Lékařská biofyzika

Exaktní myšlení v biomedicíně

Rozbalit vše

Studium lékařské biofyziky umožňuje studentům hlubší pochopení fyzikálních procesů a principů využívaných v lékařských a souvisejících vědách. Kultivuje fyzikální myšlení ve vztahu k živé hmotě a vedle firemního uplatnění (lékařská přístrojová technika) má zásadní význam pro práci s diagnostickou a terapeutickou technikou, případně zpracováním biosignálů v nejširším slova smyslu. Uplatnění je možné ve zdravotnictví, vysokém školství i v ústavech základního a aplikovaného výzkumu. Systematický výcvik ve výzkumných technikách a v analýze dat, statistických metodách a publikování výsledků vědecké práce umožní samostatnou činnost oblasti vědy a výzkumu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně pracovat v laboratořích s orientací na biomedicínskou techniku;
  • hodnotit interakce lidského těla s fyzikálními faktory;
  • působit ve zdravotnické praxi jako odborník na problematiku měření a zpracování biosignálů;
  • pracovat s vědeckými texty ve svém oboru a připravovat je pro publikaci;
  • analyzovat biofyzikální rizika spojená zejména s biomedicínskou technikou.
(?)

Absolventi oboru Lékařská biofyzika jsou profilováni k práci v klinických laboratořích a odděleních s vysokým podílem přístrojové techniky, zejména diagnostické (zobrazovací metody, zpracování biosignálů, optometrie, apod.) a též terapeutické (fyzioterapeutické). Další absolventi mohou nastoupit u firem vyrábějících nebo dodávajících lékařskou zdravotnickou techniku, laboratorní přístroje, apod. Otevřena je cesta do vysokého školství v oborech biofyzikálního a blízkého zaměření (fyziologie, biomolekulární vědy, apod.), zejména na lékařských a zdravotnických fakultách.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí osm semestrů. Pro přístup ke státní doktorské zkoušce musí studenti získat celkově 240 kreditů za povinné předměty a další komponenty doktorského studia (výuka, odborná příprava, publikační činnost). Publikační činnost je považována za klíčovou aktivitu - povinností doktoranda jsou dvě prvoautorské recenzované časopisecké publikace, z nichž jedna musí být v časopise s IF. V době přihlašování se k obhajobě musí být potvrzeno přijetí publikace do tisku.

Studenti se řídí při průchodu studiem pokyny školitele, který pomáhá koncipovat individuální studijní plán, a dispozicemi oborové rady. Další relevantní informace jsou obsaženy v pokynech pro doktorské studium na stránkách fakulty.

(?)

Státní doktorskou zkoušku tvoří odpovědi na otázky členů komise orientované na širší biofyzikální souvislosti disertační práce. Z důvodu značné tematické variability prací není k dispozici trvalý seznam otázek, studenti jsou o nich informováni individuálně předsedou komise.

Součástí státní doktorské zkoušky je rovněž obhajoba disertační práce. která musí splňovat kritéria práce vědecké (citační aparát, statistické zpracování výsledků). Rozsah práce není specifikován, ale měl by dosahovat nejméně kolem 20 000 slov textu.

Další požadavky na průběh státní doktorské zkoušky jsou specifikovány ve Studijním řádu MU.

http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations?lang=cs

(?)
0
Aktivní studenti
4

Specifikace oboru

Obor: Lékařská biofyzika
Zkratka: LBIF
Kód: 5103V021
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5181 D-BF4 Lékařská biofyzika (čtyřleté)