Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Cílem tohoto oboru je osvojení si vědeckých metod epidemiologických studií, získávání znalostí a dovedností pro analýzu dat se zaměřením na studium vztahů mezi faktory životních podmínek a zdravím, adekvátní využití laboratorních metod a speciálních metod (např. genetika, toxikologie, analytická chemie, psychologické testy, vyšetření fyzické zdatnosti a jiné), schopnost výstižné a správné interpretace výsledků, získání schopností navrhovat intervenční opatření v primární, sekundární a terciární prevenci a v oblasti podpory zdraví, osvojení znalostí a schopností pro realizace a vyhodnocování efektivity intervence, získání znalostí a dovedností nutných pro základní a aplikovaný výzkum v oblasti prevence (životní prostředí, životní podmínky, zdravotní stav).

Obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie je originální svým mezioborovým přístupem, který při dodržení nároků na znalost hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie umožňuje bádání v hraničních oblastech a styčných problematikách, např. s ekonomií, pedagogikou, sociologií, psychologií, farmakologií, mikrobiologií, toxikologií, atp.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • znalost vědeckých metod epidemiologických studií;
  • schopnost práce v základním a aplikovaném výzkumu v oblasti prevence (životní prostředí, životní podmínky, zdravotní stav);
  • design a management edukační složky intervence;
  • znalost a dovednosti pro analýzu dat se zaměřením na studium vztahů mezi faktory životních podmínek a zdravím, adekvátní využití laboratorních metod a speciálních metod;
  • design, management a analýza efektivity programů primární a sekundární prevence.
(?)

Absolvent se může uplatnit jako: lékař, pracující v rozličných medicínských oborech, samostatně plánující a realizující programy primární a sekundární prevence; absolvent nelékařských magisterských oborů absolvovaných na lékařských a zdravotnických fakultách bude činný v oblasti primární a sekundární prevence a podpory zdraví včetně samostatného designu a managementu edukační složky intervence;

nutriční specialista působící v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí výživou s kompetencemi samostatného plánování a řízení programů primární a sekundární prevence; pracovník v základním a aplikovaném výzkumu v oblasti ochrany a podpory zdraví a analýzy rizikových faktorů životních podmínek.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studijní plán zahrnuje jednak předměty, které souvisejí s hlavní náplní oboru preventivní lékařství, hygiena a epidemiologie a jednak takové předměty, které jsou užitečné pro rozvoj doktorského studenta, pro jeho schopnost odborné komunikace a prezentace výzkumných výsledků, vedení klinických a experimentálních studií, statistické hodnocení dat, apod. To vše je doplněno prohloubením studia angličtiny jako jazyka v roli lingua franca dnešní doby.

(?)

Státní doktorská zkouška z oboru Hygiena, preventivního lékařství a epidemiologie ověřuje schopnost porozumět vztahu člověka a prostředí a jejich vzájemným interakcím, významu adaptace a jejího posilování pro podporu pozitivního rozvoje zdraví jednotlivců i populace, hodnotí znalost priorit v oblasti primární prevence, schopnost rozhodování o konkrétních možnostech prevence u vybraných nepřenosných onemocnění hromadného výskytu, jako jsou např. kardiovaskulární, onkologická, metabolická, imunitní, respirační, a další onemocnění.

(?)
0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Zkratka: HPLE
Kód: 5103V016
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5169 D-HY4 Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté)