Úvod do kvalitativního výzkumu
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Úvod do kvalitativního výzkumu
Info
Období
jaro 2020

AKTUALIZOVÁNO 17. 4. 2020

Osnova a harmonogram předmětu


 

Datum

Typ

Vyuč.

Téma

Úkol (před seminářem!!)

1.

18.2.

P1

Řiháček

Úvod do kvalitativního výzkumu, hlavní přístupy, podrobněji tematická analýza. Formulace výzkumné otázky a její role ve výzkumném projektu.

Zformulujte dvě až čtyři dílčí výzkumné otázky k hlavní výzkumné otázce zadané na přednášce. Dbejte přitom na to, aby dílčí otázky té hlavní poskytovaly nějakou logickou strukturu. Navrhněte konkrétní otázky, jimiž byste se dotazovali participantů. Dokument odevzdejte do ISu a přineste s sebou na seminář! Úkol vypracovává každý student samostatně.

2.

25.2.

S1/A

Řiháček

Formulace společné výzkumné otázky, formulace dílčích výzkumných otázek a tvorba protokolu pro polostrukturovaný rozhovor.

3.

3.3.

S1/B

Řiháček

4.

10.3.

P2

Hytych

Tvorba vzorku a tvorba dat. Podrobněji problematika vedení výzkumného rozhovoru. Přepis dat. Informovaný souhlas.

 

 

 

 

 

 

 

Na základě vytvořeného protokolu proveďte a nahrajte výzkumný rozhovor s jiným studentem, který není členem Vaší skupinky. Rozhovor veďte podle instrukcí z přednášky (P2). Při rozhovoru ošetřete informovaný souhlas. Rozhovor přepište podle pravidel transkripce. Proveďte písemnou reflexi toho, jak způsob vedení rozhovoru ovlivnil získaná data, případně v čem byste postupovali jinak, pokud byste měli vést rozhovor znovu. Tuto reflexi připojte k přepisu rozhovoru a dokument odevzdejte do ISu. Přepis rozhovoru přineste na seminář.

5.

17.3.

S2/A

Hytych

Zpětná vazba k provedenému výzkumnému rozhovoru.

6.

24.3.

S2/B

Hytych

7.

31.3.

P3

Hytych

Postupy kódování v tematické analýze. Volba epistemologické perspektivy a její důsledky pro analýzu.

Podle instrukcí prezentovaných na přednášce proveďte kódování rozhovoru, který jste vedli. Výsledek kódování odevzdejte do ISu a přineste s sebou na seminář.

8.

7.4.

S3/A

Hytych

Zpětná vazba k provedenému kódování.

9.

14.4.

S3/B

Hytych

10.

21.4.

P4

Řiháček

Tvorba a formulace témat, psaní výzkumné zprávy. Práce s literaturou v kvalitativním výzkumu. Zvyšování validity pomocí konsenzu výzkumníků a pomocí zpětné vazby od participantů. Varianty tematické analýzy.

https://cesnet.zoom.us/j/96344036568?pwd=QTMzY3pZQ1FJN1h3T0hpbk8vSlNTZz09

Meeting ID: 963 4403 6568

Password: 746218 

Podle instrukcí prezentovaných na přednášce vytvořte a popište témata vycházející z rozhovoru, který jste vedli. Výsledek odevzdejte do ISu a přineste na seminář.

11.

28.4.

S4/A

Řiháček

Zpětná vazba na formulaci témat.

Skupina A:

https://cesnet.zoom.us/j/95711654359?pwd=NUMxTktxMk1YWjNma1FpamRuRWp6UT09

Meeting ID: 957 1165 4359

Password: 084864 

Skupina B:

https://cesnet.zoom.us/j/98437772875?pwd=M0JUNTlwSXdhZHltVDZ6dkdCY2Jmdz09

Meeting ID: 984 3777 2875

Password: 434753

12.

5.5.

S4/B

Řiháček

Poznámka: P = přednáška, S = seminář, A/B = seminární skupina


V průběhu studenti pracují ve skupinkách po čtyřech. Průběžné úkoly zpracovávají studenti samostatně, mohou však využít podporu své pracovní skupinky. Závěrečnou práci pak vypracovává skupinka společně.

Prezenční část výuky je tvořena čtyřmi přednáškami a čtyřmi na ně navazujícími semináři. Před každým seminářem je nutno vypracovat a nejpozději den před konáním semináře odevzdat do ISu písemný úkol (budeme akceptovat i úkoly odevzdané později, a to do 17.5.).


Požadavky na ukončení

Podmínky absolvování předmětu

 • prezence (min. 3 semináře ze 4);
 • vypracování a odevzdání všech dílčích seminárních úkolů (zadání viz harmonogram výuky) – případné pozdní odevzdání dílčí seminární práce bude hodnoceno sankcí -1 bod;
 • odevzdání závěrečné seminární práce (zadání viz níže);
 • písemný test
 • vypracování a odevzdání sady testových otázek (zadání viz níže).


Zadání závěrečné práce

V rámci čtyřčlenné pracovní skupinky proveďte společnou analýzu všech čtyř rozhovorů. Společně revidujte kódování všech čtyř rozhovorů vypracované pro Seminář III – výsledné kódování by mělo být založené na diskuzi a hledání konsenzu (není ovšem bezpodmínečně nutné dospět ke shodě a případné rozpory je možné uvést v závěrečné zprávě). Na základě tohoto kódování společně vypracujte seznam témat, každé téma popište a doložte výstižnými ukázkami (citacemi) z dat. Pracujte přitom podle návodu Braunové a Clarkeové (2006). Výsledný text do Termínu I odevzdejte do příslušné odevzdávárny v IS a zároveň jej v tomto termínu pošlete svým participantům.

Termín I: 14. 6. 2020

Odevzdání seminární práce (bez zpětné vazby od participantů) - elektronicky do odevzdávárny

Úkolem participantů bude přečíst si výsledkovou část práce a napsat zpětnou vazbu (v délce 1 odstavce), v níž vyjádří, v čem výsledky analýzy dobře vystihují jejich zkušenost a co případně zůstalo nepostihnuto. Buďte v tom upřímní, obsah zpětné vazby nebude mít vliv na hodnocení seminární práce, ale bude sloužit jako zpětná vazba jejím autorům. (Případné nesplnění tohoto úkolu povede k bodovému postihu participanta, nikoli autorů práce.)

Autoři práce pak všechny čtyři zpětné vazby vloží na konec textu seminární práce a tu v Termínu II odevzdají do odevzdávárny v IS. Celá práce bude mít následující strukturu:

 • a)    výzkumná otázka,
 • b)    metoda (tj. popis postupu při analýze, včetně hledání konsenzu ve skupině),
 • c)     výsledky (tj. popis témat),
 • d)    diskuze (reflexe metodologických limitů Vaší práce),
 • e)    zpětná vazba participantů,
 • f)     literatura.

Předpokládaný rozsah: 7-10 normostran.

Termín II: 21. 6. 2020

Odevzdání finální verze závěrečné práce (vč. zpětné vazby od participantů) - elektronicky do odevzdávárny

 

Kritéria hodnocení závěrečné seminární práce

 1. kvalita popisu metody celkově;
 2. explicitní pojmenování konkrétního metodologických rozhodnutí (viz článek Braun & Clarke) a jejich korespondence s podobou výsledků;
 3. propracovanost témat a práce s úryvky z rozhovorů;
 4. korespondence témat s výzkumnou otázkou;
 5. kvalita metodologické diskuze.

Kromě toho samozřejmě budeme brát v potaz, zda práce obsahuje všechny náležitosti (formulaci výzkumné otázky, zpětné vazby od participantů, použitou literaturu).


Vypracování sady testových otázek a kritéria hodnocení

Tento úkol nahrazuje původně plánovaný písemný test. Vytvořte 5 (pět) testových otázek, z nichž každá bude vycházet z jiné kapitoly* knihy „Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu“ (Miovský, 2006) a bude mít formu „multiple choice“ s pěti možnostmi odpovědi, z nichž právě jedna bude správná a zbývající budou chybné, avšak věrohodně vypadající. Správnou odpověď vyznačte tučným písmem! Otázky odevzdávejte v jednom souboru v editovatelném formátu (Word a podobné, nikoli PDF!) do příslušné odevzdávárny v IS.

Za každou otázku můžete získat 2 body. Jeden bod strhneme v případě, že Vámi označená „správná“ odpověď bude ve skutečnosti chybná (případně nebude vůbec vyznačena). Druhý bod strhneme v případě, že chybné varianty odpovědí budou zcela „mimo“ a nebudou tak plnit úlohu zavádějících variant, nebo v případě, že je také bude možné hodnotit jako správné odpovědi. Budete-li na pochybách, ptejte se sami sebe – je realistické použít takovou otázku v testu? Odpověď „není“ znamená, že nelze udělit 2 body. Testové otázky jsou náhradou písemného testu a body za ně se tedy počítají místo testu. Výsledná známka za celý předmět se stanoví podle tabulky uvedené níže.

UPOZORNĚNÍ: otázky budou kontrolovány napříč odevzdanými úkoly. Vznikne-li podezření, že dva či více studentů odevzdalo totožnou (či téměř identickou) otázku, budeme to v případě později odevzdané práce hodnotit jako nesplnění úkolu. Dejte si prosím na otázkách záležet – jejich kvalita vyjadřuje, jak dobře jste pochopili dané téma.

* Pro upřesnění: Kapitolou se myslí jeden z jedenácti hlavních oddílů knihy (nejvyšší úroveň členění). Každá otázka tedy musí vycházet z jiného oddílu. Knihu v plném znění můžete najít na

 

Termín: 21.6. 2020

Odevzdání sady testových otázek - elektronicky do odevzdávárny


Jak získáte zpětnou vazbu

Vyučující budou hodnotit pouze finální verzi závěrečné seminární práce (tedy nikoli verzi odevzdanou v Termínu I). Zpětnou vazbu poskytnou formou komentářů přímo v textu. Dokument s komentáři vyučujících bude k dispozici opět v odevzdávárně předmětu. Upozorňujeme, že finální verze závěrečných prací budou přístupné všem studujícím předmětu, a to z toho důvodu, aby ke své práci měli přístup vždy všichni členové skupinky.

Na testové otázky také dostanete stručnou zpětnou vazbu formou komentářů přímo v odevzdané práci.


Upřesnění termínů

V sylabu záměrně ponecháváme původní termíny jednotlivých úkolů a předpokládáme, že nebude-li tomu bránit žádná závažná překážka na Vaší straně, budete se jimi řídit. V souladu s pokyny vedení fakulty Vám ale umožníme i pozdější odevzdání práce a testových otázek, a to nejpozději do 31.8. 2020. Práce budeme hodnotit ve dvou vlnách – ty odevzdané k původnímu termínu ohodnotíme bezprostředně, práce odevzdané později budeme hodnotit až v září.


Hodnocení

Celkem lze získat 20 bodů. 

 

Maximum bodů

Nutné minimum

Písemný test

10

5

Seminární práce

10

5

 

Počet bodů

známka

20-19

A

18-17

B

16-15

C

14-13

D

12-11

E

10 a méně

F

 

Literatura

Povinná literatura

Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77–101.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

                                                                                                          

K dalšímu studiu

Anderson, R. (n.d.). Thematic Content Analysis (TCA): Descriptive presentation of qualitative data. Nepublikovaný materiál.

DeSantis, L., & Ugarriza, D. N. (2000). The concept of theme as used in qualitative nursing research. Western Journal of Nursing Research, 22(3), 351–372.

Gelo, O. C. G. (2012). On research methods and their philosophical assumptions: “Raising the consciousness of researchers”, again. Psychotherapie & Sozialwissenschaft, 14(2), 109–128.

Hill, C. E. (2012). Consensual Qualitative Research: A practical resource for investigating social science phenomena. Washington, DC: American Psychological Association.

Hill, C. E., Knox, S., Thompson, B. J., Williams, E. N., Hess, S. A., & Ladany, N. (2005). Consensual Qualitative Research: An update. Journal of Counseling Psychology, 52(2), 196–205.

Knox, S., & Burkard, A. W. (2009). Qualitative research interviews. Psychotherapy Research, 19(4–5), 566-575.

Williams, W., & Lewis, D. (2005). Convergent interviewing: A tool for strategic investigation. Strategic Change, 14, 219–229.

Předchozí
Následující