Překladatelství anglického jazyka

Rozbalit vše

Cílem studia Překladatelství na FF MU je vychovávat vysoce kvalifikované odborníky v oboru překladatelství, vybavené potřebnými znalostmi a dovednostmi.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného i ústního projevu v angličtině i mateřském jazyce a je vybaven jak překladatelskými dovednostmi, tak teoretickými vědomostmi z oblasti překladu z anglického i do anglického jazyka.
(?)

Kvalifikace absolventa odpovídá kvalifikačním požadavkům programu Euromasters, jak je navrhován v dokumentu Evropské komise. Své dovednosti a znalosti uplatní absolvent jednak jako profesionální překladatel, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů a v redakční praxi, ať už v národních, nebo zahraničních institucích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

I. Aby se jednooborový student uzavírající magisterské studium mohl přihlásit ke Státní závěrečné zkoušce magisterské (AJ69999), musí splnit následující požadavky a získat minimálně 116 kreditů:

a. absolvovat tyto kurzy (39 kreditů):

AJ69022 Stylistika pro překladatele AJ (5 kr.)

CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty (3 kr.)

AJ69010 Praktické a technické aspekty překladu (4 kr.)

AJ69011 Analýza textu a diskurzu (4 kr.)

AJ69012 Teorie překladu I (4 kr.)

AJ69013 Teorie překladu II – aplikace (4 kr.)

AJ69039 Univerzálie v neliterárním překladu (5 kr.)

AJ69041 Překlad technického textu (5 kr.)

AJ69043 Překlad v prostředí internetu (5 kr.)

a úspěšně je zakončit zkouškou.

b. během studia úspěšně složit Zkoušku z anglického jazyka (AJ21110 + AJ21120), nebo předložit k uznání:

i. certifikát Cambridge Certificate of Proficiency in English, či

ii. IELTS (International English Language Testing System) s hodnocením 8 nebo vyšším, či

iii. získat alespoň 75 bodů ze zkoušky z praktického jazyka v rámci bakalářské státní zkoušky z oboru Anglický jazyk a literatura na KAA FF MU a současně dosáhnout hodnocení A, B, nebo C z Ústní zkoušky z angličtiny – mluvený projev (AJ11020).

c. Získat 59 kreditů za absolvování dalších kurzů na Katedře anglistiky a amerikanistiky.

Z této sumy student musí alespoň 40 kreditů získat z kurzů, jejichž kódy začínají AJ6..., AJ290... nebo AJ22.

d. absolvovat Seminář k magisterské diplomové práci I a II (AJ69800 a AJ69801) – 20 kreditů.

e. napsat a obhájit magisterskou diplomovou práci.

Psaní magisterské diplomové práce obvykle trvá minimálně tři semestry: v prvním semestru procesu psaní práce se student věnuje přípravě práce a plní úkoly elektronického semináře I (AJ69800), ve druhém semestru se věnuje samotnému psaní práce a semináři II (AJ69801) a ve třetím semestru práci dokončí a odevzdá.

(?)

Praxe v tomto studijním oboru není povinnou součástí studia.

(?)

Magisterská státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

Obhajoba magisterské diplomové práce (magisterská oborová práce se neobhajuje)

Ústní zkouška, jež vychází ze studia pěti knih, které si student volí dle svého zaměření/"tracku" (zvolené knihy musejí tematicky odpovídat odevzdané práci a kurzům, které student absolvoval v průběhu studia). Studenti volí z následujícího seznamu literatury:

http://www.phil.muni.cz/wkaa/home/studium/informace/seznam-literatury-k-magisterske-statni-zaverecne-zkousce/view?set_language=cs.

V této části zkoušky studenti dokládají znalost zvolené literatury a schopnost zařadit dané knihy do širšího teoretického kontextu. V příslušných případech se od studentů rovněž očekává, že obsah zvolených knih dokáží vztáhnout ke konkrétnímu výzkumnému tématu (nebo tématům), jimiž se zabývali ve své magisterské práci.

Obhajoba písemného překladu (překlad zadaného textu; doba vypracování 3 hodiny).

(?)

Po úspěšném absolvování studia lze (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu ve filologickém oboru.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Překladatelství anglického jazyka
Zkratka: PAJ
Kód: 7310T293
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6107 N-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta