Klinická psychologie

Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám. W. James

Rozbalit vše

Doktorský studijní program oboru Klinická psychologie je určen primárně absolventům jednooborového studijního magisterského programu psychologie, zcela výjimečně i absolventům jiných příbuzných oborů (magisterských programů na jiných fakultách a vysokých školách především humanitního zaměření).

Doktorské studium je prostředkem k získání příslušné vědecké kvalifikace v uvedeném oboru, přičemž je založeno na studiu předmětů dle studijního katalogu a samostatné tvůrčí práci pod vedením školitelů, jejímž výstupem jsou odborné vědecké publikace a zejména závěrečná disertační práce každého absolventa studia.

Cílem studia je vybavit studenta v dané oblasti psychologie příslušnými teoretickými znalostmi a kompetencemi, jež zúročí v samostatné vědecké práci. Důraz je kladen na další rozvíjení schopností studentů integrovat a propojovat jednotlivé dílčí poznatky a přístupy z dané vědecké oblasti i příbuzných vědních disciplín a rozvíjet schopnost studenta psychologicky myslet, kultivovat jeho psychologickou citlivost a sociálně psychologické dovednosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vhodně teoreticky zakotvit zkoumaný jev, fenomén, či proměnnou, navrhnout a realizovat adekvátní výzkumný design;
  • ovládat metodologii příslušné vědní disciplíny a stěžejní i pokročilé kvantitativní i kvalitativní metody zpracování výzkumných dat;
  • vytvářet, navrhovat a realizovat vědecké koncepce, programy a projekty;
  • koordinovat koncepční, výzkumnou a analytickou práci odborníků z daného oboru i interdisciplinární spolupráci;
  • komunikovat výsledky výzkumné práce odborné i laické veřejnosti v mateřském i cizím jazyce.
(?)

Absolventi doktorského studia Klinické psychologie mohou získanou kvalifikaci uplatnit ve výzkumných ústavech a pracovištích, jako vysokoškolští učitelé apod. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

Pokud absolvent daného studijního programu neabsolvoval v pregraduálním studiu magisterskou formu oboru psychologie, absolvování doktorského psychologického studijního programu jej opravňuje pouze k vědecké práci v absolvovaném doktorském oboru, nikoli k praktickému výkonu povolání psychologa.

(?)

Podmínky pro vytváření studijních plánů jsou dány studijním řádem MU, charakteristika studia daného oboru je uvedena na následujícím odkazu:

http://www.phil.muni.cz/wups/home/studium.

Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba doktorského studia činí 4 roky (8 semestrů). Podmínkou úspěšného ukončení studia je získání 240 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné studijní předměty (viz níže), včetně zkoušky ze specializačního oboru, úspěšná obhajoba disertační práce a vykonání státní závěrečné zkoušky.

Studenti doktorského studijního programu oboru Klinická psychologie se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku, přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznou na stránkách fakulty.

Studium je založeno na samostatné vědecké a tvůrčí práci studentů, kteří pod vedením školitelů zpracovávají své disertační práce a vědecké publikační výstupy.

(?)

Student doktorského studijního programu Klinická psychologie prokáže adekvátní praktické dovednosti absolvováním povinných předmětů a vykonáním specializační zkoušky.

Jelikož se jedná o studium, jež připravuje studenty primárně na vědeckou dráhu, není další praxe vyžadována.

(?)

Studium v doktorském studijním programu Obecná psychologie probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a podmínky pro jeho řádné ukončení naplňují požadavky studijního a zkušebního řádu MU uvedené na následujícím odkazu: http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations.

Student řádně ukončí studium, pokud úspěšně absolvuje všechny předměty určené příslušným katalogem předmětů, získá požadovaný počet 240 kreditů, odevzdá a úspěšně obhájí svoji disertační práci a složí státní závěrečnou zkoušku. Bližší informace jsou uvedeny na odkazu:

http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/zkouska-obhajoba.

Požadavky na disertační práci se řídí studijním řádem MU, doktorská státní zkouška se skládá z ústní obhajoby disertační práce a ústní zkoušky z psychologie, která se zaměřuje primárně na zkušební okruhy specializačního oboru, student však musí prokázat adekvátní znalosti celého předmětu psychologie, včetně nových trendů, a schopnost tyto znalosti propojovat a prakticky využít.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Klinická psychologie
Zkratka: PSK
Kód: 7701V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7703 D-PS4 Psychologie (čtyřleté)

Další informace

Absolvent doktorského studia Klinické psychologie musí prokázat i širší všeobecné znalosti a dovednosti absolvováním filozofického a metodologického základu (zachycení filozofických a metodologických aspektů problematiky zpracovávané v disertační práci) a současně prokázat jazykové znalosti a dovednosti nejen absolvováním zkoušky z cizího světového jazyka, ale i využitím relevantních cizojazyčných odborných pramenů v disertační práci.

Absolvent daného oboru má aktuální poznatky z oboru zasazené do širších trendů vývoje v psychologii, a to jak v oblasti teorie, tak výzkumné metodologie, a je tudíž vybaven k tomu, aby samostatně prováděl vědecký výzkum: je schopen identifikovat relevantní vědecká témata v rámci recentních výzkumných směrů a trendů, je schopen volit adekvátní výzkumnou metodologii pro úspěšné řešení vědeckého zadání (a to včetně přípravy projektu, volby metod a vyhodnocení dat), orientuje se v současných postupech analýzy dat v oblasti kvantitativní i kvalitativní metodologie, o svém výzkumu a vědeckých zjištěních je schopen koncizním způsobem referovat v odborných periodicích.