Ruská literatura

Skrze literaturu poznávat kulturu.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Cílem doktorského studia oboru Ruská literatura je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti literárněvědné rusistiky, kteří budou schopni samostatné tvůrčí badatelské činnosti a profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na ruskou literaturu.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště s badatelskou orientací na srovnávací studium literárních žánrů a směrů ve slovanských a západních literaturách (daná orientace vycházející z vědeckého odkazu A. Veselovského, R. Jakobsona aj. byla koncipována již ve 30. letech významným slavistou prof. F. Wollmanem). Vědecký kolektiv pracoviště se soustřeďuje na zkoumání geneze, evoluce a transformace literárních druhů, žánrů a uměleckých systémů v slovesnosti Slovanů v korelaci s analogickými systémy literatur západních. Výzkum je založen na srovnávacím geneticko-strukturním, historicko-typologickém, antropologicko-kulturologickém, hermeneutickém a areálovém přístupu k metamorfózám artefaktu i uměleckého procesu od antiky až po 20. století a jeho smyslem je utváření srovnávací morfologické poetiky žánrových forem dramatu, románu, povídky, novely, poémy, pohádky aj. a také metodologie humanitních věd v jejich vazbě s jinými vědními obory. Přímo ve sféře ruské literatury se koncentruje na specifické problémy vývoje ruské literatury klasické, moderní a postmoderní, románu, poezie, drobných žánrů a antropologicko-kulturologického a areálového výzkumu. Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědecko-výzkumné práce v oblasti literárněvědné rusistiky a slavistiky;
  • pedagogické činnosti v oblasti výuky ruské literatury a ruské a slovanské literární vědy na vysokých školách;
  • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku ruské literatury.
(?)

Absolvent doktorského studia ruské literatury získá velmi dobré znalosti z dějin ruské literatury i ve srovnávacím evropském a světovém kontextu, hlubokou znalost předmětu své specializace a dvou světových jazyků. Bude schopen kreativně vytvářet vlastní názor v rámci svého studijního oboru i v oborech souvisejících na současné vědecké úrovni a prezentovat výsledky své práce v odborných periodikách a jiných typech publikací. Uplatní se na všech pozicích zejména humanitního zaměření vyžadujících filologické a literárněvědné vzdělání, na školách všech typů, zejména však na vysokých školách, ve vědeckých institucích, v literární a umělecké kritice, event. v překladatelské činnosti, a v mediální oblasti v širokém slova smyslu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Základní formou doktorského studia oboru Ruská literatura je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele. Výuka doktorandů se realizuje v rámci metodologické přípravy, odborné přípravy a jazykové přípravy.

Obecně metodologická příprava je částečně společná pro studenty všech doktorských studijních programů realizovaných na FF MU a organizuje ji Katedra filosofie FF MU, částečně je zajišťována mateřským oborem.

Odborná obecně teoretická příprava se realizuje v rámci povinných a volitelných oborových kurzů, zaměřených jednak na obecně literárněvědnou problematiku, jednak na speciální problematiku literárněvědné rusistiky.

Jazyková příprava spočívá ve splnění požadavků na dosažení předepsané jazykové kompetence v dalším světovém jazyce.

Stěžejní náplní studia je samostatná řízená příprava disertační práce pod individuálním vedením pověřeného školitele. Kromě studijních povinností studijní plán oboru předepisuje splnění dalších podmínek, jako je vystoupení na konferenci nebo publikace odborné stati, případně podíl na výuce na školitelském pracovišti.

Realizace a kontrola studia probíhá na základě kreditního systému. Během studia je student povinen získat nejméně 240 kreditů, z toho:

- 20 kr. za předměty metodologického základu

- nejméně 4 kr. za prokázanou jazykovou kompetenci v dalším světovém jazyce (A, F, N, Š)

- 40 kr. z povinných oborových kurzů

- nejméně 10 kr. z volitelných teoretických kurzů

- 20 kr. za semestrální zahraniční stáž

- nejméně 110 kr. za předměty zaměřené na přípravu disertace a za odevzdání disertace

- nejméně 40 kr. za publikace a účast na konferencích.

(?)

Doktorské studium se ukončuje ústní komisionální doktorskou zkouškou z dané oborové specializace a obhajobou doktorské disertace. Obě části probíhají zpravidla ve stejný den.

Organizace, průběh a hodnocení zkoušky jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU (čl. 30–33): http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations.

(?)
4
Aktivní studenti
15

Specifikace oboru

Obor: Ruská literatura
Zkratka: RULI
Kód: 7310V147
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Ruská literatura:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/