Teorie a dějiny slovanských literatur

Literatura – základní nástroj k poznání jiných národů a kultur.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Cílem doktorského studia oboru je systematická příprava vysoce kvalifikovaných odborníků na samostatnou tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oborech bulharská literatura, makedonská literatura, srbská literatura, chorvatská literatura, slovinská literatura, slovenská literatura nebo ukrajinská literatura, resp. srovnávací studium slovanských literatur (výběr závisí na zaměření doktoranda), tak, aby mohli docílit profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti teorie a dějin literatur, případně v podobně zaměřených vědeckých, ale také kulturních institucích.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště v oblasti všeobecné a srovnávací slavistiky a teorie a dějin slovanských literatur a vychází z tradic brněnské komparatistické školy, které obohacuje prvky komunikativní estetiky a hermeneutiky. Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědecko-výzkumné práce v oblasti obecné teorie literatury a komparativního zkoumání slovanských literatur v jejich historickém vývoji i současných trendech;
  • pedagogické činnosti v oblasti výuky teorie literatury, dějin jednotlivých národních slovanských literatur, resp. jejich komparace;
  • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku literárněvědných disciplín, resp. pro výuku konkrétní slovanské literatury;
  • psát a publikovat populárněvědné materiály a recenze do literárních časopisů a kulturních příloh novin.
(?)

Absolvent doktorského studia oboru získá velmi dobré znalosti z dějin filozofie, srovnávací a obecné literárněvědné problematiky, dokonalý přehled vývoje studované literatury v komparativní šíři a kulturních i historických souvislostech a prohloubí si svoji znalost slovanských jazyků adekvátních ke studovaným literaturám a znalost minimálně jednoho světového jazyka. Nabyté poznatky bude schopen uplatnit na odborných pracovištích vysokých škol humanitního zaměření nebo vědeckých pracovištích akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti obecné teorie literatury a dějin literatur. Může se stát i vysoce kvalifikovaným kulturním redaktorem či pracovníkem v oblasti kultury, překladatelství apod. Jeho obecný historický a kulturní rozhled mu umožní pracovat také v diplomacii apod.

(?)

Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele. Výuka doktorandů se realizuje v rámci metodologické přípravy, odborné přípravy a jazykové přípravy.

Obecně metodologická příprava je částečně společná pro studenty všech doktorských studijních programů realizovaných na FF MU a organizuje ji Katedra filosofie FF MU, částečně je zajišťována mateřským oborem.

Odborná obecně teoretická příprava se realizuje v rámci povinných a volitelných oborových kurzů zaměřených jednak na obecně literárněvědnou problematiku, jednak na speciální literárněvědnou problematiku příslušné jazykové oblasti.

Jazyková příprava spočívá ve splnění požadavků na dosažení předepsané jazykové kompetence ve světovém jazyce.

Stěžejní náplní studia je samostatná řízená příprava disertační práce pod individuálním vedením pověřeného školitele.

Kromě studijních povinností studijní plán oboru předepisuje splnění dalších podmínek, jako je vystoupení na konferenci nebo publikace odborné stati, případně podíl na výuce na školitelském pracovišti.

Realizace a kontrola studia probíhá na základě kreditního systému. Během studia je student povinen získat nejméně 240 kreditů, z toho:

20 kr. za předměty metodologického základu

nejméně 4 kr. za prokázanou jazykovou kompetenci v dalším světovém jazyce (A, F, N, Š, R)

40 kr. z povinných oborových kurzů

nejméně 10 kr. z volitelných teoretických kurzů

20 kr. za semestrální zahraniční stáž

nejméně 110 kr. za předměty zaměřené na přípravu disertace a za odevzdání disertace

nejméně 40 kr. za publikace a účast na konferencích.

(?)

Doktorské studium se ukončuje ústní komisionální doktorskou zkouškou z dané oborové specializace a obhajobou doktorské disertace. Obě části probíhají zpravidla ve stejný den.

Organizace, průběh a hodnocení zkoušky jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU (čl. 30–33): http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations.

(?)
9
Aktivní studenti
4

Specifikace oboru

Obor: Teorie a dějiny slovanských literatur
Zkratka: TDSL
Kód: 8106V006
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)

Další informace