Mezinárodní právo soukromé

S námi do světa.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Mezinárodní právo soukromé, včetně jeho širšího základu, kterým je mezinárodní právo procesní a právo mezinárodního obchodu, patří do systému národního právní řádu. Nicméně ve svém zaměření přesahuje hranice národních právních řádů. Přesah je dán jak zdroji právní úpravy, internacionální povahou vědy mezinárodního práva soukromého a faktickým přesahem právních vztahů, které jsou předmětem jeho úpravy.

Cílem doktorského studia v oblasti mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu je osvojení si právně-teoretických znalostí v oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a jeho širšího vědního základu, kterým je občanské právo hmotné a procesní a právo evropské, jakož i osvojení si metod a dovedností vědecké práce. Širší základ studijního oboru tvoří příprava na vědeckou a pedagogickou práci, jazyková příprava a základní poznatky o vývoji jiných právních oborů. Studium je určeno především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci v oboru, práci v mezinárodních organizacích, v zahraničí, práci v mezinárodních advokátních kancelářích, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v oboru. Nosná témata oboru směřují do oblasti kolizního práva, přímých norem, procesního práva, rozhodčího práva a práva mezinárodního obchodu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Systematicky vědecky pracovat napříč tématy pokrytými oborem.
  • Pohybovat se ve vědecké komunitě na národní i mezinárodní úrovni.
  • Disponovat znalostmi a dovednostmi týkajícími  se oboru na národní, evropské i mezinárodní úrovni.
  • Být schopen sepsat užší i širší vědecká pojednání z dané oblasti.
  • Nadstandardně pochopit a uchopit materii mezinárodního práva soukromého.
(?)

Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci. To je základní určení a vymezení. Samozřejmě je program otevřen i těm, kteří ze speciálních důvodů chtějí získat hlubší teoretické znalosti v oblasti mezinárodního práva soukromého, mezinárodního práva procesního, mezinárodního rozhodčího řízení a práva mezinárodního obchodu.

Pokud máme charakterizovat zaměstnavatele, jedná se o vědecká pracoviště, pedagogická pracoviště, zahraniční pracoviště, struktury mezinárodních organizací včetně Evropské unie, advokátní kanceláře zabývající se mezinárodní problematikou, další pracoviště, kde se lze setkat s přeshraniční problematikou.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Struktura a studijní plán doktoranda oboru Mezinárodní právo soukromé jsou dány platnou akreditací. Základem studijního plánu jsou předměty (povinné a povinně volitelné či volitelné), požadavky školitele a téma disertační práce.

Student musí v průběhu studia (standardní doba studia čtyři roky) absolvovat všechny povinné předměty (jedná se o předměty vázané na obor a vázané na jeho širší základ včetně jazyka). Do příslušného počtu kreditů si zapisuje povinně volitelné předměty vázané na pedagogickou a vědeckou práci. Může si zapsat volitelné předměty z širokého spektra napříč univerzitou, včetně jazykových kursů.

Student je povinen složit státní doktorskou zkoušku a předložit k obhajobě disertační práci na téma vázané k oboru.

(?)

Uvedený doktorský studijní program nepředpokládá jako podmínku vstupu či absolvování praxi.

Vzhledem k povaze programu není předpokládána praxe jako povinná součást studijního plánu. Předpokládá se spíše stáž na zahraničním pracovišti.

(?)

Podmínkou pro řádné ukončení studia je složení státní závěrečné doktorské zkoušky a úspěšná obhajoba doktorské práce.

Státní závěrečná zkouška se skládá z okruhů vázaných na mezinárodní právo soukromé a občanské právo. Okruhy z oblasti mezinárodního práva soukromého jsou definovány v tzv. širším pojetí. Zahrnují metody úpravy, analýzu obecné části kolizního práva, analýzu jednotlivých oblastí zvláštní části kolizního práva, analýzu všech zdrojů právní úpravy, tj. evropských, mezinárodních, vnitrostátních, imperativní normy, procesní právo, mezinárodní rozhodčí řízení, právo mezinárodního obchodu pokud jde o problematiku mezinárodního ekonomického práva, řízení vnějších ekonomických vztahů v rámci Evropské unie a právní regulaci jednotlivých obchodních transakcí. Okruhy z oblasti občanského práva jsou definovány ad hoc, nebylo dosaženo předání uceleného souboru oproti akreditaci.

(?)

Vzhledem k typu programu nevyplňováno.

(?)
1
Aktivní studenti
12

Specifikace oboru

Obor: Mezinárodní právo soukromé
Zkratka: MEPS
Kód: 6801V009
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté)