Sociální práce

Učíme se vytvářet podmínky pro pomáhání lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Posláním sociální práce je pomáhat lidem, kteří vlastními silami nedokážou řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi, např. úřady nebo poskytovateli služeb aj. Prvním cílem magisterského navazujícího studia sociální práce je prohlubovat poznání a zvládnutí soudobých způsobů naplňování uvedeného poslání. Druhým cílem je podporovat schopnost absolventů vytvářet ve společnosti podmínky pro uplatňování postupů realizace uvedeného poslání sociální práce. Studenti si mohou vybrat, zda budou své poznatky a dovednosti, které se týkají uvedených cílů, rozvíjet studiem jednoho ze čtyř směrů studia: 1/ „reflexivní sociální práce“, 2/ „sociální práce mikro - poradenství“, 3/ „sociální práce makro – programy služeb v komunitách“, nebo 4/ „sociální práce makro - inovace a rozvoj v organizacích“. (Podrobnější výklad a informace o vývoji nabídky uvedených směrů jsou uvedeny na http://spsp.fss.muni.cz/. Klíčovým tématem studia všech uvedených směrů je využití teorií, metod a výzkumu sociální práce při řešení problémů a životních situací lidí, kteří mají nesnáze se společností kolem sebe.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komplexně posoudit případ (životní situaci, pomáhající intervenci, systém služeb v určité lokalitě, organizaci) odpovídající zvolenému směru studia;
  • v oblasti zvoleného směru studia koncipovat a realizovat a/ pomáhající intervenci přiměřenou životní situaci klienta, b/ opatření sociální práce přiměřené podmínkám v komunitě, nebo organizaci, c/ změnu opatření, která odpovídá výsledku evaluace;
  • provést evaluaci pomáhající intervence nebo jiného opatření odpovídající zvolenému směru studia;
  • provést a využít výzkum jako nástroj komplexního posouzení případu nebo evaluace pomáhající intervence či jiného opatření sociální práce, které odpovídají zvolenému směru studia;
  • komplexně reflektovat případ nebo pomáhající intervenci či jiné opatření sociální práce odpovídající zvolenému směru studia.
(?)

Absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce jsou způsobilí pracovat jako sociální pracovníci specialisté, experti v oblasti tvorby a realizace politiky sociálních služeb, koordinátoři programů pomoci či sociálních služeb nebo jako výzkumníci v organizacích státního nebo nestátního, případně i komerčního sektoru. Po nabytí odpovídající zkušenosti mohou přenositelné dovednosti (viz výše Výstupy z učení) nabyté studiem dílčího směru uplatnit v jakékoliv oblasti specializace v rámci sociální práce.

(?)
  • Sociální pracovník
(?)

K magisterské státní zkoušce z oboru sociální práce se může přihlásit student, který splní následující podmínky: 1/ Získá předepsaný počet 120 kreditů (dále jen ECTS). 2/ Získá 66 ECTS za povinné a 54 ECTS za povinně volitelné předměty. 3/ Absolvuje nejméně jeden předmět vedený v anglickém jazyce vypsaný pro studenty magisterského studia. (Tato podmínka platí pouze pro studenty presenční formy studia.) 4/ Doloží absolvování univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia.

(?)

Cílem praxe provázené supervizí je podpora reflexivní orientace absolventa v praxi a nabytí odpovídajících dovedností. Rozsah povinné praxe je 80 hodin + 8 hodin supervize, která zahrnuje vypracování písemné reflexe osobní zkušenosti z praxe, skupinová supervizní setkání a možnost individuální supervize. Výkon praxe je spojen s absolvováním předmětu Odborná praxe a supervize pro magisterské studium, který je vypisován v podzimním i jarním semestru, s ohledem na možnost nástupu do magisterského studia v obou semestrech. Studenti si na základě své profilace vyberou organizaci, která odpovídá jejich zaměření, tento výběr mohou konzultovat s vyučujícím výše uvedeného předmětu.

(?)

Státní zkouška v magisterském navazujícím studiu sociální práce se koná v každém semestru a má dvě součásti: 1/ obhajobu diplomové práce, a 2/ písemnou zkoušku schopnosti vypracovat expertizu k řešení zvoleného problému. Ad 1/ Diplomová práce je posuzována podle formálních a teoreticko-metodologických kritérií. Formální kritéria jsou zveřejněna na internetových stránkách Katedry sociální politiky a sociální práce a na internetovém portálu Masarykovy univerzity http://spsp.fss.muni.cz/. Teoreticko-metodologická kritéria jsou následující: 1/ práce je zaměřena na výzkum pomáhajících intervencí a jejich účastníků; 2/ práce je věnována nezodpovězené výzkumné otázce; 3/ práce vychází z přehledu širší škály způsobů teoretického uchopení výzkumné otázky; 4/ autor věnuje pozornost tomu, co není na první pohled zjevné, 5/ autor v celé práci důsledně sleduje výzkumnou otázku, a práce tudíž vykazuje metodologickou kontinuitu výzkumného procesu; 6/ autor uvádí průkaznou argumentaci; 7/ získané poznatky jsou aplikovatelné v praxi, resp. při řešení praktických otázek, 8/ autor dovede prezentovat postup a výsledky svého zkoumání ve formě stati. Ad 2/ V rámci písemné části magisterské zkoušky je úkolem studentů vypracovat během 6 hodin stať k zadání, které si student vybírá z nabídky, kterou vedoucí katedry zveřejní v okamžiku zahájení zkoušky. Komise posuzuje vypracovaná zadání podle následujících kritérií: 1/ autor naplnil zadání, 2/ autor zvolil a aplikoval teoretický koncept, který je relevantní z hlediska zvoleného zadání, 3/ autor empiricky popsal případ, který je předmětem zvoleného zadání, způsobem, který je zdůvodněn a který odpovídá zvolenému teoretickému konceptu, 4/ autor zdůvodnil navržené řešení zvoleného zadání relevantními teoretickými a empirickými argumenty.

(?)

Absolvent magisterského navazujícího studia sociální práce může pokračovat v doktorském studiu oboru Sociální politika a sociální práce na FSS MU nebo v doktorském studiu analogických či příbuzných oborů (sociální práce, sociální pedagogika, veřejná politika apod.) na jiné vysoké škole.

(?)
0
Aktivní studenti
529

Specifikace oboru

Obor: Sociální práce
Zkratka: SPR
Kód: 6731T012
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6731 N-SP Sociální politika a sociální práce

Konkrétní podmínky realizace magisterského studia sociální práce se mohou měnit. Závisí například na poptávce uchazečů o studium, na vývoji partnerské spolupráce se zahraničními univerzitami nebo na dalším rozvoji studentských praxí v širokém spektru organizací, které s námi spolupracují. Další upřesnění podmínek magisterského studia sociální práce naleznete na katedrových stránkách http://spsp.fss.muni.cz/.