Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Open space konference o e-learningu IS MU

Téma konference: E-learning smysluplně?

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 8. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Ústředním tématem příspěvků bude smysluplný e-learning. Dozvíte se, které e-learningové aktivity dávají ve výuce smysl vyučujícím z různých fakult a zda mají očekávaný efekt na studenty. Opět budou prezentovat odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference si zachová formát „otevřeného prostoru“ a znovu bude příležitostí k setkání s kolegy, ke konzultaci dotazů a porovnání zkušeností. A hlavně, zase Vás rádi uvidíme.

Termín konání středa 14. 2. 2018 (registrace od 8.30)
Místo konání Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

Podívejte se na videoreportáž, jak probíhala minulá konference:

Spustit videoreportáž z OSK 2017

Tematické okruhy

Ústředním tématem konference bude, které e-learningové aktivity dávají ve výuce smysl vyučujícím z různých fakult a zda mají očekávaný efekt na studenty. Příspěvky a doprovodné postery konference poodhalí, jak učitelé přemýšlejí a na co se dívají, když mají vyhodnotit, zda je jejich energie vložená do tvorby e-learningových aktivit smysluplná. O praktické zkušenosti se v rámci příspěvků podělí vyučující, kteří budou mluvit o:

  • videích, která dávají slabším studentům šanci dohnat ostatní studenty a předmět úspěšně dokončit,

  • vyhodnocování obtížnosti testů a důvodech k revizi otázek,

  • tom, co přináší pravidelné průběžné testování studentům a co učiteli,

  • krátkých Skype videokonferencích s experty v hodinách,

  • multimédiích, která dokáží zpřístupnit cenné sbírky i velkému množství studentů,

  • tom, zda se vyplácí příprava interaktivní osnovy.


Registrace

Účast na konferenci je zdarma. Prosíme o přihlášení se na konferenci vyplněním registračního formuláře.

Registrace na Open space konferenci

Anotace příspěvků

Průběžně zde již zveřejňujeme názvy a anotace jednotlivých příspěvků


Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Jak řešené videopříklady zvyšují šanci na úspěšné dokončení předmětu

Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
Katedra ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta

Pokud v předmětu vyučujete různorodou skupinu studentů s různým základem znalostí, není jednoduché dát stejnou šanci na úspěšné dokončení všem. Někteří studenti jsou již od začátku například znevýhodnění svou střední školou, kde nebyl kladen takový důraz na matematický základ, a musí dohánět své spolužáky, nebo tím, že jako kombinovaní studenti mají méně přímých hodin výuky a ledacos od dob svých studií zapomněli. V příspěvku bude představena jedna z možných cest, jak s těmito studenty pracovat a pomoci jim například vytvořením sady řešených videopříkladů s komentářem vyučujícího. V příspěvku zazní zejména praktická zkušenost s tvorbou takových příkladů za pomoci tabletu, časová náročnost a v neposlední řadě odezva studentů na tento doplňující materiál a dopad na výuku předmětu.

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Jak udržet studenty ve správné provozní teplotě po celý semestr

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií

Příspěvek představí využívání odpovědníků k pravidelnému on-line testování studentů v průběhu celého semestru. Poukáže na užitečnost těchto nástrojů pro motivaci studentů k pravidelné přípravě na výuku a na závěrečnou zkoušku. Průběžné testování napomáhá udržování studentů v optimální provozní teplotě po celý semestr. Zvyšuje kvalitu jejich přípravy a tím i celé výuky. Současně přispívá ke snižování neúspěšnosti studentů při ukončování předmětu. Diskutovány budou i možné limity užívání uvedených nástrojů.

Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.

Digitální technologie ve výuce – krátké Skype hovory

Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií

Správné využívání digitálních technologií ve výuce může mít pozitivní vliv na dosahování lepších výsledků a vzdělávání studentů. Díky interaktivnímu zapojení studenti získávají možnost přímo participovat na výuce, což zároveň zvyšuje jejich zájem a motivaci. Příspěvek se bude věnovat využití živých vstupů ve výuce prostřednictvím Skype a jakým způsobem mohou tyto krátké video-hovory s experty obohatit kurzy. Cílem příspěvku je představit pozitiva a zároveň sdílet zkušenosti a možná úskalí, která zavedení tohoto prvku do výuky s sebou přináší. Zmíněna bude také náročnost přípravy z pohledu vyučujícího i studentů.

Mgr. Ivana Šplíchalová

Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka

Mgr. Ivana Šplíchalová
Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta

V příspěvku představíme volně přístupnou víceúčelovou učební pomůcku pro studium morfologie kosterní soustavy člověka. Motivací pro její vznik byla potřeba ucelených studijních materiálů, sledujících současné trendy v morfologické a virtuální antropologii, které znázorní morfologii lidského skeletu pomocí dostupných moderních vizualizačních prostředků a tak usnadní pochopení studované látky. Učebnice má formu webové aplikace a obsahuje interaktivní elektronické učební texty humánní osteologie a dentální antropologie s detailními ilustračními fotografiemi a rozsáhlou sbírku počítačových 3D modelů celé kosterní soustavy i jednotlivých kostí a zubů člověka, které jsou zobrazitelné přímo v prohlížeči nebo volně stažitelné. Kromě znázornění normativní morfologie kostí poskytuje učebnice ukázky tvarové a velikostní variability kostí, kostní mikrostruktury i základy osteometrie. Nedílnou součástí učebnice jsou testovací aplikace sloužící k prověření znalosti probírané látky a podporující aktivnější samostudium.

doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

Využití analýzy výukových dat z pohledu učitele

doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat, Fakulta informatiky

Jednou z klíčových výhod e-learningu je možnost snadno zaznamenávat data o interakci studentů s výukovými materiály a testy. Analýza těchto dat může dát učitelům zajímavé poučení pro přípravu a vylepšování výuky. Často přitom nejsou potřeba žádné komplikované analýzy, je potřeba si především ujasnit otázky, které nás zajímají, a mít k dispozici jednoduché statistiky, na základě kterých je můžeme odpovědět. Příklady takových otázek jsou: Které úkoly dělají studentům největší problémy? Které výukové materiály jsou nejvíce využívané? Jaký je vztah mezi výkonem studentů na závěrečné zkoušce a jednotlivými domácími úkoly? Které otázky v závěrečné písemce jsou nevhodně formulované? V příspěvku budou ukázány konkrétní příklady analýz výukových dat z ISu i z výukových systémů určených pro širokou veřejnost.

Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Využití e-learningových nástrojů ve výuce statistiky pro psychology

Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Psychologický ústav, Filozofická fakulta

Příspěvek představuje komplexní využití e-learningových nástrojů ve dvousemestrálním kurzu statistiky pro psychology na FF MU. Studijní materiály jsou prezentovány v podobě interaktivních osnov uspořádaných podle týdnů výuky. Součástí kurzu jsou instruktážní videa představující postupy zadávání a interpretace jednotlivých statistických procedur, odpovědníky pro zadávání úkolů ve cvičení i domácích úkolů a odevzdávárny pro shromažďování výstupů z těchto úkolů. Rovněž zkoušení na konci obou semestrů probíhá s podporou těchto nástrojů. Prezentace z přednášek a cvičení jsou studenty využívány nejen v rámci absolvování předmětu, ale také později v situacích, kdy si potřebují znalosti statistiky osvěžit, např. při analýze dat diplomové práce.

PhDr. Mgr. Mona Nechvátalová

Praktické důsledky GDPR v e-learningu IS MU

PhDr. Mgr. Mona Nechvátalová
Právní odbor, Rektorát

V květnu tohoto roku vstupuje v platnost nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR). Jde o novou legislativu EU týkající se zpracování osobních údajů, ale také práv osob, jejichž údaje jsou zpracovávány. Novému nařízení musí vyhovět také Informační systém MU, takže se s jeho důsledky setkají všichni uživatelé IS MU, a to i v oblasti e-learningu. V prezentaci zazní, jaké konkrétní dopady bude nařízení mít v této oblasti, ale i v širším kontextu. Vysvětlení, co pro uživatele bude znamenat, a odpovědi na konkrétní otázky typu "Jak nakládat se sbíranými údaji o subjektech v řadě každodenních situací na univerzitě?", "Zda bude možné sbírat údaje o frekventantech e-learningových kurzů?" a "Za jakých podmínek?", poskytne v rámci příspěvku PhDr. Mgr. Mona Nechvátalová z Právního odboru RMU.

Mgr. Jitka Daňková

Novinky v IS MU

Mgr. Jitka Daňková
Osobní stránka v IS MU

Příspěvek je určen posluchačům, kteří chtějí mít přehled o vývoji e-learningu, jeho nových funkcích a možnostech. Shrnuje nejzajímavější novinky elektronické podpory výuky v Informačním systému MU z uplynulého roku. Posluchači se mimo jiné dozvědí, jaká předsevzetí si Vývojový tým IS MU stanovil na rok 2018 a na co se mohou v nejbližší době těšit.

 

Postery

Informační postery z předchozích ročníků konference si můžete prohlédnout na Elportále MU:

http://is.muni.cz/elportal/prezentace/postery/


Fotogalerie

Fotografie budou zveřejněny po konferenci, zatím se můžete podívat na fotografie z předchozích ročníků:

Fotogalerie předchozích ročníků

Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:


Ke stažení