Paleoslovenistika a slovanské jazyky

Jazyk - klíč ke kultuře.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Cílem doktorského studia oboru je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti všeobecné a srovnávací slavistiky a jazykovědy menších slovanských jazyků, kteří budou schopni samostatné tvůrčí badatelské činnosti a profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť Akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie, případně v podobně zaměřených kulturních institucích.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště v oblasti všeobecné a srovnávací slavistiky a jazykovědy menších slovanských jazyků (bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slovakistika, slovenistika, sorabistika, ukrajinistika). Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • samostatné vědeckovýzkumné práce v oblasti paleoslovenistiky, resp. konkrétního cizího slovanského jazyka;
 • pedagogické činnosti v oblasti výuky paleoslovenistických disciplín, resp. konkrétního cizího slovanského jazyka na vysokých školách;
 • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku paleoslovenistických disciplín, resp. pro výuku konkrétního cizího slovanského jazyka.
(?)

Absolvent doktorského studia oboru získá velmi dobré znalosti z dějin filozofie, srovnávací a obecné jazykovědy, dokonalý přehled o mluvnickém systému slovanských jazyků, hlubokou znalost předmětu své specializace a minimálně jednoho světového jazyka. Nabyté poznatky bude schopen uplatnit na odborných pracovištích vysokých škol humanitního zaměření nebo vědeckých pracovišť akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie. Může se stát i kvalitním pracovníkem v oblasti kultury, překladatelství či mediální oblasti.

(?)
 • Bez profesního postavení
(?)

Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele. Výuka doktorandů se realizuje v rámci metodologické přípravy, odborné přípravy a jazykové přípravy.

 • Obecně metodologická příprava je částečně společná pro studenty všech doktorských studijních programů, realizovaných na FF MU, a organizuje ji Katedra filosofie FF MU, částečně je zajišťována mateřským oborem.
 • Odborná obecně teoretická příprava se realizuje v rámci povinných a volitelných oborových kurzů, zaměřených na obecnělingvistickou a slavistickou problematiku, resp. na problematiku příslušného slovanského jazyka.
 • Jazyková příprava spočívá ve splnění požadavků na dosažení předepsané jazykové kompetence v dalším světovém jazyce a prokázání znalosti základů latiny.

Stěžejní náplní studia je samostatná řízená příprava disertační práce pod individuálním vedením pověřeného školitele. Kromě studijních povinností studijní plán oboru předepisuje splnění dalších podmínek, jako je vystoupení na konferenci nebo publikace odborné stati, případně podíl na výuce na školitelském pracovišti.

Realizace a kontrola studia probíhá na základě kreditního systému. Během studia je student povinen získat nejméně 240 kreditů, z toho:

 • 20 kr. za předměty metodologického základu
 • nejméně 4 kr. za prokázanou jazykovou kompetenci v dalším světovém jazyce (A, F, N, Š)
 • 4 kr. za prokázanou jazykovou kompetenci (zkoušku) v ruském jazyce
 • 10 kr. za zkoušku z latiny
 • 30 kr. z povinných oborových kurzů
 • 20 kr. za semestrální zahraniční stáž
 • nejméně 140 kr. za předměty zaměřené na přípravu disertace a za odevzdání disertace
 • nejméně 20 kr. za publikace a účast na konferencích
(?)

Doktorské studium se ukončuje ústní komisionální doktorskou zkouškou z dané oborové specializace a obhajobou doktorské disertace. Obě části probíhají zpravidla ve stejný den.

Organizace, průběh a hodnocení zkoušky jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU (čl. 30-33): http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations

(?)
0
Aktivní studenti
9

Specifikace oboru

Obor: Paleoslovenistika a slovanské jazyky
Zkratka: PASJ
Kód: 7310V120
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Paleoslovenistika a slovanské jazyky:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/