Regionální rozvoj a správa

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Navazující magisterský program Regionální rozvoj a management je zaměřen na interaktivní usměrňování procesů společenské evoluce, jejíž hybnou silou je hospodářský růst, optimálním směrem udržitelný rozvoj a hlavním smyslem zvyšování kvality života. V souladu s tím klade důraz na maximální využití územních předpokladů ve prospěch společenského rozvoje. Absolventi studia tak získají znalosti a dovednosti potřebné pro projektový management a nalézání procesní souhry veřejných i soukromých aktérů. Z praktického pohledu jde o teoreticky a metodicky ukotvené systémové hodnocení projektů a opatření respektující sociální, ekonomické a institucionální prostředí prostřednictvím aplikace kritérií účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. A právě v systémovém přístupu k řízení společenského rozvoje spočívá jedinečnost tohoto kreativního programu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit prostorové zákonitosti a metodické postupy vytvořené v regionální ekonomii a souvisejících vědních oborech
  • aplikovat získané poznatky v územní správě a managementu na lokální a regionální příp. národní úrovni
  • aplikovat získané poznatky v managementu a marketingu firem, zvláště v oblastech s významnými vazbami na prostorovou dimenzi podnikání
  • připravovat žádostí o podporu projektů z veřejných zdrojů
  • oceňovat nemovitosti a zpracovávat relevantní expertízy
  • komunikovat s domácími i zahraničními odborníky z hraničních oborů (např. podnikové ekonomiky, územního plánování a ekologie).
(?)

Vyvážený mix získaných znalostí a dovedností umožňuje absolventům programu najít zaměstnání v soukromých i veřejných institucích dle vlastních priorit. Z potenciálních pracovních pozic lze uvést odborného pracovníka ve státní či územní správě a samosprávě, projektového manažera, ekonomického konzultanta, marketingového specialisty nebo realitního makléře. Významným přínosem je skutečnost, že absolvování programu usnadňuje zahájení vlastního podnikání.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu diplomové práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem Studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška na oboru Regionální rozvoj a správa je ústní a skládá se ze tří částí:

- obhajoba diplomové práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška z odborného předmětu.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561800-katregional-ekonomie-a-spravy/szz-na-kres

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

(?)
0
Aktivní studenti
477

Specifikace oboru

Obor: Regionální rozvoj a správa
Zkratka: RRS
Kód: 6202T041
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6202 N-HPS Hospodářská politika a správa