Občanské právo

Mezníky cesty soukromého práva: svoboda – rovnost – spravedlnost.

Rozbalit vše

Cílem výuky oboru Občanské právo je formami výuky zdůrazňujícími aktivní interakci se studenty a rozvoj jejich vlastní aktivity vést studenty oboru k prohloubení poznání občanského práva, jeho výchozích teoretických základů a příbuzných disciplín, jakož i k rozvoji aktivních přístupů k vědecké práci v oboru občanského práva. Didakticky je program orientován na zvládnutí vědeckých metod poznání občanského práva a dalších disciplín tvořících součást oboru (Rodinné právo, Občanské právo procesní a Právo duševního vlastnictví), na prohloubení poznání jeho mimoprávních i právních determinant a východisek, hodnotového základu, základních institutů a systémových souvislostí. Absolvent oboru by měl být připraven k aktivně vedené vědecké práci v oboru občanského práva a jeho širším základu. Studium není omezeno na aktuální stav českého občanského práva v širším smyslu, nýbrž je zaměřeno též na jeho vývojové tendence včetně prognózy vývoje budoucího a na srovnávací studium občanského práva v rámci evropského prostoru. Širší základ studijního oboru tvoří příprava na vědeckou a pedagogickou práci, jazyková příprava a základní poznatky o vývoji souvisejících právních oborů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zvládnout na vědecké úrovni metody, předmět poznání, hodnoty a cíle občanského práva;
  • prezentovat vědecké výstupy ve svém oboru v odborné literatuře i na odborných konferencích a grémiích;
  • zapojit se do sítí národního i nadnárodního vědeckého výzkumu a výměny odborných informací ve svém oboru;
  • vědecko-pedagogicky působit ve svém oboru v rámci výuky na vysokých školách právnického zaměření.
(?)

Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v některé z právních disciplín tvořících náplň oboru. Absolventi najdou uplatnění v oblasti legislativy, justice, advokacie a notářství, institucí státní správy jako katastrální úřady, jakož i jako soudní exekutoři a další profese. Vzhledem k fundamentálnímu významu soukromého/občanského práva jako základního odvětví systému právního řádu i odpovídajícímu významu znalostí tohoto oboru je uplatnění absolventů studia oboru občanského práva jedno z nejširších mezi studovanými obory DSP.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studijní plán je tvořen individuálně na základě dohody mezi studentem a školitelem v souladu s platnou akreditací. Studijní plán schvaluje na návrh školitele oborová komise. Obsahuje téma disertační práce, povinné předměty (tj. předměty vázané na obor a na jeho širší základ včetně jazyka), povinně volitelné předměty (tj. předměty vázané na pedagogickou práci a disertaci) a požadavky školitele. Student musí v průběhu studia (standardní doba studia čtyři roky) absolvovat všechny povinné předměty a dále povinně volitelné předměty v rozsahu minimálně 16 kreditů. Student je povinen složit státní doktorskou zkoušku a předložit k obhajobě disertační práci na téma vázané k oboru.

(?)

Studium je kreditováno systémem ECTS a k jeho úspěšnému ukončení je třeba získat min. 240 kreditů (minimální kreditový zisk vyžadovaný k postupu do dalšího ročníku je 20). Student musí dále absolvovat státní doktorskou zkoušku, která obvykle probíhá ve třetím či čtvrtém roce studia, je ústní, má komisionální charakter a její obsahová náplň sestává z témat oborových kursů. Studium je pak ukončeno obhajobou disertační práce, která je původním vědeckým dílem zpracovaným na téma specifikované studijním plánem. Minimální požadovaný rozsah disertační práce je 150 stran, přičemž se předpokládá, že v době obhajoby již bude práce či její podstatná část publikována některým z obvyklých způsobů (tj. ve formě recenzovaných článků, monografie apod.).

(?)

Jde o obor doktorského studia (viz poučení níže).

(?)
0
Aktivní studenti
14

Specifikace oboru

Obor: Občanské právo
Zkratka: OBCP
Kód: 6801V011
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Právnická fakulta
Obor zajišťuje:
Právnická fakulta
Garant oboru:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.