Učitelství pedagogiky pro střední školy

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Rozbalit vše

Cílem studia je připravit učitele pedagogiky schopné vyučovat pedagogiku na středních školách v České republice. K tomu je absolvent vybaven uvedenými kompetencemi, které nabývá studiem teoreticko-oborových, pedagogicko-psychologických a oborově-didaktických disciplín, v nichž je na jedné straně zdůrazněn širší teoreticko-pedagogický, pedagogicko-psychologický, diagnostický a speciálně pedagogický základ, na straně druhé aspekt aplikační (oborově-didaktický).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat hluboké znalosti oboru;
  • zprostředkovat poznatky daného oboru studentům v souladu se vzdělávacím programem dané střední školy;
  • využívat celé řady didaktických metod a forem, včetně využívání ICT ve výuce;
  • realizovat individuální a diferencovaný přístup ke studentům;
  • realizovat individuální a diferencovaný přístup ke studentům;
  • efektivně komunikovat/spolupracovat se studenty, s rodiči, s kolegy i s dalšími vnějšími subjekty.
(?)

Absolventi nacházejí uplatnění na středních školách v ČR, kde je vyučován předmět pedagogika.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Studium navazujícího magisterského oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy v rámci programu Učitelství pro střední školy je realizováno na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je koncipováno jako navazující magisterské studium, které standardně trvá čtyři semestry.

V souladu se studijním programem a charakterem navazujícího magisterského studia je obor Učitelství pedagogiky pro střední školy zaměřen na následující oblasti:

*teoreticko-oborovou – cílem je získat odbornou průpravu a komplexní teoretické znalosti, ale i dovednosti v oblastech důležitých pro výkon učitelské profese, jako např. výzkum sociálních a pedagogických jevů, přehled o problematice školské politiky, znalost školských a vzdělávacích systémů (v ČR i v zahraničí), znalosti a dovednosti v oblasti speciální pedagogiky a diagnostiky, přehled o přístupech k řízení škol a pedagogické evaluaci apod.;

*pedagogicko-psychologickou – cílem je seznámit studenty komplexně s problematikou školní pedagogiky, obecné didaktiky, aktéry vyučování, ale také základními psychologickými otázkami, např. procesy učení, osobnost žáka, psychologie osobnosti učitele a mnohé další;

*oborově-didaktickou – jde o oblast zaměřenou na rozvoj profesních, sociálních a osobnostních kompetencí, studenti se zaměřují konkrétně na problematiku výuky pedagogiky na středních školách, včetně vedení pedagogické dokumentace, komunikace s kolegy a s rodiči apod.

(?)

Praxe je povinnou a nedílnou součástí studia a představuje završení studia. Studenti musí během praxe absolvovat nejen vlastní výuku, ale jejich povinností je seznámit se, případně se podílet na rozličných aktivitách školy (např. podílet se za dohledu vedoucího učitele na chodu školní knihovny, pomáhat při organizaci praxí nebo různých kroužků, v případě možnosti se zúčastnit porad učitelského sboru apod.). Během praxí tak studenti uplatňují veškeré znalosti i dovednosti (kompetence) nabyté v průběhu studia. Součástí praxí je zpětná vazba od vedoucího učitele, což lze vnímat jako jednu z klíčových částí praxí a vrchol studia. Praxe je navíc posílená o náslechové hodiny, které jsou včleněny do oborových didaktik.

(?)

Je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní magisterskou zkouškou.

(?)

Na Ústavu pedagogických věd FF MU mají možnost absolventi magisterského studia pedagogiky a příbuzných oborů studovat (v případě splnění podmínek přijetí) v doktorském studiu, a to obory Pedagogika a Andragogika (rovněž v anglickém jazyce).

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Zkratka: PGU
Kód: 7504T107
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R7504 Rig-SS Učitelství pro střední školy
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta

Na následující stránce lze nalézt další informace: http://pedagogika.phil.muni.cz/.