Filozofie

Rozumět, být přesvědčivý a dávat rozumu smysl.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Katedra nabízí studium a přípravu pro vědeckou a výzkumnou činnost v jednotlivých oblastech filozofie se zvláštním zřetelem k dějinám filozofie, současné angloamerické, francouzské a německé filozofii, dějinám české filozofie a k osobnosti a dílu T. G. Masaryka, ontologii, epistemologii, logice a problémům filozofie jazyka, dějin a společnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědecké práce ve zvoleném oboru;
  • samostatného uplatnění na místech humanitního zaměření;
  • kritického a racionálního myšlení;
  • uplatnit znalosti z dějin filosofie ve vědeckých institucích i v popularizačních aktivitách;
  • podle zaměření nabídnout i některé aplikace (etika, argumentace).
(?)

Absolventi se mohou uplatnit jako akademičtí pracovníci nebo samostatní vědečtí pracovníci na vysokých školách a odborných institucích sociálně vědného a humanitně vědného zaměření. Uplatnění mohou nalézt v oblastech vyžadujících kritické, metodologické a systematické myšlení. Získané dovednosti a kompetence mohou využít při ediční a redakční práci v odborných časopisech, nakladatelstvích a rovněž při výuce na vzdělávacích institutech.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Na základě individuálního studijního plánu se výuka doktorandů realizuje v rámci metodologické přípravy, odborné přípravy a jazykové přípravy, která je zabezpečována Centrem jazykového vzdělávání MU, nebo se absolvuje podle rozhodnutí oborové komise a školitele formou cizojazyčného referátu a cizojazyčné publikace. Rozhodující část doktorského studia představuje příprava disertační práce, na kterou z celkového počtu kreditů připadá polovina. Studijní plán zahrnuje další povinné předměty, mezi kterými mají důležité místo doktorské semináře, které se konají 1x měsíčně v průběhu podzimního a jarního semestru (celkem jsou za tyto předměty povinni získat 30 kreditů).

Posluchači absolvují takový počet povinných a volitelných předmětů, aby splnili celkový počet 240 kreditů za studium.

(?)

Za praxi lze považovat povinnost publikovat výsledky své práce, případně je prezentovat na konferencích. Tyto aktivity jsou součástí studijních plánů a jsou kreditově ohodnoceny.

(?)

Doktorskou zkoušku je třeba složit v období mezi 5. a 8. semestrem studia po splnění podmínek daných kontrolní šablonou v ISu. Ke zkoušce si kandidát připraví:

- výklad a obhajobu tří tezí

- části své disertační práce.

Teze si vybere ve spolupráci se školitelem a nejpozději 1 měsíc před termínem, kdy by chtěl složit státní doktorskou zkoušku, je odevzdá v písemné podobě (každá 3–5 stran včetně literatury) na sekretariát katedry filozofie FF MU. Teze se obsahově nesmí krýt s tématem disertační práce. Oborová komise filozofie má právo vrátit nedostatečně připravené podklady k přepracování. V průběhu zkoušky kandidát na základě požadavků zkušební komise vysvětlí a v diskusi obhájí nejméně dvě teze a zodpoví doplňující otázky.

Po zkoušce je možné přistoupit k obhajobě disertační práce. Úspěšnou obhajobou je studium zakončeno.

(?)

Absolvent doktorského studia představuje završení nabízených studijních forem, další vzdělávání a vědecký růst je již individuální.

(?)
18
Aktivní studenti
61

Specifikace oboru

Obor: Filozofie
Zkratka: PH
Kód: 6101V004
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6147 D-PH4 Filozofie (čtyřleté)
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta