Kamenice 5A19318  • doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D., tel. 549494238 (LF)
  • Filip Šiška, tel. 549498507 (LF)