Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Open space konference o e-learningu IS MU

Téma konference: E-learning smysluplně?

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 8. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Ústředním tématem příspěvků bude smysluplný e-learning. Dozvíte se, které e-learningové aktivity dávají ve výuce smysl vyučujícím z různých fakult a zda mají očekávaný efekt na studenty. Opět budou prezentovat odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference si zachová formát „otevřeného prostoru“ a znovu bude příležitostí k setkání s kolegy, ke konzultaci dotazů a porovnání zkušeností. A hlavně, zase Vás rádi uvidíme.

Termín konání středa 14. 2. 2018 (registrace od 8.30)
Místo konání Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

Tematické okruhy

Ústředním tématem konference bude, které e-learningové aktivity dávají ve výuce smysl vyučujícím z různých fakult a zda mají očekávaný efekt na studenty. Příspěvky a doprovodné postery konference poodhalí, jak učitelé přemýšlejí a na co se dívají, když mají vyhodnotit, zda je jejich energie vložená do tvorby e-learningových aktivit smysluplná. O praktické zkušenosti se v rámci příspěvků podělí vyučující, kteří budou mluvit o:

 • videích, která dávají slabším studentům šanci dohnat ostatní studenty a předmět úspěšně dokončit,

 • vyhodnocování obtížnosti testů a důvodech k revizi otázek,

 • tom, co přináší pravidelné průběžné testování studentům a co učiteli,

 • krátkých Skype videokonferencích s experty v hodinách,

 • multimédiích, která dokáží zpřístupnit cenné sbírky i velkému množství studentů,

 • tom, zda se vyplácí příprava interaktivní osnovy.


Program konference


První blok
9.00–10.40
 • Úvodní slovo doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity
 • PhDr. Petr Suchý, Ph.D. – Jak udržet studenty ve správné provozní teplotě po celý semestr (anotace příspěvku)
 • Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D. – Digitální technologie ve výuce – krátké Skype hovory (anotace příspěvku)
 • Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. – Jak řešené videopříklady zvyšují šanci na úspěšné dokončení předmětu (anotace příspěvku)
Přestávka na kávu
Druhý blok
11.05–11.55
 • Mgr. Ivana Šplíchalová – Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka (anotace příspěvku)
 • Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. – Využití e-learningových nástrojů ve výuce statistiky pro psychology (anotace příspěvku)
Doprovodný program s občerstvením
11.55–12.35
 • Prostor pro sdílení zkušeností s ostatními účastníky
 • Konzultační a inspirační stánky
 • Informační postery
Třetí blok
12.35–14.10
 • doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. – Využití analýzy výukových dat z pohledu učitele (anotace příspěvku)
 • Mgr. Veronika Smítková – Praktické důsledky GDPR v e-learningu IS MU (anotace příspěvku)
 • doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. – Praktické důsledky GDPR v IS MU – ilustrace a ukázky (anotace příspěvku)
 • Mgr. Jitka Daňková – Novinky v IS MU (anotace příspěvku)
 • Mgr. Jitka Daňková – Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020 (anotace příspěvku)
 • Závěrečné slovo s překvapením
Program konferenceTisková verze (PDF) s místem pro poznámky

Anotace příspěvků


PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Jak udržet studenty ve správné provozní teplotě po celý semestr

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií

Příspěvek představí využívání odpovědníků k pravidelnému on-line testování studentů v průběhu celého semestru. Poukáže na užitečnost těchto nástrojů pro motivaci studentů k pravidelné přípravě na výuku a na závěrečnou zkoušku. Průběžné testování napomáhá udržování studentů v optimální provozní teplotě po celý semestr. Zvyšuje kvalitu jejich přípravy a tím i celé výuky. Současně přispívá ke snižování neúspěšnosti studentů při ukončování předmětu. Diskutovány budou i možné limity užívání uvedených nástrojů.

Jak udržet studenty ve správné provozní teplotě po celý semestr
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.

Digitální technologie ve výuce – krátké Skype hovory

Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií

Správné využívání digitálních technologií ve výuce může mít pozitivní vliv na dosahování lepších výsledků a vzdělávání studentů. Díky interaktivnímu zapojení studenti získávají možnost přímo participovat na výuce, což zároveň zvyšuje jejich zájem a motivaci. Příspěvek se bude věnovat využití živých vstupů ve výuce prostřednictvím Skype a jakým způsobem mohou tyto krátké video-hovory s experty obohatit kurzy. Cílem příspěvku je představit pozitiva a zároveň sdílet zkušenosti a možná úskalí, která zavedení tohoto prvku do výuky s sebou přináší. Zmíněna bude také náročnost přípravy z pohledu vyučujícího i studentů.

Digitální technologie ve výuce – krátké Skype hovory
Online prezentace (Prezi.com)
Digitální technologie ve výuce – krátké Skype hovory
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Jak řešené videopříklady zvyšují šanci na úspěšné dokončení předmětu

Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
Katedra ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta

Pokud v předmětu vyučujete různorodou skupinu studentů s různým základem znalostí, není jednoduché dát stejnou šanci na úspěšné dokončení všem. Někteří studenti jsou již od začátku například znevýhodnění svou střední školou, kde nebyl kladen takový důraz na matematický základ, a musí dohánět své spolužáky, nebo tím, že jako kombinovaní studenti mají méně přímých hodin výuky a ledacos od dob svých studií zapomněli. V příspěvku bude představena jedna z možných cest, jak s těmito studenty pracovat a pomoci jim například vytvořením sady řešených videopříkladů s komentářem vyučujícího. V příspěvku zazní zejména praktická zkušenost s tvorbou takových příkladů za pomoci tabletu, časová náročnost a v neposlední řadě odezva studentů na tento doplňující materiál a dopad na výuku předmětu.

Jak řešené videopříklady zvyšují šanci na úspěšné dokončení předmětu
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Ivana Šplíchalová

Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka

Mgr. Ivana Šplíchalová
Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta

V příspěvku představíme volně přístupnou víceúčelovou učební pomůcku pro studium morfologie kosterní soustavy člověka. Motivací pro její vznik byla potřeba ucelených studijních materiálů, sledujících současné trendy v morfologické a virtuální antropologii, které znázorní morfologii lidského skeletu pomocí dostupných moderních vizualizačních prostředků a tak usnadní pochopení studované látky. Učebnice má formu webové aplikace a obsahuje interaktivní elektronické učební texty humánní osteologie a dentální antropologie s detailními ilustračními fotografiemi a rozsáhlou sbírku počítačových 3D modelů celé kosterní soustavy i jednotlivých kostí a zubů člověka, které jsou zobrazitelné přímo v prohlížeči nebo volně stažitelné. Kromě znázornění normativní morfologie kostí poskytuje učebnice ukázky tvarové a velikostní variability kostí, kostní mikrostruktury i základy osteometrie. Nedílnou součástí učebnice jsou testovací aplikace sloužící k prověření znalosti probírané látky a podporující aktivnější samostudium.

Mgr. Ivana Šplíchalová
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Využití e-learningových nástrojů ve výuce statistiky pro psychology

Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Psychologický ústav, Filozofická fakulta

Příspěvek představuje komplexní využití e-learningových nástrojů ve dvousemestrálním kurzu statistiky pro psychology na FF MU. Studijní materiály jsou prezentovány v podobě interaktivních osnov uspořádaných podle týdnů výuky. Součástí kurzu jsou instruktážní videa představující postupy zadávání a interpretace jednotlivých statistických procedur, odpovědníky pro zadávání úkolů ve cvičení i domácích úkolů a odevzdávárny pro shromažďování výstupů z těchto úkolů. Rovněž zkoušení na konci obou semestrů probíhá s podporou těchto nástrojů. Prezentace z přednášek a cvičení jsou studenty využívány nejen v rámci absolvování předmětu, ale také později v situacích, kdy si potřebují znalosti statistiky osvěžit, např. při analýze dat diplomové práce.

Využití e-learningových nástrojů ve výuce statistiky pro psychology
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

Využití analýzy výukových dat z pohledu učitele

doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat, Fakulta informatiky

Jednou z klíčových výhod e-learningu je možnost snadno zaznamenávat data o interakci studentů s výukovými materiály a testy. Analýza těchto dat může dát učitelům zajímavé poučení pro přípravu a vylepšování výuky. Často přitom nejsou potřeba žádné komplikované analýzy, je potřeba si především ujasnit otázky, které nás zajímají, a mít k dispozici jednoduché statistiky, na základě kterých je můžeme odpovědět. Příklady takových otázek jsou: Které úkoly dělají studentům největší problémy? Které výukové materiály jsou nejvíce využívané? Jaký je vztah mezi výkonem studentů na závěrečné zkoušce a jednotlivými domácími úkoly? Které otázky v závěrečné písemce jsou nevhodně formulované? V příspěvku budou ukázány konkrétní příklady analýz výukových dat z ISu i z výukových systémů určených pro širokou veřejnost.

Využití analýzy výukových dat z pohledu učitele
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Veronika Smítková

Praktické důsledky GDPR v e-learningu IS MU

Mgr. Veronika Smítková
Právní odbor, Rektorát

V květnu tohoto roku vstupuje v platnost nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR). Jde o novou legislativu EU týkající se zpracování osobních údajů, ale také práv osob, jejichž údaje jsou zpracovávány. Novému nařízení musí vyhovět také Informační systém MU, takže se s jeho důsledky setkají všichni uživatelé IS MU, a to i v oblasti e-learningu. V prezentaci zazní, jaké konkrétní dopady bude nařízení mít v této oblasti, ale i v širším kontextu. Vysvětlení, co pro uživatele bude znamenat, a odpovědi na konkrétní otázky typu "Jak nakládat se sbíranými údaji o subjektech v řadě každodenních situací na univerzitě?", "Zda bude možné sbírat údaje o frekventantech e-learningových kurzů?" a "Za jakých podmínek?", poskytne v rámci příspěvku Mgr. Veronika Smítková z Právního odboru RMU.

Praktické důsledky GDPR v e-learningu IS MU
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

Praktické důsledky GDPR v IS MU – ilustrace a ukázky

doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Vedoucí vývoje Informačního systému MU, Fakulta informatiky MU

Novému nařízení GDPR musí vyhovět také Informační systém MU. Doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. posluchače krátce seznámí s tím, jaké kroky jsme v IS MU již udělali, a pro ilustraci představí, jak by mohlo být nařízení v IS MU od 25. května 2018 uplatňováno.

Praktické důsledky GDPR v e-learningu IS MU – ilustrace a ukázky
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Jitka Daňková

Novinky v IS MU

Mgr. Jitka Daňková
Koordinátorka s-techniků, Uživatelská podpora IS MU

Příspěvek je určen posluchačům, kteří chtějí mít přehled o vývoji e-learningu, jeho nových funkcích a možnostech. Shrnuje nejzajímavější novinky elektronické podpory výuky v Informačním systému MU z uplynulého roku. Posluchači se mimo jiné dozvědí, jaká předsevzetí si Vývojový tým IS MU stanovil na rok 2018 a na co se mohou v nejbližší době těšit.

 
Mgr. Jitka Daňková

Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020

Mgr. Jitka Daňková
Koordinátorka s-techniků, Uživatelská podpora IS MU

Přednášející seznámí posluchače s dokumentem Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020 schváleným Radou pro informační technologie MU. Tento dokument konkretizuje strategii, cíle a nástroje k tomu, co vše by se v oblasti e-learningu mělo v následujících letech stát. Seznamte se s vizí, jaký by měl e-learning na Masarykově univerzitě být v roce 2020.

Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020
Formát PDF, autentizováno
Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 

Postery

Kterým e-learningovým aktivitám se nejvíce vyplatí věnovat čas z pohledu učitele Smysluplné e-learningové aktivity podle vyučujících Smysluplné e-learningové aktivity podle studentů

Informační postery z předchozích ročníků konference si můžete prohlédnout na Elportále MU:

http://is.muni.cz/elportal/prezentace/postery/


Fotogalerie

Registrace účastníků
Registrace účastníků
Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Zahájení konference
Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Úvodní slovo
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Úvodní slovo
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Jak udržet studenty ve správné provozní teplotě po celý semestr
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.
Digitální technologie ve výuce – krátké Skype hovory
Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
Jak řešené videopříklady zvyšují šanci na úspěšné dokončení předmětu
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
První blok přednášek
První blok přednášek
Konzultační stánky
Konzultační stánky během přestávky
Mgr. Ivana Šplíchalová
Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka
Mgr. Ivana Šplíchalová
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Využití e-learningových nástrojů ve výuce statistiky pro psychology
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Konzultační stánky během přestávky
Konzultační stánky během přestávky
Sdílení zkušeností během přestávky
Sdílení zkušeností během přestávky
Konzultační stánky
Konzultační stánky během přestávky
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
Využití analýzy výukových dat z pohledu učitele
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
Mgr. Veronika Smítková
Praktické důsledky GDPR v e-learningu IS MU
Mgr. Veronika Smítková
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Praktické důsledky GDPR v IS MU – ilustrace a ukázky
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Mgr. Jitka Daňková
Novinky v IS MU
Mgr. Jitka Daňková
Mgr. Jitka Daňková
Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020
Mgr. Jitka Daňková
Vyhlášení soutěže a předání cen
Vyhlášení soutěže a předání cen
Závěr konference
Závěr konference
Bc. Kateřina Bulová, Václav Štefela
 

Fotogalerie předchozích ročníků

Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:


Ke stažení