Dějiny práva a římské právo

Přes minulost k budoucnosti. Trocha (právní) historie nikoho nezabije.

Rozbalit vše

Hlavním cílem doktorandského studia v oboru Dějiny práva a římské právo je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci. V rámci toho by si měl osvojit teoretický základ oboru, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru a rozvinout schopnost aplikace získaných poznatků v pedagogické a vědecké práci i v praxi. Absolvent studijního oboru tedy bude připraven především k odborné vědecké práci v oblasti právněhistorického výzkumu, ale své vědomosti bude moci uplatnit také v legislativě, soudnictví a v dalších oblastech, v nichž je zapotřebí hlubokého teoretického základu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • s využitím vědeckých metod vyhledávat a zkoumat aktuální právněhistorická (romanistická) témata;
  • se znalostí vývoje právních institutů od antických dob fundovaně hodnotit pozdější právní úpravy včetně platného práva;
  • navrhovat vhodná řešení de lege ferenda;
  • vést právněhistorické (římskoprávní) semináře;
  • připravovat podkladové materiály pro výuku;
  • soustavně prohlubovat své znalosti oboru.
(?)

Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší historické a teoretické znalosti v některé z právních disciplín bez ohledu na konkrétní právnickou profesi.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia je 4 roky. Vyučují se předměty společného základu pro všechny obory a specializované oborové předměty a studentům jsou ukládány další povinnosti. Předměty společného základu jsou Zahájení přípravy disertační práce I–II, Příprava disertační práce – publikace I–IV, Příprava disertační práce – teze I–IV, Příprava disertační práce – výběr I–IV, Disertační práce – I–II, Základy vědecké práce I–II, Aktuální otázky právní vědy a praxe I–II, Právně teoretické myšlení I–II a Jazyk I–II.

Mezi specializované oborové předměty patří Právní dějiny starověku, Právní dějiny středověku, Právní dějiny novověku, České a československé právní dějiny ve středověku, České a československé právní dějiny 1848–1945, České a československé právní dějiny 1945–1990, Dějiny českého práva veřejného, Dějiny českého práva soukromého, Dějiny angloamerického práva, Dějiny římského státu, prameny práva, Římské právo – subjekty a objekty práv, Římské právo – rodinné právo, Římské právo – právo věcné, Římské právo – obligace, Římské právo – dědické právo, Římské právo veřejné, Exegeze textů a Recepce římského práva.

Dalšími povinnostmi studentů jsou Pomocná pedagogická práce I–II a Pedagogická práce I–IV.

(?)

Za praxi lze považovat Pomocnou pedagogickou práci I–II a Pedagogickou práci I–IV., uvedené v souvislosti se studijním plánem.

(?)

Podmínkami řádného ukončení studia jsou úspěšné absolvování státní doktorské zkoušky a úspěšná obhajoba disertační práce.

(?)

Na studium žádný další studijní obor nenavazuje.

(?)
0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Dějiny práva a římské právo
Zkratka: DPRP
Kód: 6801V040
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté)