Speciální pedagogika (angl.)

Rozbalit vše

Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením je stále více směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká nejširšího spektra věkových kategorií – od raného věku po věk seniorů. Koncepce studia speciální pedagogiky je reflexí celospolečenských snah o integraci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol a školských zařízení (viz školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění novely zákona č. 82/2015 Sb.).

Cílem oboru Speciální pedagogika je připravit speciální pedagogy pro speciálně pedagogickou činnost ve třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v základních školách, ve školách pro žáky se SVP, v základních školách speciálních ve funkci asistenta pedagoga, ve školských zařízeních, v mateřských školách s edukací dětí se SVP, v dětských domovech, v domovech mládeže a pro činnost v zařízeních sociálních služeb. Obor je realizován ve formě prezenční a kombinované. Studijní obor Speciální pedagogika je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Je vnitřně členěn do šesti specializací složených ze dvou oborů. Jedná se o logopedii a surdopedii, o psychopedii ve spojení se somatopedií, oftalmopedií, etopedií, nově také s logopedií a zdravotním postižením v dospělosti. Tyto specializace tvoří základ pro navazující magisterské studium.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • získat všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • získat odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • ovládnout pomocné edukační, výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti;
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově dětí a žáků se SVP do jejich výuky;
  • ovládat práci s dětmi/žáky se SVP na úrovni asistenta pedagoga;
  • metodologicky navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se SVP.
(?)

Získání kompetencí k edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb. a jeho novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta pedagoga ve škole hlavního vzdělávacího proudu ve výchovné a pomocné edukační práci se zaměřením na problematiku speciální pedagogiky, ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a v základní škole speciální. Uvedené kompetence dávají rovněž plnou kvalifikaci pro práci učitele v mateřské škole a mateřské škole speciální, logopedického asistenta v mateřské škole (se specializací logopedie a surdopedie), instruktora ve střediscích volného času a ve školských zařízeních, řešících problematiku speciální pedagogiky, v zařízeních sociálních služeb. Díky obecnosti a kombinaci šíři oborů má předpoklady pro práci v řadě profesí např. ve státní správě, firemním managementu apod.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Učitel mateřské školy
  • Vychovatel
(?)

Profil absolventa oboru Speciální pedagogika je vymezen výstupními znalostmi: všeobecnými (společný základ), odbornými a speciálními (speciálně pedagogický základ, specializace speciální pedagogiky)

Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:

- všeobecný základ: pedagogika-psychologie ve společném základu, cizí jazyk (AJ, NJ), metodologie, internacionalizace oboru speciální pedagogika;

- speciálně pedagogický základ: základy speciálně pedagogických předmětů, základy zdravotních nauk, inkluzivní speciální pedagogika, speciálněpedagogická diagnostika, patopsychologie, medicínská propedeutika (pediatrie, neurologie, ORL foniatrie, psychiatrie), sociologie pro speciální pedagogy, sociální práce a aplikace metod sociální práce pro speciálního pedagoga;

- specializace: psychopedie, logopedie, surdopedie, somatopedie, oftalmopedie, etopedie, zdravotní postižení v dospělosti. Společenskovědní a univerzitní základ. 20%. Speciálněpedagogický základ: 30%. Medicínská propedeutika: 5%. Odborná praxe: 30%

Praktické dovednosti dle studijního oboru: 15%. Standardní doba programu činí 3 roky (6 semestrů). Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty (viz standardy oboru Speciální pedagogika). Studenti se řídí průchodem studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků lze nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Odborná praxe průběžná – 1 den v týdnu

Odborná praxe souvislá 1 – 4 týdny

Odborná praxe průběžná 2 – 1 den v týdnu

Odborná praxe souvislá 2 – 2 týdny

Speciálněpedagogická praxe diagnostická – 20 hodin (kombinovaná forma)

Odborná praxe souvislá – 40 hodin (kombinovaná forma)

Při realizace praxe se postupuje podle Manuálu pro pedagogickou praxi (autoři Bartoňová, M., Pipeková, J., Brno: MU, 2011). Bližší informace viz http://www.ped.muni.cz/wsedu

(?)

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Obhajoba bakalářské práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, téma bude vždy speciálně pedagogické). Viz Oborové standardy Speciální pedagogiky pro závěrečné práce (http://www.ped.muni.cz/wsedu).

Část povinná:

Inkluzivní speciální pedagogika (písemný test, 50 otázek).

Část povinně volitelná:

Student si volí jeden předmět ze skupiny A, druhý předmět ze skupiny B. Pokud chce studovat logopedii v navazujícím magisterském studiu – obor Speciální pedagogika pro učitele, pak si k logopedii volí předmět Psychopedie ze skupiny B. V obou předmětech SZZ student dostane ke zkoušce po dvou otázkách.

Volba A: Logopedie nebo psychopedie. Volba B: Surdopedie, somatopedie, oftalmopedie, etopedie, psychopedie, zdravotní postižení v dospělosti.

(?)

Absolvent bakalářského studia speciální pedagogiky může pokračovat v navazujícím studijním programu Speciální pedagogika ve studijním oboru Speciální pedagogika, Speciální pedagogika - komunikační techniky, Speciální pedagogika pro učitele nebo Speciální andragogika v prezenční i kombinované formě.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Speciální pedagogika (angl.)
Zkratka: SPZPA
Kód: 7506R002
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7506 B-SPD Speciální pedagogika

Bližší informace o studiu http://www.ped.muni.cz/wsedu.