů ke zkoušce nebo ověřování znalostí z domácí přípravy před cvičením. Na stánku Vám specialisté uživatelské podpory představí praktické ukázky využití zkoušení u PC, možnosti nastavení bezpečnostních opatření zamezujících podvodů vč. sledování činnosti studenta v ISu během testu a další technické či organizační aspekty.

Od 11.10 bude na stánku probíhat moderovaná diskuse s Mgr. Kateřinou Vopěnkovou, Ph.D., která zkouší na Lékařské fakultě pomocí Odpovědníků a mj. využívá kombinaci bezpečnostních opatření omezujících případné podvody studentů, a RNDr. Petrem Švendou, Ph.D., který představí zkušenosti svého týmu s průběžným testováním studentů u PC ve výuce programování na Fakultě informatiky.

Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Mgr. Marie Tomandlová

Zkoušení skenováním do IS MU

Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU
Mgr. Marie Tomandlová
Biochemický ústav, Lékařská fakulta MU

Informační systém MU umožňuje v aplikaci Odpovědníky generování unikátních zadání a tisk odpovědních archů pro vyznačení odpovědí. Multiple-choice testy jsou po hromadném naskenování odeslány do ISu, kde se odpovědní archy automaticky vyhodnocují. V několika následných krocích jsou studentům přiřazeny body, které lze převést na hodnocení. Skenování do ISu rukou psaných písemek opravených učitelem umožňuje rozpoznat zadané body a uložit je studentům do Poznámkového bloku. Tento proces umožňuje zveřejnit studentům jejich řešení spolu s bodovým hodnocením a komentářem opravujícího a zpřístupnit jejich výsledky.

Na stánku Vám pracovníci uživatelské podpory předvedou možnosti zkoušení skenováním.

Od 11.30 se můžete zapojit do moderované diskuse s Mgr. Michalem Bulantem, Ph.D., který skenuje rukou psané písemky v matematických předmětech, a Mgr. Marií Tomandlovou využívající skenování pro rychlé a automatické vyhodnocování velkého množství průběžných testů psaných v rámci seminářů v předmětech Biochemie I a II na Lékařské fakultě.

Mgr. Jitka Daňková

Multimédia (nejen) v odpovědnících

Mgr. Jitka Daňková
Koordinátorka s-techniků, Uživatelská podpora IS MU

Testové otázky se nemusí omezovat jen na prostý výběr textových možností. Vyučující Masarykovy univerzity využívají v odpovědnících rentgenové snímky, nechávají studenty označovat buňky v náhledu z mikroskopu, zadávat matematické i chemické vzorce či analyzovat natočené videozáznamy a zvukové nahrávky. Inspirujte se na stánku možnostmi multimédií v elektronickém zkoušení. Můžete zde konzultovat své představy s odborníky na tvorbu videí, schémat, animací a speciálních výukových pomůcek.

Od 11.50 bude na stánku probíhat moderovaná diskuse s Mgr. Jitkou Daňkovou, která často analyzuje nápady a požadavky vyučujících na multimediální podobu zkoušení. Představí Vám ty nejzajímavější možnosti multimediálního zkoušení, které ve své praxi pro vyučující Masarykovy univerzity její kolegové vytvářeli.

Třetí blok
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.

E-testování i v lingvistice

Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta MU

Fonetika a fonologie patří k oborům, u nichž není obvyklé zkoušet klasickými testovými otázkami (multiple-choice), natož elektronicky. Postupný nárůst počtu studentů jak v denním, tak i v kombinovaném studiu však přiměl vyučující k experimentování s různými formami elektronického zkoušení. Ve svém příspěvku Vás prezentující seznámí s přednostmi i úskalími skenovacích testů se znaky fonetické transkripce a s netradičním zkoušením prostřednictvím zvukových nahrávek studentů.

Mgr. Dana Koláčková

Průzkumy – nová agenda v IS MU

Mgr. Dana Koláčková
Koordinátorka is-techniků, Uživatelská podpora IS MU

Příspěvek představí novou agendu Průzkumy, která umožňuje realizovat dotazníková šetření s využitím dat z ISu. Prezentace nabídne stručný přehled možností agendy vč. nástrojů pro vytváření a vyhlašování průzkumů, oslovování i urgenci respondentů hromadnými dopisy, správu a vyhodnocování odpovědí včetně podpory exportů dat.

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Průzkumy – první zkušenosti z praxe

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Proděkanka pro strategický rozvoj, Fakulta sociálních studií MU
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií MU

Příspěvek přiblíží první zkušenosti z praxe se zcela novou agendou Průzkumy. Na konkrétním příkladu využití agendy na FSS pro realizaci ankety mezi studenty 1. ročníku bakalářského studia budou vyhodnoceny zkušenosti a přínos nového nástroje.

 

Postery


Fotogalerie

Registrace účastníků
Registrace účastníků

Zahájení konference
Zahájení konference

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Úvodní slovo
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
Úvodní slovo
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.; PhDr. Petr Květon, Ph.D.
Konstrukce a analýza
didaktických testů
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.;
PhDr. Petr Květon, Ph.D.
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Elektronické zkoušení
z pohledu učitele, vedoucího
vývoje i programátora
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Občerstvení pro účastníky
Občerstvení pro účastníky
Občerstvení během přestávky
Občerstvení během přestávky
Postery umístěné ve foyer
Postery umístěné ve foyer
Konzultační stánek: Zkoušení skenováním do IS MU
Konzultační stánek:
Zkoušení skenováním do IS MU
RNDr. Petr Švenda, Ph.D.; Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Moderovaná diskuse: Možnosti
a bezpečnostní nastavení
elektronického zkoušení u PC
RNDr. Petr Švenda, Ph.D.;
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.

Mgr. Michal Bulant, Ph.D.; Mgr. Marie Tomandlová
Moderovaná diskuse:
Zkoušení skenováním do IS MU
Mgr. Michal Bulant, Ph.D.;
Mgr. Marie Tomandlová

Mgr. Jitka Daňková
Moderovaná diskuse:
Multimédia (nejen) v odpovědnících
Mgr. Jitka Daňková
Konzultační stánek: Možnosti a bezpečnostní nastavení elektronického zkoušení u PC
Konzultační stánek: Možnosti
a bezpečnostní nastavení
elektronického zkoušení u PC
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
E-testování i v lingvistice
Mgr. Irena
Headlandová Kalischová, Ph.D.

Mgr. Dana Koláčková
Průzkumy –
nová agenda v IS MU
Mgr. Dana Koláčková
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Průzkumy –
první zkušenosti z praxe
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Ing. Jitka Brandejsová; Mgr. Filip Daněk
Zakončení konference
Ing. Jitka Brandejsová;
Mgr. Filip Daněk

Komentovaná prohlídka nových prostor Fakulty informatiky MU
Komentovaná prohlídka nových
prostor Fakulty informatiky MU
 

Fotogalerie z předchozích ročníků konference:


Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:

Open space 2011
1. ročník (září 2011)
Open space 2012
2. ročník (září 2012)
Open space 2013
3. ročník (září 2013)
Open space 2014
4. ročník (únor 2014)

Ke stažení

Centrum výpočetní techniky |
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita |
Přístupnost |
Stránky Servisního střediska
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014–2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041