Speciální pedagogika - komunikační techniky

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se SVP je směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v ostatních resortech. Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká nejširšího spektra věkových kategorií – od raného věku po věk seniorů.

Koncepce studia speciální pedagogiky je reflexí celospolečenských snah o inkluzi dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol a školských zařízení (viz školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění novely zákona č. 82/2015 Sb.).

Cílem oboru je připravit absolventy tak, aby uměli ve své poradenské činnosti pod vedením zkušeného speciálního pedagoga, magistra, využívat speciálněpedagogické nástroje a postupy pro daný okruh jedinců s postižením (znalost diagnostických domén u jedinců s narušenou komunikační schopností, se sluchovým postižením, se zrakovým nebo tělesným postižením), ovládli intervenční postupy v práci s diagnostickými nástroji teoreticky i prakticky, simulační techniky a práci diagnostickými nástroji. Obor je realizován ve formě prezenční a kombinované. Je vnitřně členěn do dvou rovin předmětů: A) speciálněpedagogická diagnostika (logopedická, surdopedická, oftalmopedická a somatopedická), B) komunikační a simulační techniky (logopedické, surdopedické, oftalmopedické a somatopedické).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • má odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
 • ovládá pomocné edukační, výchovné a komunikační vědomosti, dovednosti a techniky;
 • je schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků se SVP do jejich výuky;
 • ovládá práci s žáky se SVP na úrovni asistenta pedagoga;
 • je schopen metodologicky navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se SVP.
 • znalost obsahu a cílů speciálněpedagogických disciplín;
 • znalost významu mezioborové spolupráce a schopnost v tomto rámci pracovat,
 • znalost speciálněpedagogických diagnostických nástrojů a postupů a dovednost na některých participovat,
 • znalost speciálněpedagogických intervenčních a postupů a dovednost na některých participovat,
 • komunikovat s klienty, rodiči i odbornými partnery;
 • formulovat a vytvářet zprávy o IVP;
 • aplikovat navržené přístupy a techniky do výchovy a vzdělávání;
 • orientovat se ve speciálněpedagogickém poradenství a na úrovni svých kompetencí vykonávat funkci poradce
(?)

Získání kompetencí k edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb. a jeho novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Uplatnění absolventů se předpokládá v pracovních pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi či žáky se zdravotním postižením. Absolvent bude připraven na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a s pedagogy speciálních i běžných škol.

Charakteristika asistentských pracovních pozic ve školských i mimoškolských zařízeních: asistenti pedagoga ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, učitelé v mateřských školách, logopedičtí asistenti v mateřských školách, v zařízeních sociálních služeb, vychovatelé ve speciálních školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

(?)
 • Asistent pedagoga
 • Učitel mateřské školy
 • Vychovatel
(?)

Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:

- všeobecný základ: pedagogika-psychologie ve společném základu, cizí jazyk (AJ, NJ), metodologie 1, internacionalizace oboru speciální pedagogika;

- speciálně pedagogický základ: speciální pedagogika, základy zdravotních nauk, inkluzivní speciální pedagogika, patopsychologie, medicínská propedeutika (pediatrie, neurologie, ORL foniatrie, psychiatrie), sociologie pro speciální pedagogy, základy oboru: logopedie, surdopedie, oftalmopedie, somatopedie, psychopedie, komunikace osob s duálním postižením, intervence jedinců s ADHD syndromem, inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami chování;

- specializace: speciálněpedagogická diagnostika logopedická, surdopedická, oftalmopedická a somatopedická, komunikační a simulační techniky logopedické, surdopedické, oftalmopedické a somatopedické.

Společenskovědní a univerzitní základ: 20%

Speciálněpedagogický základ: 30%

Medicínská propedeutika: 5%

Odborná praxe: 30%

Praktické dovednosti dle studijního oboru: 15%

Standardní doba programu činí 3 roky (6 semestrů). Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty (viz standardy oboru Speciální pedagogika). Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků lze nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Odborná praxe

Speciálněpedagogická praxe

Speciálněpedagogická praxe diagnostická – 4 týdny

Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické

Speciálněpedagogická praxe intervenční – 4 týdny

Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční

Speciálněpedagogická praxe diagnostická (kombinovaná forma) – 60 hodin

Speciálněpedagogická praxe intervenční (kombinovaná forma) – 60 hodin

Praxe je navázaná na klíčové předměty (speciálněpedgogická diagnostika, simulační a komunikační techniky a speciálněpedagogická intervence), nově byly zavedeny reflektivní semináře. Celkově došlo k navýšení počtu týdnů praxe (12 týdnů).

(?)

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Obhajoba bakalářské práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, téma bude vždy speciálněpedagogické).

Viz Oborové standardy Speciální pedagogiky závěrečné práce.

Část povinná:

Logopedie a surdopedie (Student si vybírá po dvou otázkách ze logopedie a po dvou otázkách ze surdopedie).

Inkluzivní speciální pedagogika (písemný test. 50 otázek).

Speciálně pedagogická diagnostika logopedická, surdopedická, oftalmopedická a somatopedická (Student si vybírá jednu otázku ze speciálněpedagogické diagnostiky logopedické, surdopedické, oftalmopedické a somatopedická).

Část povinně volitelná (2 předměty):

Student si vybírá po dvou otázkách ze dvou předmětů.

A Komunikační a simulační techniky logopedické

B Komunikační a simulační techniky surdopedické

C Komunikační a simulační techniky oftalmopedické

D Komunikační a simulační techniky somatopedické

(?)

Navazující magisterský studijní program/obor Speciální pedagogika (specializace logopedie a surdopedie nebo surdopedie se znakovým jazykem) nebo studijní obor Speciální pedagogika - komunikační techniky.

(?)
2
Aktivní studenti
363

Specifikace oboru

Obor: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Zkratka: SPKT
Kód: 7506R035
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7506 B-SPD Speciální pedagogika

Bližší informace o studiu viz internetové stránky katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU pod odkazem studium (http://www.ped.muni.cz/wsedu).