Lékařská mikrobiologie a imunologie (angl.)

Ačkoli jsou neviditelní, i tak jsou uvnitř.

Rozbalit vše

Posláním čtyřletého doktorského programu Lékařská mikrobiologie a imunologie je příprava odborníků, kvalifikovaných zejména k vědecké práci a k působení v akademických institucích v oborech lékařské mikrobiologie, klinické imunologie a příbuzných oborech. Cílem studia je aktivní zvládnutí metodiky vědecké práce v lékařské mikrobiologii a imunologii, osvojení si schopnosti vyhledávání relevantních a recentních informací, jakož i schopnost vytvářet vlastní vědecké publikace v odborných časopisech.

Studium je zaměřeno na reálný výzkum v laboratoři lékařské mikrobiologie a/nebo lékařské imunologie, jakožto na samostatnou práci pod dohledem školitele. Jejím hlavním cílem je, aby vedla k vědecké publikaci, vhodné k uveřejnění ve vědeckém časopise. Kromě tohoto hlavního zaměření je součástí studia nácvik schopností potřebných k vědecké práci, zejména používání statistiky, užívání cizích jazyků a základní všeobecné znalosti daných studijních oborů.

Hlavní kompetence rozvíjené v rámci studia jsou schopnost postavit vhodným způsobem prvotní hypotézu, nalézt cesty, jak tato hypotéza může být testovaná, sledovat tyto cesty, a v závěru dokázat dojít k relevantnímu závěru s ohledem k nezbytné diskusi mezi aktuálním výzkumem a jinými pracemi publikovanými na stejné či podobné téma. To vše také zahrnuje porozumění specifičnosti lékařské mikrobiologie a imunologie ve srovnání s jinými vědeckými tématy. V neposlední řadě se také očekává, že studenti budou schopni formulovat své výsledky a závěry ve formě vhodné pro publikování ve vědeckém časopise.

Studium je strukturováno tak, že jeho základem je vlastní vědecká práce a její průběžné hodnocení školitelem. Veškeré další části studia představují podporu tohoto základu.

Program je určen pro absolventy magisterských programů, zejména získaných v oborech všeobecné medicíny, biologie, genetiky a souvisejících oborů, kteří mají v úmyslu si rozšířit své znalosti a schopnosti v oborech lékařské mikrobiologie a imunologie, zejména pokud mají v úmyslu do budoucna působit v akademických institucích.

Ti, kteří absolvují tento program, budou schopni pracovat v týmech mikrobiologického nebo imunologického výzkumu a být platnými členy akademických institucí.

Studenti budou mít možnost spolupracovat nejen s experty z mateřské univerzity, ale také z různých spolupracujících pracovišť.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • dobře se orientovat ve všech oblastech lékařské mikrobiologie a imunologie;
  • shromažďovat výzkumná data a připravit je ke statistickému zpracování;
  • sledovat aktuální trendy v lékařské mikrobiologii a klinické imunologii, ale také v medicíně, biologii a genetice jako celku;
  • předávat získané zkušenosti formou vědeckých publikací, přednášek, eventuálně také pedagogických aktivit;
  • správně interpretovat výsledky mikrobiologického/imunologického výzkumu a umět o nich diskutovat ve vědecké komunitě;
  • samostatně vést práce studentů bakalářského či magisterského programu.
(?)

Absolventi jsou primárně připraveni pro pracovní pozice a možnost dalšího rozvoje v akademických institucích, zejména na universitách, ale také v dalších výzkumných institucích. Nicméně mohou také dobře nacházet místo v soukromých společnostech, zvláště těch, které vyvíjejí inovované přístroje, nástroje a materiály pro mikrobiologický a imunologický výzkum a výuku, ale také pro praktickou klinickou mikrobiologii a imunologii. Mohou také nacházet místo v institucích zaměřených na management výzkumu a transfer technologií.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Struktura studijního plánu doktoranda vychází ze zařazení studenta do oboru Lékařská mikrobiologie a imunologie, z tématu disertační práce, především však z požadavků školitele. Student musí absolvovat povinné předměty platné pro všechny studenty DSP na LF MU a může si vybrat z nabídky volitelných předmětů. Ve studijním plánu je třeba zohlednit také další povinnosti. Jsou to následující požadavky: (1) zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluhy přístrojů, s výpočetní technikou dle charakteru disertační práce; (2) zapojení do výuky lékařské mikrobiologie a/nebo imunologie; (3) prvoautorská nebo spoluautorská publikace v mezinárodním časopise s IF>0.8.

(?)

Praxe (nepočítaje v to praktickou účast na vědecké práci) není povinnou součástí studia.

(?)

Státní zkouška je veřejná, probíhá před komisí složenou z odborníků v oboru lékařské mikrobiologie a/nebo imunologie, včetně expertů ze zahraničí, je-li třeba. Otázky jsou určeny individuálně po konzultaci se školitelem a oborovou komisí. Okruhy otázek rozšiřují specializační zaměření doktoranda a jsou zaměřeny především na orientaci v oboru a na schopnost argumentace. Zkouška se skládá ze tří ústních otázek.

Další podmínkou ukončení studia je úspěšná obhajoba disertační práce. Také ona probíhá veřejně před komisí složenou z předsedy, školitele a specialistů na danou problematiku v oboru. Standardní částí obhajoby jsou prezentace doktoranda školitelem, prezentace hlavních bodů práce doktorandem, prezentace posudků, odpovědi na posudky, diskuse. Po diskusi komise tajně hlasuje o výsledku a stanoví známku.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie (angl.)
Zkratka: LEMIA
Kód: 5103V029
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5159 D-MI4 Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.