Lékařská chemie a biochemie (angl.)

Inspired by nature – realized by science

Rozbalit vše

Cílem doktorského studijního programu Lékařská chemie a biochemie je příprava odborníků pro vědeckou práci v oblasti chemických a biochemických věd.

V průběhu studia se doktorand naučí plánovat a sestavovat pokusy, vyhodnocovat a statisticky zpracovávat jejich výsledky a interpretovat je v širších souvislostech. Je směřován k tomu, aby průběžně sledoval vědeckou literaturu a využíval informace z ní získané k rozvíjení vlastní práce. Měl by být schopen orientovat se metodicky v oblasti, kterou se zabývá a navrhovat a samostatně zavádět nové postupy a metody. Absolvování odborných teoretických předmětů prohlubuje jeho schopnost orientovat se v hraničních biochemicko-biologicko zaměřených oborech. Je veden k tomu, aby dokázal formulovat nové vědecké problémy a byl schopen připravit návrhy na jejich řešení formou grantových projektů. Je stimulován k vyhledávání mezioborové spolupráce.

Naučí se připravit publikaci do tisku a odbornou přednášku na konferenci, zdokonalí se ve schopnosti odborné komunikace v českém i anglické jazyce. Součástí jeho přípravy je pedagogická činnost. Zapojí se do výuky a osvojí si základní pedagogické návyky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • plánovat a sestavovat pokusy, vyhodnocovat a statisticky zpracovávat jejich výsledky a interpretovat je v širších souvislostech;
  • orientovat se metodicky v oblasti, kterou se zabývá; navrhovat a samostatně zavádět nové postupy a metody;
  • formulovat nové vědecké problémy a připravit návrhy na jejich řešení formou grantových projektů;
  • sledovat vědeckou literaturu a využívat informace z ní získané k rozvíjení vlastní práce;
  • připravit publikaci do tisku a odbornou přednášku na konferenci;
  • disponovat základními pedagogickými návyky.
(?)

Absolventi oboru jsou stimulováni k pokračování ve vědecko-pedagogické kariéře na vysoké škole nebo se uplatní v laboratořích výzkumných ústavů zaměřených na biochemii, fyziologii a příbuzné vědy, jako samostatní nebo vývojoví pracovníci.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia je 4 roky.

Do studijního programu jsou přijímání absolventi, kteří ukončili vysokoškolské vzdělání na lékařské nebo farmaceutické fakultě, a na přírodovědecké fakultě se zaměřením na chemické, biochemické nebo biologické vědy. Předpokládá se předchozí zkušenost se samostatnou studentskou vědeckou prací v laboratoři v rámci vypracování diplomové (PřF, FarmF) nebo samostatné práce (LF).

Uchazeči musí u přijímacího pohovoru prokázat požadovanou úroveň znalostí a způsobilost k samostatnému tvůrčímu myšlení a samostatné vědecké práci.

Student má povinnost zapsat si během studia 5 povinných, minimálně 3 povinně volitelné a jeden volitelný předmět.

Povinné předměty:

Biochemie/P

Lékařská fyziologie /P (Předmět je povinný pro doktorandy s nelékařským vzděláním)

Molekulární biologie a genetika/P

Anglický jazyk/P

Získávání vědeckých informací/P

Povinně volitelné předměty

Klinická biochemie/PV

Nové trendy v patologické fyziologii/PV

Trendy v lékařské imunologii/PV

Analýza klinických dat/PV

Etika biomedicínského výzkumu/PV

Rétorika. Kultura mezilidské komunikace/PV

Plánování, organizace a hodnocení klinických studií/PV

Uživatel počítačové sítě/PV

Kromě absolvovaných předmětů mají studenti ještě další povinnosti, jako např. účast na specializovaných seminářích doporučených školitelem,

účast na odborných seminářích Biochemického ústavu, 3x do roka prezentace vlastních výsledků.

Přednášková činnost k tématu práce na domácích a zahraničních konferencích.

Minimálně dva semestry účasti na výuce.

Dále je doporučován krátkodobý pracovní pobyt na zahraničním spolupracujícím pracovišti.

Pro zdárné ukončení studia je vyžadována minimálně jedna originální práce v časopise s impakt faktorem a další publikační aktivita v rozsahu nejméně 10 bodů (abstrakt v neimpaktovaném časopise – 1 bod, souhrnná práce česky 2 body, souhrnná práce v cizojazyčném časopise bez IF – 3 body, abstrakt v časopise s IF -3 body, originální práce v českém nebo slovenském časopise bez IF - 4 body, originální práce v zahraničním časopise bez IF - 5 bodů).

(?)

Před obhajobou závěrečné práce je povinnost:

1. Splnit 240 kreditů za studium.

2. Absolvovat minimálně 5 společných předmětů.

3. Splnit publikační aktivitu

4. Složit státní doktorskou zkoušku z oboru Lékařské chemie a biochemie. Student má prokázat systematické a hluboké znalosti v oboru Biochemie se zaměřením na metabolismus lidského organismu, jeho fyziologické a patobiochemické aspekty. Musí být rovněž obeznámen s nejnovějšími poznatky v oblasti molekulární biologie.

5. Odevzdat disertační práci.

Závěrečnou podmínkou ukončení studia je úspěšná obhajoba disertační práce. Obhajoba probíhá veřejně před komisí složenou z předsedy, školitele, členů oborové rady a oponentů, kteří jsou specialisté na danou problematiku v oboru. Standardní částí obhajoby jsou hodnocení doktoranda školitelem, prezentace hlavních bodů práce doktorandem, prezentace posudků, odpovědi na posudky, diskuse. Po diskusi komise tajně hlasuje o výsledku a stanoví známku.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Lékařská chemie a biochemie (angl.)
Zkratka: CHEBIA
Kód: 5103V027
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5158 D-LC4 Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté)
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.