Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Open space konference o e-learningu IS MU

Téma konference: Hodnocení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 10. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity. Ústředním tématem příspěvků bude hodnocení studentů a poskytování zpětné vazby. Dozvíte se, jaké způsoby udělování hodnocení se vyučujícím ve výuce osvědčily a co vše zohledňují ve výsledné známce. Získáte praktické tipy, jak se vypořádat s hodnocením skupinových projektů i náhled na metody poskytování skutečně efektivní zpětné vazby.

Prezentovat budou již tradičně odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference si zachová formát „otevřeného prostoru“ a i nadále bude příležitostí k setkání s kolegy, ke konzultaci dotazů a porovnání zkušeností. Rádi Vás zase uvidíme.

Termín konání 5. února 2020
Místo konání Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

Podívejte se na videoreportáž, jak probíhala konference 2019:


Tematické okruhy

Ústředním tématem konference bude hodnocení studentů a poskytování zpětné vazby. Příspěvky a doprovodné postery konference poodhalí, jak náročné je studenty hodnotit a zůstat při hodnocení objektivní. O praktické zkušenosti a rady se v rámci příspěvků podělí vyučující, kteří budou mluvit o:

 • vyvážení přístupu k hodnocení jednotlivce i celého týmu,

 • propracovaném hodnocení esejí studentů,

 • vzájemném hodnocení studentů,

 • efektivním poskytování zpětné vazby,

 • formativním hodnocení,

 • testování ve výuce prostřednictvím mobilních zařízení.


Program konference


Registrace
8.30–9.00
První blok
9.00–10.25
 • Úvodní slovo doc. JUDr. Radima Polčáka, Ph.D., prorektora pro legislativu, informační technologie a korporátní vztahy
 • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. – Proč hodnotíme studenty? (anotace příspěvku)
 • Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. – Hodnocení učitelem a vzájemné studentské hodnocení v masifikovaném vzdělávání (anotace příspěvku)
 • Mgr. Hana Tulinská – Formativní zpětná vazba jako kompetence studenta i učitele (anotace příspěvku)
Přestávka na kávu
Druhý blok
10.55–12.00
 • Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. – „Zpětná vazba“ v Praktiku práva obchodních korporací (anotace příspěvku)
 • PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. – 6 let týmových úkolů ve VIKMA10 a pořád nemám dost (anotace příspěvku)
 • Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. – Využití odpovědníků v ISu pro psaní průběžných testů (anotace příspěvku)
Doprovodný program s občerstvením
12.00–12.50
 • Prostor pro sdílení zkušeností s ostatními účastníky
 • Konzultační a inspirační stánky
 • Informační postery
Třetí blok
12.50–14.00
Program konferenceTisková verze (PDF) s místem pro poznámky

Anotace příspěvků


prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

Proč hodnotíme studenty?

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Ústav matematiky a statistiky – Přírodovědecká fakulta

V příspěvku ze zamyslím nad různými formami a cíli hodnocení. Je to diagnostika silných a slabých stránek studentů, usměrňování a formování vzdělávacích aktivit, vyhodnocení souladu výsledků s očekávanými znalostmi a dovednostmi, nebo spíše donucovací nástroj opřený např. o obavu ze selhání? A umíme si získat věrohodnou zpětnou vazbu od studetnů? Budu se přitom opírat o vlastní i zprostředkované zkušenosti od nás i zvenku.

Proč hodnotíme studenty?
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Hodnocení učitelem a vzájemné studentské hodnocení v masifikovaném vzdělávání

Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta

Proč studenti potřebují zpětnou vazbu a jak dobrá zpětná vazba vypadá? Příspěvek začíná zamyšlením nad zpětnou vazbou jako jedním z principů kvalitní vysokoškolské výuky. Dále si klade otázku, jak poskytnout užitečnou zpětnou vazbu studentům ve velkých studijních skupinách. Srovnává využití hodnocení učitelem přes poznámkové bloky v ISu s aplikací pro vzájemné hodnocení. Na příkladech z výuky diskutuje výhody i úskalí, která mohou oba typy hodnocení přinášet.

Hodnocení učitelem a vzájemné studentské hodnocení v masifikovaném vzdělávání
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

„Zpětná vazba“ v Praktiku práva obchodních korporací

Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.
Katedra obchodního práva – Právnická fakulta

Praktikum práva obchodních korporací je výběrovým (povinně volitelným) předmětem určeným magisterským studentům oboru Právo. Cílem předmětu je rozšířit znalosti a zdokonalit praktické dovednosti budoucích právníků. Příspěvek představí koncepci kurzu, která je vystavěna na vypracovávání a hodnocení prakticky zadaných úkolů. Důraz bude kladen na sdílení zkušeností s funkcí „Nahrání učitelem opravné verze“.

„Zpětná vazba“ v Praktiku práva obchodních korporací
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D.

Využití odpovědníků v ISu pro psaní průběžných testů

Mgr. Marta Gimunová, Ph.D.
Katedra kineziologie – Fakulta sportovních studií

Průběžné testy v seminářích zvyšují připravenost studentů na hodinu, motivují je k průběžnému studiu a dávají vyučujícímu zpětnou vazbu o pochopení daného tématu. Jak se ale vypořádat s opravováním průběžných testů a zadáváním hodnocení z těchto testů u předmětů s velkým počtem studentů?

Využití odpovědníků v ISu pro psaní průběžných testů
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

6 let týmových úkolů ve VIKMA10 a pořád nemám dost

PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
Ústav české literatury a knihovnictví – Filozofická fakulta

Příspěvek se zaměří na zkušenosti ze šesti opakování týmového úkolu v jednom předmětu. Pozornost bude věnována zadání, které bylo formováno zkušenosti z toho úkolu i jiných týmových úkolů na stejném pracovišti. O plnění tohoto úkolu se posluchači dozví mj. pomocí informací z rozhovorů s absolventy úkolu. Z rozhovorů bude čerpat i poslední část příspěvku směřující k hodnocení úkolů, kde najdou využití i kvantitativní data (např. kolik bodů si studenti za úkol sami přidělili).

6 let týmových úkolů ve VIKMA10 a pořád nemám dost
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Hana Tulinská

Formativní zpětná vazba jako kompetence studenta i učitele

Mgr. Hana Tulinská
Kabinet informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta

Zpětnou vazbu typicky vnímáme jako něco, co přichází od vyučujícího směrem ke studentovi. Je však takový pohled udržitelný? V příspěvku se zkusíme podívat na studenta jako toho, kdo stojí v centru zpětné vazby a je ve vzájemné interakci s dalšími účastníky vzdělávání – lidmi i technologiemi. Z čeho se zpětná vazby skládá? Jaké prostředky můžeme využít? Jak může vypadat struktura formativní zpětné vazby? V příspěvku budou využity příklady z malého kurzu Vzdělávací technologie a velkého online Kurzu práce s informacemi.

Formativní zpětná vazba jako kompetence studenta i učitele
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Hana Vrtalová

Poskytování efektivní zpětné vazby

Mgr. Hana Vrtalová (autentizovaný odkaz)
Odbor vnějších vztahů a marketingu – Rektorát

Efektivní zpětná vazba je pro studenty podnětná, přínosná, motivující a dává jim smysl. Co je však potřeba k tomu, aby tyto kvality doopravdy splňovala? V příspěvku chci ukázat model zpětné vazby, který se opírá o lektorskou zkušenost z předmětu Komunikační trénink a podívat se blíže na situace, ve kterých zpětná vazba neplní svoji funkci. O zpětné vazbě budu mluvit jak v kontextu učitel-student, tak i mezi studenty navzájem.

Poskytování efektivní zpětné vazby
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Filip Daněk

Novinky v IS MU

Mgr. Filip Daněk
Informační systém MU

Příspěvek je určen posluchačům, kteří chtějí mít přehled o vývoji e-learningu, jeho nových funkcích a možnostech. Shrnuje nejzajímavější novinky elektronické podpory výuky v Informačním systému MU z uplynulého roku. Posluchači se mimo jiné dozvědí, jaké cíle si Vývojový tým IS MU stanovil do příštího ročníku Open space konference.

Postery

Informační postery z předchozích ročníků konference si můžete prohlédnout na Elportále MU:

http://is.muni.cz/elportal/prezentace/postery/


Fotogalerie

Podívejte se, jak probíhal letošní ročník:

Vše připraveno pro začátek konference
Vše připraveno pro začátek konference
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Úvodní slovo doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Úvodní slovo –
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Úvodní slovo doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Úvodní slovo –
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Proč hodnotíme studenty? prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Proč hodnotíme studenty? –
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Účastníci konference
Účastníci konference
Hodnocení učitelem a vzájemné studentské hodnocení v masifikovaném vzdělávání Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Hodnocení učitelem a vzájemné studentské hodnocení v masifikovaném vzdělávání –
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Prostor pro dotazy z publika
Prostor pro dotazy z publika
Formativní zpětná vazba jako kompetence studenta i učitele Mgr. Hana Tulinská
Formativní zpětná vazba jako kompetence studenta i učitele –
Mgr. Hana Tulinská
Konzultační stánky
Konzultační stánky
Sdílení zkušeností během přestávky
Sdílení zkušeností během přestávky
Galerie fotografií a programů z deseti ročníků konference
Galerie fotografií a programů z deseti ročníků konference
„Zpětná vazba“ v Praktiku práva obchodních korporací Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.
„Zpětná vazba“ v Praktiku práva obchodních korporací –
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.
Účastníci konference
Účastníci konference
6 let týmových úkolů ve VIKMA10 a pořád nemám dost PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
6 let týmových úkolů ve VIKMA10 a pořád nemám dost –
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
Prostor pro dotazy z publika
Prostor pro dotazy z publika
Účastníci konference
Účastníci konference
Využití odpovědníků v ISu pro psaní průběžných testů Mgr. Marta Gimunová, Ph.D.
Využití odpovědníků v ISu pro psaní průběžných testů –
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D.
V přednáškách zazněly zajímavé tipy
V přednáškách zazněly zajímavé tipy
Poskytování efektivní zpětné vazby Mgr. Hana Vrtalová
Poskytování efektivní zpětné vazby –
Mgr. Hana Vrtalová
Prostor pro dotazy z publika
Prostor pro dotazy z publika
Novinky v IS MU Mgr. Filip Daněk
Novinky v IS MU –
Mgr. Filip Daněk
Losování výherců tipovací soutěže
Losování výherců tipovací soutěže
 

Fotografie budou zveřejněny po konferenci, zatím se můžete podívat na fotografie z předchozích ročníků:

Fotogalerie předchozích ročníků

Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:


Ke stažení