Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Orientační přehled literatury k právním dějinám na území Slovenska


 • Acsády, I.: Dejiny poddanstva v Uhorsku. Bratislava 1955.
 • Barnovský, M.: Na ceste k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945–1948. Bratislava 1993.
 • Barto, J.: Riešenie vzťahu Čechov a Slovákov (1944–1948). Bratislava 1968.
 • Baxa, B.: Dějiny práva na území republiky československé. Brno 1935.
 • Baxa, B.: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě od. r. 1848. Brno 1926.
 • Baxa, B.: Parlament a parlamentarism. Praha 1924.
 • Beňa, J.: Slovensko a Benešove dekréty. Bratislava 2000.
 • Beňa, J. Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica 2001.
 • Bílý, J. L.: Právní dějiny na území ČR. Praha 2003.
 • Bokes, F.: Dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava 1946.
 • Bokes, F.: Pokusy o slovensko-maďarské vyrovnanie 1861–1868. Turčiansky Sv. Martin 1941.
 • Brock, P.: Slovenské národné obrodenie 1787–1847. Bratislava 2002.
 • Budník, J.: Prozatímní státní zřízení ČSR. Praha 1947.
 • Czafik, J., Virsik, A.: Normotvorba vo federatívnej ČSSR 1969–1979. I., Bratislava 1980
 • Cesta ke květnu. I., II. Praha 1965.
 • Csizmadia, A., Kovacs K., Asztalos, L.: Istoria vengerskogo gosudarstva i prava. Moskva 1986.
 • Czafik, J., Virsik, A.: Normotvorba vo federatívnej ČSSR 1969–1979. I., II. Bratislava 1980.
 • Čáda, F.: Povšechné právní dějiny československé. Brno 1947.
 • Čáda, F.: Přehled dějin veřejného práva ve střední Evropě. Brno 1945.
 • Čaplovič, D., Čičaj, V., Kováč, D., Lipták, Ľ., Lukačka, J.: Dejiny Slovenska. Bratislava 2000.
 • Čarnogurský, P.: 6. október 1938. Bratislava 1993.
 • Čarnogurský, P.: 14. marec 1939. Bratislava 1992.
 • Česká politika. I.–III. Praha 1906 – 1909.
 • Československá vlastivěda V, Praha 1931.
 • Československá vlastivěda. Díl II., Dějiny. Sv. I., II. Praha 1963, 1969.
 • Čulen, K.: Pittsburská dohoda. Bratislava 1937.
 • Deák, L.: Viedenská arbitráž. 2. november 1938. Dokumenty I., II. Martin 2002, 2003.
 • Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu. Zv. 1. a 2. (red. L. Bianchi), Bratislava 1971–1973.
 • Dekréty Edvarda Beneša v povojnovom období. (Ed. Štefan Šutaj) Prešov 2004.
 • Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. Dokumenty 1 a 2. Brno 1995.
 • Dies Ater. Nešťastný deň 29. august 1944. Výber príspevkov zo seminára Dies Ater uskutočneného 26. 8. 1993 v Bratislave, doplnený o výpovede svedkov a dokumenty. Bratislava 1994.
 • Dojčák, P.: Právna veda, právo a zákonnosť. Bratislava 1977.
 • Dokumenty. Bratislava 1964.
 • Dokumenty k vývoji československého ústavního práva. Sestavil V. Flegl, Praha 1989.
 • Dokumenty slovenskej identity a štátnosti. I., II., Bratislava 1998.
 • Ďurica, M. S.: Slovenská republika 1939–1945. Vznik a trvanie prvého slovenského štátu 20. storočia. Bratislava 1999
 • Ďurica, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. Bratislava 2003.
 • Fajnor, V.–Záturecký, A.: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1935. Reprint Heuréka Šamorín 1998.
 • Fajnor, V.–Záturecký, A.: Zásadné rozhodnutia býv. uh. Kúrie (do 28. 10. 1918) a Najvyššieho súdu Československej republiky (do roku 1926) vo veciach občianskych z oboru práva súkromného platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1927.
 • Fejtö, F.: Rekviem za mrtvou říši. O zkáze Rakouska-Uherska. Praha 1998.
 • Ferancová, M.: Zabezpečenie pohľadávok zriadením záložného práva v historickom vývoji. Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie. VII. Lubyho právnické dni. Trnava 2002.
 • Galandauer, J.: Vznik Československé republiky 1918. Programy, projekty, předpoklady. Praha 1988.
 • Gronský, J.: Dějiny československého státu a práva. 1938–1948. Praha 1971.
 • Havlík, L. E.: Kronika o Velké Moravě. Brno 1992
 • Hodža, M.: Slovenský rozchod s Maďarmi roku 1918, Bratislava, 1929.
 • Hoensch, J. K.: Slovensko a Hitlerova východná politika. Bratislava 2001.
 • Holák, J.: Beda odsúdeným. Ako sa za feudalizmu súdilo na Slovensku. Martin 1974.
 • Horák, J.: Urbářske a příbuzné poměry na Slovensku. Praha 1932.
 • Horálek, M.: Zákon o sriadení právomocí (jurisdikcii). Pešť 1871.
 • Horna, R.: Dějiny práva na území republiky československé. Bratislava 1934/1935.
 • Horna, R.: Stručný nástin dějin Spiše. Bratislava 1935.
 • Houdek, F.: Vznik hraníc Slovenska. Bratislava 1931.
 • Hronský, M.: Boj o Slovensko a Trianon 1918–1920, Bratislava, 1998.
 • Hronský, M.: Slovensko na rázcestí. Košice 1976.
 • Husák, G.: Svedectvo o SNP. Bratislava 1964.
 • Chaloupecký, V.: Kniha Žilinská. Bratislava 1934.
 • Chaloupský, V.: Valaši na Slovensku. Praha 1947.
 • Chovanec, J.: Československá socialistická federace. Praha 1979.
 • Chovanec, J., Mozolík, P.: Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky. Bratislava 1994.
 • Irmanová, E.: Maďarsko a Versailleský systém. Ústí n. L. 2000.
 • Jablonický, J.: Glosy o historiografii SNP. Zneužívanie a falšovanie dejín SNP. Bratislava 1994.
 • Kadlec, K.: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě. Praha 1921.
 • Kadlec, K.: Rodinný nedíl čili zádruha v právu slovanském. Praha 1898.
 • Kadlec, K.: Uherské ústavní dějiny. Praha 1930.
 • Kadlec, K.: Verböczyvo Tripartitum a soukromé právo uherské a chorvatské šlechty v něm obsažené. Praha 1902.
 • Kadlec, K.: Valasi a valašské právo v zemích slovanských a uherských. Praha 1916.
 • Kamenec, I.: Po stopách tragédie. Bratislava 1991.
 • Kamenec, I.: Slovenský stát. Praha 1992.
 • Kamenec, I.: Tragédia politika, kňaza a človeka (Dr. Jozef Tiso 1887–1947). Bratislava 1998.
 • Kaplan, K.: Pražské dohody 1945–1947. Sborník dokumentů. Praha 1992.
 • Karpat, J.: „Corona regni Hungariae“ v dobe arpádovskej. Bratislava 1937.
 • Klimko J.: Politické a právne dejiny hraníc predmnichovskej republiky (1918–1938), Veda, Bratislava 1986.
 • Klimko, J.: Slovenská republika rád, Bratislava, 1979.
 • Klimko, J.: Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc, Bratislava, 1980.
 • Knapp, V., Grospič, J., Šín, Z.: Ústavní základy tvorby práva. Praha 1991.
 • Kolárik, J., Vojáček, L.: Právne dejiny Slovenska (Pracovné zošity). Díl I.: Kolárik, J.: Právne dejiny Slovenska (od 9. storočie – 1918). Bratislava: BVŠP a UK PraF, 2005.
 • Kontler, L.: Dějiny Maďarů. Praha 2001.
 • Kováč, D. a kol.: Muži Deklarácie, Bratislava, 1991.
 • Kováč, D. a kol.: Slovensko v 20. storočí. I. Na začiatku storočia 1901–1914. Bratislava 2004.
 • Kováč, D.: Dejiny Slovenska. Bratislava 1998.
 • Krátke dejiny Slovenska. Bratislava 2003.
 • Krofta, K.: Čtení o ústavních dějinách slovenských. Praha 1924.
 • Krofta, K.: Podkarpatská Rus a Československo. Praha 1935.
 • Kubeš, V.: Dějiny myšlení o státu a právu ve 20. století se zvláštním zřetelem k Moravě a zvláště Brnu. II., Brno 1995.
 • Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
 • Kuchar, R.: Žilinská právna kniha. Magdeburské právo. Bratislava 1993.
 • Kuchar, R.: Žilinská právna kniha. Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov. Bratislava 2001.
 • K 75. narozeninám profesora Hubenáka. Zborník z medzinárodnej právno-historickej konferencie konanej pri tejto príležitosti. Banská Bystrica 2004.
 • Laco, K.: Ústava predmníchovskej ČSR a ústava ČSSR. I. Bratislava 1966.
 • Letz, R.: Slovensko v rokoch 1945–1948 na ceste ku komunistickej totalite. Bratislava 1994.
 • Lexikón slovenských dejín. Bratislava 1977.
 • Lipscher, L.: K vývinu politickej správy na Slovensku v rokoch 1918–1938. Bratislava 1966.
 • Lipscher, L.: Židia v slovenskom štáte 1939–1945. Bratislava 1992.
 • Lipták, Ľ.: Slovensko v 20. storočí, Bratislava 1968.
 • Luby, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava 1946.
 • Luby, Š.: Obyčajové právo a súdna prax. (Civilistická štúdia zo slovenského práva). Bratislava 1939.
 • Luby, Š.: Slovenské všeobecné súkromné právo. Bratislava 1941.
 • Luby, Š.: Základy všeobecného súkromného práva. Šamorín 2002.
 • Macůrek, J.: Dějiny Maďarů a uherského státu. Praha 1934.
 • Malý, K., Sivák, F.: Dejiny štátu a práva v Česko-Slovensku do roku 1918. Bratislava 1992 (Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918. Praha 1988).
 • Malý, K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha, 1997.
 • Matoušek, S.: Slovenské národné orgány do Ústavy 9. mája. Bratislava 1960.
 • Mencl, V.: Středověká města na Slovensku. Bratislava 1938.
 • Mertanová, Š.: Ius tavernicale. Bratislava 1985.
 • Morávek, J.: Ústavní poměr česko-slovenský. Obnovení právního pořádku. Praha 1974.
 • Mosný, P.: Dejiny štátu a práva na Slovensku po r. 1918. Košice 1997.
 • Mosný, P.: Podkarpatská Rus. Nerealizovaná autonómia. Bratislava 2001.
 • Moural, J.: Slovenské národní orgány. Praha, 1958.
 • Národnostné vzťahy v podmienkach socialistickej federácie. Bratislava, 1980.
 • Olivová, V.: Dejiny první republiky. Praha 2000.
 • O návrhu novej ústavy ČSSR. Materiály z vedeckej konferencie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Bratislava 1960.
 • O právu a jeho tvorbě. Praha 1951.
 • O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov. Bratislava 1956.
 • Palkovič, J.: Urbár na Sneme Slawného Králowstvj Uherského od r. 1832 až do r. 1836 wypracovaný. Pressburg 1838.
 • Pašiak, J.: Riešenie slovenskej národnej otázky. Bratislava 1962.
 • Pekník, M. a kol.: Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava 2002.
 • Peroutka F.: Budování státu. I.–V. Praha 1933 a n.
 • Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. I.–VII., XIV. Bratislava 1998–2005.
 • Prehľad o činnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov v roku 1988. Bratislava 1989.
 • Problémy nové československé ústavy. Vědecká ročenka PF MU, Sv. XV – 1947, Brno 1947.
 • Protokol IX. zjazdu KSS. V Bratislave dňa 24.–27. mája 1950. Bratislava.
 • Příprava Ústavy ČSR v letech 1946–1948. Soubor dokumentů. Sest. K. Kaplan, Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 7. Praha 1993.
 • Rákoš, E., Rudohradský, Š.: Slovenské národné orgány 1943–1968. Bratislava 1973.
 • Rapant, D.: Slovenské povstane. I. II. Lipt. Sv. Mikuláš 1943.
 • Rapant, D.: Slovenský prestolný prosbopis. Lipt. Sv. Mikuláš 1944.
 • Rapant, D.: Viedenské memorandum slovenské z r. 1861. Turč. Sv. Martin 1943.
 • Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Bratislava 1958.
 • Rauscher, R.: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě. Praha 1931 (1935).
 • Rauscher, R.: Přehled dějin právních pramenu na Slovensku. Bratislava 1930.
 • Rauscher, R.: Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě. Praha 1934.
 • Rauscher, R.: Slovenské právní dějiny v rámci dějin práva ve střední Evropě. Bratislava 1927.
 • Rauscher, R.: O Žilinském právu magdeburském. Bratislava 1933.
 • Rauscher, R.: O regestu varadínskem. Bratislava 1929.
 • Rauscher, R.: Uherské a slovenské právní dějiny. Bratislava 1933.
 • Rebro, K.: Cesta národa. Bratislava 1969.
 • Renner, H., Samson, I.: Dejiny Česko-slovenska po roku 1945. Bratislava 1993.
 • Rezik, J.: Prešovská jatka z r. 1687. Lipt. Sv. Mikuláš 1931.
 • Rouček, F.: Občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Praha 1927.
 • Rouček, F.: Československý zákoník občanský a právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha 1932.
 • Rouček, F.-Sedláček, J.: Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha 1935–1937.
 • Rychlík, J.: Češi a Slováci ve 20. století. I., II. Bratislava 1997, 1998.
 • Řehůřek, M.: Výstavba socialistického politického systému v Československu. Bratislava 1985.
 • Saturník, T.: Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě. Praha 1945.
 • Saturník, T.: Úvod do ústavních dějin slovenských. Praha. 1931.
 • Sidor, K.: Takto vznikol Slovenský štát. Bratislava 1991.
 • Singer, J.-Milota, A.–Sporzon, J.-Turner, A.: Príručná sbierka justičných zákonov platných na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1933.
 • Sivák, F. a kolektív: Pramene a dokumenty k slovenským a českým dejinám štátu a práva 1. a 2. Bratislava 1994.
 • Sivák, F., Klimko, J.: Dejiny štátu a práva na území ČSSR. I. Bratislava 1976.
 • Sivák, F., Klimko, J.: Dokumenty k dejinám štátu a práva na území ČSSR. I., II., Bratislava 1974 Slovanský sjezd v Praze roku 1848. Praha 1958.
 • Sivák, F. a kol.: Slovenské a české dejiny štátu a práva v rokoch 1918–1945. Bratislava 1996.
 • Slováci a ich národný vývin. Bratislava 1969.
 • Slováci v revolúcii 1848–1849. Martin 2000.
 • Slovenská otázka v 20. storočí. (Ed.: Rudolf Chmel): Bratislava 1997.
 • Slovenské národné orgány v dokumentoch. I. Obdobie Slovenského národného povstania. Bratislava 1977.
 • Slovenské národné rady. (Ed. Miroslav Pekník) Bratislava 1998.
 • Schelle, K.: Vývoj správy v předválečném Československu. I., II. Brno 1991.
 • Schelle, K.: Organizace veřejné správy v letech 1848–1948. Brno 1993.
 • Schelle, K., Filip, J.: Vývoj a současnost voleb a volebního práva v ČSFR. Brno 1992.
 • Schelle, K.: Organizace veřejné správy v letech 1848–1948. Brno, Masarykova univerzita 1993.
 • Schelle, K., Kuchta, J.: Státní zastupitelství. Zlín 1994.
 • Schelle, K., Filip, J.: Právní úprava voleb do obecních zastupitelstev. Zlín 1994.
 • Schelle, K., Kuchta, J.: Historie a současnost státního zastupitelství. Brno 1994.
 • Schelle, K. a kol.: Státní zastupitelství (historie, současnost a perspektivy). Praha, Eurolex Bohemia 2002.
 • Schelle, K.-Schelleová, I. a kol.: Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). Praha 2004.
 • Schelle, K.: Vývoj veřejné správy v letech 1848–1990. Praha 2005.
 • Schelle, K.: Organizace československého státu (1918–1938). Praha 2006.
 • Široký, V.: Za šťastné Slovensko v socialistickom Československu. Bratislava 1952.
 • Šutaj, J., Mosný, P., Olejník, M.: Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku. Bratislava 2002.
 • Rataj, J.: O autoritativní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938–1939. Praha 1997.
 • Skála, K.: Trestní soudnictví na Slovensku se zvláštním zřetelem na unifikaci zákonodárství trestního. Bratislava 1920.
 • Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a perspektívy). (Ed. Bystrický, V., Fano, Š.), Bratislava 1994.
 • Slovensko na začiatku 20. storočia (Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby). (Ed.: Milan Podrimavský, Dušan Kováč), Bratislava 1999.
 • Slovensko v Československu 1918–1939. (Ed.: Milan Zemko, Valerián Bystrický) Bratislava 2004.
 • Slovník veřejného práva československého, I.–V., Brno 1929–1948.
 • Sokolovský, L.: Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava 2002.
 • Sopko, J.: Stredoveké latinské kódexy. I., II. Martin. 1981–1982.
 • Steinhübel. J.: Nitranské kniežatstvo. Bratislava 2004.
 • Stanislav, J.: Pribinovi veľmoži. Bratislava 1940.
 • Stát a právo v období absolutismu. Spisy PF MU v Brně. Řada teoretická, č. 295 (ed. Karel Schelle, Ladislav Vojáček), Brno 2005.
 • Stieber M.: Dějiny soukromého práva v střední Evropě. Praha 1930.
 • Stipta, I.: Dejiny súdnej moci v Uhersku do roku 1918. Košice 2004.
 • Šorl, Robert: Manželské majetkové právo na Slovensku a ABGB v rokoch 1848–1949. In: Vývoj právních kodifikaci. Sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 165–186.
 • Špiesz, A.: Štatúty bratislavských cechov. Bratislava 1978.
 • Špiesz, A.: Slobodné kráľovské mestá na Slovensku 1680–1780. Košice 1983.
 • Turner, A., Krajčík, J.: Pozemkovoknižné zákony a nariadenia platné na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1930.
 • Šrobár, V.: Oslobodené Slovensko. Praha 1928.
 • Teoretické problémy tvorby československého práva. Praha 1983.
 • Tkadlečková, H.–Vantučková, J.: Česi a Slováci v národnooslobodzovacom boji do rakúsko-uhorského vyrovnania roku 1867. Bratislava 1970.
 • Trella, R., Chovanec, J.: Dokumenty o československej federácii. Bratislava 1972.
 • Ústava 9. května v deseti letech socialistické výstavby ČSR. Sborník referátů a diskusních příspěvků. Praha 1958.
 • Vadkerty, K.: Maďarská otázka v Československu 1945–1948. Bratislava 2002.
 • Vaněček, V.: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha 1975.
 • Varsik, B.: Slovenské listy a listiny z 15. a 16. storočia. Bratislava 1956.
 • Vašica, J.: Literární památky epochy velkomoravské. Praha, 1966.
 • Vietor, M.: Dejiny štátu a práva ČSSR. Bratislava 1963.
 • Vietor, M.: K počiatkom buržoázneho súdnictva ČSR. Bratislava 1960.
 • Vietor, M.: Slovenská sovietska republika, Bratislava 1959.
 • Vnuk, F.: Slovensko v rokoch 1945–1948. I., Toronto – Sv. Jur 1994.
 • Vojáček, L., Kolárik, J.: Právne dejiny Slovenska (Pracovné zošity). Díl II.: Vojáček, L.: Právne dejiny Slovenska (od roku 1918). Bratislava: BVŠP a UK PraF, 2006.
 • Vojáček, L.: Urážky, pomluvy, nactiutrhání. Ochrana cti v československém trestním právu. Praha 2006.
 • Vývoj právních kodifikací. Spisy právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická, č. 279 (Ed. Karel Schelle), Brno 2004.
 • Zastupitelská soustava Československé socialistické republiky. Praha 1962.
 • Žudel, J.: Stolice na Slovensku. Bratislava 1984.
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.