Joštova 10, Brno3.60  • doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (KSoc)
  • doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (KSoc)