Finance a právo

Peníze a právo až na prvním místě.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční jednooborové, angličtina, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Finance a právo je mezifakultním studijním oborem vyučovaným ve spolupráci Ekonomicko-správní a Právnické fakulty MU, který prohlubuje znalosti v oblasti ekonomie, financí a práva. Důraz je kladen na zvládnutí základních problémů právního systému a vybraných problémů z oblasti finančního a obchodního práva, zejména v souvislosti s financemi, účetnictvím a daněmi. Cílem studia je osvojení problematiky firemních a osobních financí, účetnictví, finančních trhů, podnikového hospodářství, správy finančních aktiv a finančního rozhodování, se zvláštním zřetelem na právní úpravu těchto oblastí. V rámci volitelných předmětů mají studenti možnost prohloubit si znalosti z oblasti matematiky, statistiky, informatiky, investic a regulace tržního prostředí.

Absolventi tohoto oboru jsou odborníky pro oblasti ekonomiky, řízení a podnikání na finančních a kapitálových trzích, správy majetku, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních financí, účetnictví a mezinárodních financí. Jsou schopni zvládat řešení problémů z oblasti finančního a obchodního práva včetně tržní regulace. Disponují předpoklady pro uplatnění v ekonomických, finančních a právních odděleních podniků a finančních institucí a ve státní správě, a to i ve středním a vyšším managementu. Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu navazujících magisterských programů na Ekonomicko-správní fakultě MU.

Studijní obor Finance a právo je vhodný zejména pro studenty, kteří chtějí nabýt znalosti a odborné dovednosti v rámci multioborového propojení ekonomie, financí a práva a v budoucnu najít uplatnění v této oblasti, která je v současné době vysoce poptávána na pracovním trhu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se v základních souvislostech osobních, podnikových a mezinárodních financí a jejich právní úpravě.
  • Porozumět fungování, organizaci a aktuálnímu vývoji finančních trhů a jejich právní regulaci.
  • Analyzovat hospodářské úlohy, navrhnout postup účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření podniků včetně aplikace účetní legislativy.
  • Aplikovat obchodní, finanční a správní legislativu na řešení rozhodovacích a správních procedur a postupů.
  • Vysvětlit funkce a služby obchodních bank a pojišťoven a analyzovat bankovní a pojišťovací systém včetně jejich právní úpravy a regulace.
(?)

Absolventi bakalářského studia tohoto oboru získají předpoklady pro uplatnění v ekonomických, finančních a právních odděleních podniků, finančních institucí a pojišťoven, stejně jako ve správních útvarech finanční správy.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 153 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 9–14 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 13–18 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je možné nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška na oboru Finance a právo je ústní a skládá se ze tří částí:

- obhajoba bakalářské práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška z odborného předmětu (student si vylosuje 2 otázky – 1 otázku z okruhu Finance a 1 otázku z okruhu Finanční právo – otázky najdete na stránkách Katedry financí).

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561700-katfinanci/szz-na-kf

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu na Ekonomicko-správní fakultě.

(?)
0
Aktivní studenti
262

Specifikace oboru

Obor: Finance a právo
Zkratka: FIPR
Kód: 6202R092
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6217 B-FU Finance a účetnictví

Nejčastěji zapisované předměty