Literatury v angličtině

Rozbalit vše

Obor Literatury v angličtině poskytuje jak výuku v tradičních oblastech literárních studií, tak také seznámení s kontextovými, interdisciplinárními a transnacionálními přístupy k oboru. Studenti si zvolí jedno ze čtyř základních zaměření – britská a irská literatura, severoamerická literatura, australská a novozélandská literatura, ostatní anglofonní literatury, anebo se mohou věnovat komparativnímu studiu dvou nebo více těchto oblastí. Metodologické přístupy mohou být národnostní/etnické, genderové, queer, postkoloniální, regionální aj. Program je navržen tak, aby studentům umožnil rozvíjet zvolené literárněvědné zaměření a současně také získat rozhled a zkušenosti v akademické praxi.

Mezi hlavní cíle studia patří získání pevných znalostí a metodologických základů pro literárněvědnou práci, podrobné seznámení se současným stavem výzkumu a výuky v rámci zvoleného okruhu v českém i mezinárodním kontextu, získání osobní profesní zkušenosti zahrnující širokou škálu akademického působení

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • mít celkový přehled o tradičních oblastech literární vědy (písemnictví, kritika, období, směry, žánry);
  • hlubšího vhledu do problematiky interdisciplinárních a nadnárodních přístupů (etnických, genderových, postkoloniálních, regionálních apod.);
  • specializace v jednom ze čtyř hlavních okruhů (britské a irské literatury, severoamerické literatury, australské a novozélandské literatury, ostatní literatury v angličtině).
(?)

Důsledné zohledňování nejnovějšího vývoje v oboru nabízí uplatnitelnost studia literatur v angličtině nejen pro budoucí literární vědce, ale poskytne také průpravu pro případné uplatnění v oblasti diplomacie a žurnalistiky a pro působení v národních, mezinárodních a nevládních organizacích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí 8 semestrů (4 roky). Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 240 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Doporučený kalendář je k dispozici zde:

http://www.phil.muni.cz/plonedata/wkaa/Dokumenty/studijni%20programy/Literatury%20v%20anglictine/LIA_-_Suggested_Calendar.doc.

(?)

Státní doktorská zkouška má dvě části. V první části zkoušky doktorand systematicky zodpovídá otázky, jež nutně nesouvisí z předmětem vlastního bádání. Jejich smyslem je především ověření, že uchazeč má náležité znalosti o oboru v jeho celkové šíři a že je náležitě teoreticky disponován. Zkouška pak pokračuje odbornou rozpravou, při které členové komise ověřují doktorandovu schopnost kritické reflexe a aplikace nabytých vědomostí a odborných přístupů, jak vzhledem k problematice vlastního výzkumu, tak i v širších kulturních souvislostech.

(?)
0
Aktivní studenti
10

Specifikace oboru

Obor: Literatury v angličtině
Zkratka: LIAJ
Kód: 7310V317
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)

Všechny kurzy zajišťované Katedrou anglistiky a amerikanistiky jsou vyučovány v angličtině.