Nutriční specialista

Nechť je jídlo tvým lékem

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Při studiu oboru Nutriční specialista navážete na teoretické znalosti a praktické dovednosti získané studiem v bakalářském studijním oboru Nutriční terapie, které si zde rozšíříte a prohloubíte. Proto obor nese v názvu specializaci – jeho absolvováním totiž získáte specializovanou způsobilost v souladu s aktuálním zněním nařízení vlády č. 31/2010 Sb., která je ve zdravotnictví podmínkou k zajišťování a koordinaci vysoce specializované nutriční péče.

V průběhu studia proniknete hlouběji do problematiky výživy například v gastroenterologii, psychiatrii či intenzivní péči. S těmito oblastmi je pak také spojena praktická výuka. Nově se budete zabývat například problematikou komunitní výživy, kterou můžete uplatnit zejména při tvorbě projektů zaměřených na veřejné zdraví, nebo také výživou ve sportu.

Kromě předmětů přímo spojených s výživou se vaše znalosti rozšíří i v příbuzných oblastech, a to v předmětech, jako jsou například aplikovaná farmakologie nebo aplikovaná biochemie. Nahlédnete rovněž pod pokličku nutriční epidemiologie a biostatistiky, díky kterým budete připraveni na kritické posouzení informací o výživě.

Abychom vás připravili na co nejvíce situací, se kterými se můžete ve vaší budoucí profesi setkat, budete se s naší metodickou podporou podílet na poskytování služeb školním jídelnám, které připravují dietní stravu, a nově se můžete zapojit do mentorského programu ve spolupráci s organizací Podané ruce, kde budete mít možnost edukovat stran výživy klienty, kteří se po vyléčení ze závislosti vrací do běžného života.

Je studium oboru pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

- Jste nutriční terapeuti, ale nestačí vám teoretické znalosti a

praktické dovednosti, které jste získali v průběhu bakalářského studia?

- Rádi byste získali, posílili a rozšířili své kompetence pro práci ve zdravotnictví?

- Zajímáte se o výživu a chtěli byste se jí do budoucna věnovat na vědecké úrovni?

Pokud jste odpověděli kladně alespoň na jednu z otázek, je toto studium určeno pro vás. S ohledem na specializační charakter studia se do oboru mohou přihlásit výhradně absolventi bakalářského studijního oboru či programu zaměřeného na přípravu nutričních terapeutů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • připravit informační materiály pro pacienty;
  • edukovat pacienty, případně jimi určené osoby, ve speciálních dietách;
  • sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod;
  • instruovat zdravotnické pracovníky v oblasti své specializace;
  • hodnotit kvalitu poskytované péče;
  • provádět výzkum: identifikuje činnosti péče vyžadující změnu v postupu, provádí výzkum zaměřený na odhalení příčin nedostatků v poskytované péči, vytváří podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru;
  • vést specializační vzdělávání v oboru své specializace;
  • vést studenty v odborné praxi (mentor), účastníky specializačního studia a v adaptačním procesu nové zaměstnance v oboru nutriční terapie.
(?)

Jako absolventi budete mít široké uplatnění. Své znalosti můžete využít například v nemocnicích na odděleních léčebné výživy, a to včetně vedoucích pozic, dále pak v nemocničních nutričních ambulancích, kde bez specializace nemůžete samostatně pracovat.

Můžete si také otevřít vlastní poradnu nebo ambulanci pro veřejnost, konzultovat přípravu dietní stravy ve školních jídelnách, v ústavech sociální péče a lázních. Můžete se uplatnit také na pracovištích Státního zdravotního ústavu a úřadech státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny výživy.

Jako absolventi budete vyhledáváni také při tvorbě projektů pro základní školy či osvětových kampaní pro veřejnost a ve výzkumu týkajícím se výživy člověka na různých pracovištích v České republice.

V neposlední řadě také můžete zakotvit v potravinářských podnicích, které s pomocí nutričních terapeutů mohou například vyvíjet nové potraviny, ve farmaceutických firmách, nebo ve fitness centrech.

(?)
  • Nutriční terapeut
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Praxe je zaměřena zejména klinicky, nicméně nepřijdete ani o zkušenost s ambulantním provozem. Budete mít rovněž možnost pomáhat klientům doléčovacího centra či v předmětu Nutriční poradenství již „na vlastní pěst“ poskytovat služby dalším studentům lékařské fakulty a trénovat se tak v poskytování individuálních konzultací ve výživovém poradenství.

Konkrétně se můžete těšit na praxe například ve Fakultní nemocnici Brno, Fakultní nemocnici u sv. Anny nebo v Nemocnici Milosrdných bratří. Zde se budete již jako nutriční terapeuti podílet na poskytování nutriční péče pod dohledem starších zkušenějších kolegů. Zavítáte však také do specializovaných ambulancí, například do ambulance dětské diabetologie či dětské obezitologie.

Kromě praxí v průběhu semestru vás mezi prvním a druhým ročníkem čekají také čtyři týdny souvislé odborné praxe na lůžkových odděleních zaměřených na medicínu dětského i dospělého věku.

Nejen klinickou praxí je však nutriční terapeut živ. Například výstupem předmětu Komunitní výživa je intervenční projekt se zaměřením na aktuální téma související s výživou, který si vyzkoušíte v praxi na různých typech škol.

(?)

Státní závěrečná zkouška má komplexní charakter, je vymezena studijním plánem v oboru Nutriční specialista a zahrnuje následující vzdělávací okruhy: Komunitní nutriční péče (Komunitní výživa a zdravotní péče u vybraných skupin obyvatel, Výživa a pohybová aktivita, Hygiena výživy), Výživa dětí (Výživa dětí, Diabetologie, Dětská onkologie, Obezitologie), Výživa dospělých (Psychologie výživy, Výživa v intenzivní péči, Diabetologie, Obezitologie, Aplikovaná farmakologie, Gerontologie, Výživa v psychiatrii, Výživa v gastroenterologii, Výživa při onemocnění ledvin a močových cest).

Součástí SZZ je také praktická zkouška a obhajoba diplomové práce.

(?)

Po absolvování magisterského oboru Nutriční specialista se můžete přihlásit ke studiu v doktorských studijních programech, nejčastěji klinických či zaměřených na preventivní lékařství, nabízených například Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity či na jiné lékařské fakultě. Pokračovat lze také v jakémkoliv jiném programu, kde najde své uplatnění výzkum v oblasti výživy.

(?)
0
Aktivní studenti
122

Specifikace oboru

Obor: Nutriční specialista
Zkratka: NUT
Kód: 5345T032
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N5345 N-SZ Specializace ve zdravotnictví