Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Creative Help

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studenti rozvíjejí svou kreativitu jako předobraz budoucí speciálně výtvarné práci a osvojují si praktické výtvarné dovednosti, rozvíjejí své umělecké aktivity a osvojují si základní mezioborové teoretické poznatky.

Získávají přehled o vývojových etapách dějin umění, v praktických seminářích se seznamují s výtvarnými technikami a osvojí si základy didaktiky oboru s ohledem na speciálně výtvarnou praxi. Osobitou a dlouhodobou tradicí brněnského pracoviště je důraz na prezentaci sociálně znevýhodněných skupin.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • odborné speciální znalosti a dovednosti výtvarné výchovy primárně zaměřené na práci s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami;
  • konzultovat v oblasti speciální výtvarné výchovy;
  • odborné znalosti a dovednosti v oblasti speciální pedagogiky s ohledem na výtvarnou výchovu;
  • orientovat se v aktuálním umění s osobním zájmem a nabízet klientů přístupové cesty k vlastní tvorbě.
(?)

Uplatnění absolventa je směřováno především jako akademický předstupeň pro práci s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami. Disciplíny společného základu mají přispět k orientaci pro volbu učitelství oboru. Má předpoklady i pro rekvalifikaci na profese svého oboru. Současně přináší tento stupeň studia kvalifikaci pro učitelské asistentství a asistentské práce v různých vzdělávacích zařízeních.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Pedagog volného času
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky katedry pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Praktická příprava studentů učitelství speciálního charakteru. Student má možnost blíže poznat profesní aktivity ve speciálních zařízeních, čímž se mu otevírá možnost nahlédnout do odlišných sociálních skupin než je při vykonávání pedagogických praxí běžné a tím pomáhá v rozhodování o jeho vlastní profesní profilaci.

Studenti získávají specifické dovednosti podporující výchovně vzdělávací cíle a to především v oblasti komunikace, podpory kooperace, sebeprezentace, kreativity, pedagogické improvizace, apod.

Speciálně výtvarná praxe slouží k rozšíření a propojení informovanosti o možnostech alternativních postupů ve výchově a vzdělávání.

(?)

Bakalářská státní závěrečná zkouška z oboru speciální výtvarná výchova má ověřit, jak se student jako tvůrčí osobnost orientuje ve speciální a výtvarné pedagogice, v provozu současného umění i ve výstavním dění. Zkouška probíhá ústní formou navazující na obhajobu bakalářské diplomové práce. Student by měl být schopen formulovat osobní interpretaci aktuálního dění a speciálně výtvarných pedagogických podnětů, které během studia vnímá. Rovněž by měl dokázat teoreticky a za použití odborné terminologie komentovat své vlastní výtvarné i speciálně pedagogické aktivity. Zkouška je tedy především ověřením úrovně jeho samostatného tvůrčího myšlení i autorské vyzrálosti.

Struktura (části) bakalářské státní závěrečné zkoušky ze Speciální výtvarné výchovy:

1. Obhajoba bakalářské práce.

2. Část povinná (písemná forma): Výtvarná výchova

- Otázky jsou koncipovány z oboru výtvarná výchova. Zkouška je prováděna formou elektronického testu.

3. Část povinná (ústní forma): Speciální výtvarná výchova

- Otázky jsou koncipovány z okruhu speciální výtvarné výchovy. Zkouška je prováděna ústní formou v rámci obhajoby bakalářské práce.

4. Část volitelná (písemná forma): Integrativní speciální pedagogika.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Na Pedagogické fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Speciální výtvarná výchova, v kombinaci oborů Výtvarná výchova a Speciální pedagogika.

(?)
0
Aktivní studenti
79

Specifikace oboru

Obor: Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: SVV3S
Kód: 7504R308
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Nejčastěji zapisované předměty