Ústavní právo a státověda

Ústavní právo jako základní právní odvětví.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Studium oboru je určeno pro zájemce o prohloubení znalostí ústavního práva a s ním souvisejícího oboru státovědy. Ústavní právo seznamuje studenty s místem ústavního práva v systému práva (pojem, předmět, prameny), s teorií ústavy a hodnotami, na kterých je založena, s ústavními základy státní formy (územní organizace, státní režim, státní moc), právního řádu a systému práva (tvorba práva, právní předpisy, publikace právních předpisů, vztah ústavního, mezinárodního a nadnárodního práva, ústavní základy výkladu práva), s právní regulací státní moci a její organizací (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti, volby), se základy vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců). Důkladné zvládnutí ústavního práva ČR předpokládá podrobnou znalost státovědy a politologie jako obecného základu. Společným jmenovatelem doktorského studia v oboru ústavního práva je osvojení metod vědecké práce, jakož i kritického právního myšlení při rozboru praktických problémů ústavního práva z hlediska legislativy a judikatury v ČR i dalších státech.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit a podat hluboká teoretická východiska oboru (zejména teorie ústavy, veřejné moci a její dělby, forem vlády, státního režimu, teorie a dogmatiky základních práv a svobod);
  • samostatné vědecké práce (včetně komparace) a podání přehledu o světových a evropských trendech;
  • aplikovat znalosti a dovednosti v praxi (zejména legislativní, správního a ústavního soudnictví, dalších postupů a rozhodování orgánů veřejné moci);
  • pracovat s vyvíjející se pozitivní právní úpravou v rámci ústavního práva a s judikaturou především v oblasti ústavního a správního soudnictví;
  • vysvětlit ústavněprávní pojetí vztahu vnitrostátního práva k právu mezinárodnímu a nadnárodnímu;
  • využívat nejnovějších poznatků teorie v odborné praxi.
(?)

Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v některé z právních disciplín.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studijní plán je tvořen individuálně na základě dohody mezi studentem a školitelem v souladu s platnou akreditací. Studijní plán schvaluje na návrh školitele oborová komise. Obsahuje téma disertační práce, povinné předměty (tj. předměty vázané na obor a na jeho širší základ včetně jazyka), povinně volitelné předměty (tj. předměty vázané na pedagogickou práci a disertaci) a požadavky školitele. Student musí v průběhu studia (standardní doba studia čtyři roky) absolvovat všechny povinné předměty a dále povinně volitelné předměty v rozsahu minimálně 16 kreditů. Student je povinen složit státní doktorskou zkoušku a předložit k obhajobě disertační práci na téma vázané k oboru.

(?)

Studium je kreditováno systémem ECTS a k jeho úspěšnému ukončení je třeba získat min. 240 kreditů (minimální kreditový zisk vyžadovaný k postupu do dalšího ročníku je 20). Student musí dále absolvovat státní doktorskou zkoušku, která obvykle probíhá ve třetím či čtvrtém roce studia, je ústní, má komisionální charakter a její obsahová náplň sestává z témat oborových kursů. Studium je pak ukončeno obhajobou disertační práce, která je původním vědeckým dílem zpracovaným na téma specifikované studijním plánem. Minimální požadovaný rozsah disertační práce je 150 stran, přičemž se předpokládá, že v době obhajoby již bude práce či její podstatná část publikována některým z obvyklých způsobů (tj. ve formě recenzovaných článků, monografie apod.).

(?)

Bez návaznosti.

(?)
4
Aktivní studenti
13

Specifikace oboru

Obor: Ústavní právo a státověda
Zkratka: USPS
Kód: 6801V032
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Právnická fakulta
Obor zajišťuje:
Právnická fakulta
Garant oboru:
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.