• 1.Obecné pokyny k RIV
  RIV v IS MU
  Korektní předání údajů do centrálního registru RIV je jednou ze základních podmínek pro poskytnutí institucionálních prostředků na výzkum a vývoj. Uživatelé MU s RIVem pracují následujícím způsobem:
  • Prostřednictvím publikačního systému (Informační systém → Publikace) vyplní potřebné záznamy o publikacích. Při editaci záznamu zvolí „Přenášet do RIV“. Po ukončení editace kontrolní program upozorňuje na případné chyby v záznamu – pro přenos do RIVu je zapotřebí všechny nedokonalosti odstranit.
  • Editovat svoje publikace může každý uživatel IS MU. Pracovat s publikacemi všech osob určitého pracoviště mohou dále osoby s přístupovým právem v_publikace.
  • Po ukončení editačního období budou záznamy v publikačním systému, které jsou označeny „Přenášet do RIV“, definitivně zkontrolovány kontrolním programem ministerstva. Záznamy, u nichž definitivní kontrola nalezne chyby, nemohou být zařazeny do RIV.
  Jak vyplnit
  Projděte si otázku Postup při zadávání publikací do RIVu.

  Editační formulář uvádí u jednotlivých rubrik možnosti, které nabízí struktura centrálního registru. Vyberte tu, která nejlépe odpovídá charakteru publikace. Položky, které se nevyplňují nebo jsou nepovinné, zůstávají prázdné (nevyplňovat u textových položek XXX, mezerou, nulou apod.). V textových položkách (s výjimkou explicitně stanovených anglických) se používá čeština s háčky a čárkami.

  Do RIV mohou být zařazeny výsledky dosažené pracovníky nebo studenty v doktorském nebo magisterském studijním programu. Aby se předešlo nejednotnostem ve výkladu, kdy byl výsledek skutečně dosažen, je rozhodující rok uplatnění výsledku (tj. rok vydání článku, knihy, výzkumné zprávy, udělení patentu, zahájení výroby atd.). V RIV nebudou jako výsledky sledovány skripta, učebnice, sborníky z jiných než mezinárodních konferencí, odborné posudky, žádosti o grant, články v denním tisku, populárně naučná literatura, interní výzkumné zprávy, abstrakta a sborníky abstrakt, diplomové práce atd. Rovněž články teprve odeslané do tisku, technologie dosud neuplatněné ve výrobě atd. nebudou do RIV zařazeny.

  Důležité je, že RIV sbírá informace o publikacích, které souvisí s výzkumnými záměry nebo projekty. Publikační záznam byste měli napojit na jeden nebo více záměrů/projektů, podle jejich označení. V jiných případech zvolte, zda výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole, či jiným způsobem dle možností, které poskytuje vkládací aplikace.

  Další informace
  Výsledky sběru dat má za úkol prezentovat Rada vlády pro výzkum a vývoj. Informace RVV naleznete na www.vyzkum.cz. Sbírané publikace za MU si mohou uživatelé z univerzity i mimo univerzitu prohlédnout na stránkách https://is.muni.cz/.

 • 2.Postup při zadávání publikací do RIVu
  RIV je centrální databáze, do níž se vykazují publikace vznikající při výzkumných projektech a záměrech. Její struktura je předepsána. Pokud povinnou strukturu při zadávání publikace nedodržíte, systém nedovolí záznam uložit. Takovou publikaci nelze do RIV přenést a nebude vám vykázána. Při nejasnostech při vyplňování si zapněte „Zobrazovat podrobnou nápovědu“ a čtěte ji.

  Pro přenášení dat do RIVu je nutné používat znakovou sadu Windows 1250, tedy pouze latinkové znaky (např. azbuku nelze použít). Publikace, které budou obsahovat nepovolené znaky, nemohou být do RIVu přeneseny.

  Publikaci, která již byla odeslána do RIV, můžete aktualizovat či úplně vymazat, blíže viz otázka Jak smažu publikaci z RIVu?

  Vstupte do editace publikací

  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci/nový výsledek

  Přenos do RIV
  V první části editace zaklikněte „Přenášet výsledek/publikaci do RIVu“. Publikace, které nejsou takto označeny, mají ve výpisu vašich publikací („moje výsledky“) značku [RIV ne].

  1 Přenášení výsledků/publikací do RIV.

  Chcete-li přenášet publikace do RIV a zvolíte typ formuláře označený malým písmenem, přenese se výsledek do RIV pod označením O – Ostatní výsledky.

  Anotace
  Pro RIV je nutné vyplnit anotaci v originálním i anglickém jazyce (pokud publikace není již psána anglicky). Do RIVu se přenáší pouze anotace mající max. 2000 znaků. Dojde-li k překročení této délky, bude anotace automaticky zkrácena o poslední větu či věty přesahující tisící znak. V rámci IS MU je text uchován v celé délce.

  1 Tažením myši lze roztáhnout pole pro anotaci.

  Přiřazení výsledku k výzkumnému záměru
  Pro vykázání do RIV musí publikace splňovat alespoň jedno z těchto kritérií:
  • přiřazení výsledku k alespoň jednomu výzkumnému záměru (položka menu „plnění výzkumného projektu“),
  • přiřazení výsledku k alespoň jednomu projektu VaV (položka menu „řešení projektu VaV“),
  • označení zaškrtávátkem „Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole“,
  • výsledek byl financován v rámci operačního programu, rámcových programů EK, institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace, jiných veřejných nebo neveřejných zdrojů.

  Pokud vaše publikace nesplňuje ani jedno kritérium, nemůže být vykázána do RIV.

  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci/nový výsledek Návaznosti výsledků a projektů (výzkumných záměrů)

  1 Přiřazení výsledku k výzkumnému záměru.

  1 Přiřazení výsledku ke specifickému výzkumu na VŠ.

  Do levého políčka vepište kód projektu VaV nebo výzkumného záměru. Potřebujete-li zapsat odkaz na více než jeden projekt, vyplňte první a dejte „Ulož“. Otevřete pak úpravu publikace znovu. Objeví se volné okénko pro další volbu.

  Pokud již nějaké publikace máte vykázané k určitému záměru/projektu, editační aplikace vám nabídne jejich čísla. Jinak musíte číslo správně vepsat.

  Publikaci lze navázat i na libovolný projekt v systému ISEP (informační systém pro evidenci projektů, vyvíjený na MU od r. 1999). Výsledek tak bude prezentován jak v systému ISEP, tak i na https://muni.cz/.

  K přiřazení výsledku k projektu ISEP slouží položka interní kód MU. Současně je nutné zadat kód projektu ze systému ISEP.

  Pozor

  Interní kódy MU se při přenosu do RIVu ignorují.

  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci/nový výsledek Návaznosti výsledků a projektů (výzkumných záměrů) výběr „interní kód“ MU

  1 Přiřazení výsledku k projektu evidovanému v ISEP.

  Pro přehled, v jakém stavu je plnění RIVu, použijte
  • u vašich publikací

   Informační systém Publikace

   Pod nadpisem „Moje autorské publikace/výsledky“ vlevo nahoře zobrazuje prostřední číslo v závorce počet publikací, které mají chybně zadané údaje pro přenos do RIV.

   1 Řádek ukazuje počet publikací, které mají chybně zadané údaje pro přenos do RIV.

  • kontrola za pracoviště

   Informační systém Publikace Pokročilé vyhledávání podle pracoviště autorů

 • 3.Body k publikacím – hodnocení RVV
  Bodové hodnocení publikačních záznamů zobrazované v agendě

  Informační systém Publikace Pomůcky k publikacím/výsledkům Body k výsledkům od RVV

  je pouze informačního charakteru. Může poradit, co změnit před odesláním dat do RIV. IS MU body nepočítá, pouze zobrazuje informaci od RVVI. Pro každého se tedy jedná o zpětnou vazbu, aby se dozvěděl, jak jsou jeho výsledky RVVI hodnoceny.

  K diskusi nad bodovými výsledky bylo založeno diskusní fórum: https://is.muni.cz/auth/df/body_rvv/.

  Tip: Nezapomeňte na organizační jednotku

  Pro účely vykazování výsledků pro zisk bodů od RVVI je nutné uvést tzv. „Organizační jednotku“. Na záznamu je předvybrána organizační jednotka dle pracovního poměru autora záznamu, proto je nutné tento výběr zkontrolovat a případně upravit. Body za výsledek poté získává daná organizační jednotka (tj. hospodářské středisko), která byla uvedena na záznamu pro RIV. Není tedy možné přiřadit bodové hodnocení na konkrétní pracoviště hospodářského střediska.

 • 4.Kdy se přenáší výsledky do RIV?
  Lhůta pro předání výsledků do RIV se každým rokem mění. Do hodnocení vstupují již v minulosti předložené výsledky uplatněné za posledních pět let a nově předložené výsledky od 30. května předcházejícího roku do 30. května roku, ve kterém hodnocení probíhá.

 • 5.Jak smažu publikaci z RIVu?
  Pokud chcete záznam z RIVu úplně vymazat, otevřete si publikaci pro editaci a zvolte odkaz „Požádat referenta o zrušení id kódu RIVu“ (stejný odkaz se vám nabídne i v případě, že se pokusíte u záznamu s RIV kódem změnit organizační jednotku nebo rok uplatnění výsledku).

  1 Odkaz na aplikaci „Žádosti o zrušení RIV kódu publikací“.

  Při podání žádosti o zrušení RIV kódu je nutné uvést zdůvodnění. Žádost je poté odeslána příslušnému referentovi ke schválení. O schválení či neschválení žádosti budete informováni automatickým e-mailem. Při schválení žádosti je automaticky odstraněn stávající RIV kód publikace a smazán její příznak přenášení do RIVu.

  Pozor

  Pokud má být publikace opětovně odeslána do RIVu, je nutné příznak pro přenos znovu nastavit.

 • 6.Proč IS MU hlásí chybu u publikací, které již byly do RIV převedeny?
  IS MU podrobuje publikační záznamy takové kontrole, jaká je pro přenos do RIV aktuálně stanovena. V dřívějších letech platily jiné podmínky pro přenos do RIVu. Pokud byly splněny, záznam do něj byl přenesen. Je ale možné, že podle nynějších podmínek by výsledky do RIVu odeslány nebyly. Může se tedy stát, že i když má výsledek přidělen RIV kód, zobrazuje se u něj informace [chyba RIV].

 • 7.Proč do RIV nelze převést výsledky bez ISSN a ISBN, když takové již v RIVu mám?
  Je zapotřebí vycházet z aktuálních podmínek pro přenos do RIVu. Dříve platily jiné než dnes. Proto dochází k situacím, že v RIVu máte publikační záznam, který by za nynějších podmínek nebyl přenesen. Pokud publikace ISSN ani ISBN nemá, nemůže být dle stávajících pravidel do RIVu předána.

 • 8.IS MU nehlásí žádnou RIV chybu, přesto záznam v RIV nemám
  Zkontrolujte si rok uplatnění výsledku, možná se teprve bude do RIVu přenášet. Ověřte, zda je v editačním formuláři zakliknut přenos do RIV. Pokud vše sedí, zřejmě bude problém mimo IS MU. Aby byla publikace Masarykovou univerzitou odeslána (MU je předkladatel), musí být alespoň jeden z autorů „domácím tvůrcem“. Další problém může nastat v případě přenosu jednoho výsledku od více předkladatelů – např. jeden autor předkládá přes MU a spoluautor přes AV ČR. Pokud publikační záznam není předložen identicky, může jej RIV odmítnout převzít.

 • 9.Publikaci jsem zpracoval ve spolupráci s jinou institucí než MU a zatím není v RIVu. Můžu ji vykázat prostřednictvím IS MU?
  Publikace by se měly vykázat přes předkladatele, v jehož spolupráci publikačních výsledků bylo dosaženo. Např. pokud jste výsledků dosáhl jako zaměstnanec AV ČR, měl byste je prostřednictvím AV ČR taky vykázat. Nic nemění na situaci, že jste současně i doktorským studentem na MU. Navíc publikace se do RIVu předává jen tehdy, pokud alespoň jeden z autorů je „domácím tvůrcem“ předkladatele.

  Publikaci do IS MU vložit můžete, ale nezaklikávejte u ní přenos do RIV.

 • 10.Jak k publikaci zaznačím, že jsem domácí tvůrce?
  Od r. 2011 je možné u každého autora zaznačit, zda je domácím tvůrcem či nikoliv. Dříve IS MU tyto údaje evidoval automaticky. Označení autora za „domácího tvůrce“ značí, že předkladatelem výsledku za tohoto konkrétního autora je Masarykova univerzita. Chcete-li publikaci vykázat ke konkrétní fakultě, zkontrolujte předvyplněné zařazení „Organizační jednotky“. Jejím správným zaznačením zajistíte, že body přidělené RVVI připadnou konkrétní fakultě.

  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci/výsledek

  1 Zaškrtněte políčko pro označení domácího tvůrce.

 • 11.Jak zobrazím kontrolu RIV za celé pracoviště?

  Informační systém Publikace Pokročilé vyhledávání podle pracoviště autorů

 • 12.Štítek RIVOK pro referenty: kontrola správnosti údajů pro RIV
  Před vykazováním publikací do RIV mohou být publikace označeny speciálním štítkem RIVOK (na velikosti písmen nezáleží). Ten značí, že publikační záznam referent zkontroloval, je v pořádku a může být takto odeslán do RIV.
  Štítek mohou používat pouze lidé s právem v_publikace (typicky studijní referenti) na danou publikaci, autoři nikoliv.

  Při otevření publikace (v aplikaci publikace/edit.pl) označené tímto štítkem a příznakem pro přenos do RIVu, se nahoře na stránce zobrazí upozornění, že publikační záznam již byl zkontrolovaný a v případě změny v některém z údajů pro RIV, jej bude nutné zkontrolovat znovu. V případě že kdokoliv záznam přesto změní, štítek RIVOK se automaticky při uložení smaže. Cílem tohoto mechanismu je, aby si referenti mohli ověřit, že záznam po jejich zkontrolování nikdo nezměnil.

  Tip: Jak zjistit, která publikace štítek RIVOK měla a nyní již nemá?

  K publikačním záznamům lze vkládat různé vlastní štítky. Můžete vložit štítek např. „videl_jsem“ nebo jakýkoliv jiný. Štítek RIVOK se při změně údajů pro RIV smaže, ale ostatní štítky zůstanou.
  Postup: V Pokročilém vyhledávání vyhledat publikace se štítkem „videl_jsem“, vyhledat. Zakliknout „Do výsledku započítat výše uvedené publikace za použití jedné z následujících operací.“ (minus) publikace se štítkem RIVOK.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.