• 1.Kdo je IS- technik a jak jej kontaktovat?

  Fakultní IS-technik je konzultant v oblasti používání IS na všech pracovištích příslušné fakulty, může být podporou pro administrativní pracovníky a učitele při používání systému. Poskytnout Vám může podporu formou:

  • konzultace (osobní, e-mailové i online),
  • vytvoření psané nápovědy či instrukcí k používání aplikací, doplnění stávající Nápovědy v IS,
  • školení pro jednotlivce i skupinu uživatelů,
  • prezentace možností využívání administrativních agend IS,
  • zpracování a předání podnětů Vývojovému týmu.

  Kontaktujte jej nejlépe na adrese istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz. Pro urychlení komunikace uveďte v e-mailu svoje učo a fakultu, na které pracujete.

  Seznam IS-techniků a jejich přiřazení k fakultám: https://is.muni.cz/podpora/istech/.

 • 2.Kdy můžete využít podporu IS-technika?
  Katalog předmětů
  • editujete základní nebo doplňující informace předmětů,
  • zadáváte atributy,
  • upravujete prerekvizity,
  • vytváříte registrační nebo kontrolní šablony.
  Studijní
  • zadáváte údaje do Evidence studia nebo kontrolujete studium,
  • používáte hromadné operace v aplikaci Studijní,
  • zadáváte údaje o stipendiích,
  • potřebujete rozeslat dopis studentům podle určitých kritérií pomocí hromadného výběru,
  • pracujete s agendou Závěrečná práce, vytváříte Archiv závěrečné práce, vkládáte posudky,
  • připravujete termíny státních závěrečných zkoušek s využitím elektronického potvrzování protokolů,
  • tisknete různé typy seznamů, sestavy, vysvědčení, diplomy; provádíte export informací z IS.
  Rozpisy témat
  • pracujete s nepředmětovými/předmětovými rozpisy témat,
  • potřebujete nastavit potvrzování oficiálních zadání závěrečných prací,
  • vypisujete témata závěrečných prací.

  Úřadovna
  • přejete si převést do elektronické podoby proces, který doposud probíhal pouze na papíře,
  • zakládáte spisy, zadáváte jednotlivé úkony a dále řešíte svou agendu prostřednictvím úřadovny,
  • chcete zpracovat spis, který vám byl předán nebo podepsat dokument, který vám byl zaslán,
  • potřebujete generovat elektronická rozhodnutí, upravit stávající rozhodnutí nebo jinak upravit úkony v určité agendě,
  • potřebujete za sebe určit zástupce, který má vyřizovat úkony za vás po dobu vaší nepřítomnosti.
  Školitel
  • vedete či oponujete závěrečné práce studentů - zadáváte hodnocení předmětů, nahráváte posudky,
  • chcete jako člen oborové rady zobrazit seznam studentů konkrétního programu, zobrazit plné texty hodnocení školitele nebo získat přehled známek a kreditů s přehledem publikací doktorského studenta.
  Publikace
  • zadáváte a spravujete publikační činnost do Informačního systému,
  • potřebujete upravit záznam o publikaci,
  • chcete získat informace o všech publikačních záznamech dle specifických kritérií,
  • hledáte konkrétní zaměstnanecké dílo v Univerzitním repozitáři.
  Garant
  • chcete editovat charakteristiku programu, informace o studijním programu a studijním plánu,
  • potřebujete upravovat a exportovat personální listy potřebné pro akreditace,
  • zajímají vás statistické údaje o garantovaném programu,
  Manažerská data
  • chcete exportovat údaje o studijních oborech (sebehodnotící zprávy),
  • chcete získat statistické údaje o počtech studentů na jednotlivých fakultách, programech nebo oborech,
  • potřebujete získat informace o provedené výuce nebo pedagogickém výkonu,
  • chcete zjistit přehled své pedagogické činnosti.
  Obchodní centrum
  • pořádáte konferenci nebo workshop a chcete, aby účastníci hradili poplatek prostřednictvím obchodního centra v Informačním systému,
  • chcete nastavit prodej služby nebo produktu dle specifických požadavků.
  Přijímací řízení
  • připravujete běhy přijímacího řízení,
  • potřebujete sbírat rubriky v e-přihlášce,
  • chcete generovat pozvánky k přijímací zkoušce nebo zápisu ke studiu do e-přihlášek prostřednictvím úřadovny,
  • připravujete protokoly pro termíny přijímacích zkoušek pro doktorské studium.
  Jiné
  • Skupiny osob – potřebujete vytvořit alias pro skupinu osob; chcete automaticky udržovat seznam osob nebo přístupový bod na základě různých pravidel,
  • Správce souborů – chcete umístit soubory na dokumentový server, na váš web či do vaši úschovny, nebo úschovny jiných uživatelů,
  • Předpisy – chcete obeznámit zaměstnance vašeho pracoviště se závaznými pokyny a opatřeními,
  • EVAK – plánujete provést hodnocení akademických pracovníků s využitím automaticky vypočítaných indikátorů,
  • Hodnocení zaměstnanců – plánujete provést hodnocení neakademických zaměstnanců s využitím předpřipravených hodnotících formulářů,
  • Průzkumy – chcete vytvořit dotazník nebo anketu s pokročilými možnostmi nastavení,
  • Práva – potřebujete zkonzultovat rozsah a dopady explicitních přístupových práv,
  • Máte podnět na novou aplikaci či funkcionalitu, kterou by mohl IS poskytovat.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.