Analytická chemie

Analytická chemie je vědecká disciplína, která vyvíjí a aplikuje metody, přístroje a strategie k získávání informací o složení a charakteru látek v prostoru a čase.

Rozbalit vše

Cílem dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru Analytická chemie je příprava odborníků s vysokou úrovní znalostí klasických i moderních metod chemické analýzy a pokročilých laboratorních dovedností. Vzdělání v tomto oboru navazuje na teoretické znalosti chemických disciplín a praktické laboratorní dovednosti nabyté v průběhu bakalářského studia v oboru obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a biochemie. Na tomto základě jsou rozvíjeny předměty studijního oboru zaměřené na klasické a moderní metody analytické chemie a na úpravu a analýzu rozmanitých materiálů podle zásad správné laboratorní praxe. Studenti získávají znalosti studiem předmětů z oblasti anorganické a organické analýzy, analytických separačních metod, analytické atomové spektrometrie, analytické molekulové spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, elektroanalytických metod, stopové analýzy, speciační analýzy, bioanalytických a klinicko-diagnostických metod, chemických senzorů, chemické struktury, jaderné chemie, přímé analýzy pevných látek, plazmové spektrometrie a laserů. Rozvíjeny jsou podpůrné disciplíny jako výpočetní technika, metrologie, chemometrie, optimalizace a hodnocení analytických metod včetně zpracování dat. Kromě teoretických vědomostí jsou prohlubovány i praktické poznatky z moderních analytických metod absolvováním pokročilých laboratorních cvičení z instrumentální analýzy. Absolventi jsou připraveni k samostatné výzkumné činnosti a k práci v provozních laboratořích.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • osvojit si orientaci v pokročilých spektrometrických, separačních a elektrochemických metodách moderní chemické analýzy, být schopen vyvíjet nové analytické metody a aplikovat je na konkrétní úkoly;
  • osvojit si znalosti a dovednosti v použití analytických přístrojů, statistické zpracování výsledků, vypracování analytických protokolů a výzkumných zpráv;
  • být připraven využít nabyté zkušenosti a teoretické znalosti při plnění variabilních požadavků praxe;
  • posoudit rizika práce s nebezpečnými chemickými látkami a dodržovat zásady bezpečného zacházení s nimi;
  • být si vědom environmentálních aspektů chemického výzkumu a výroby;
  • porozumět etickým zásadám vědecké práce a dodržovat je;
  • osvojit si zodpovědnost za chod laboratoře a přístrojů.
(?)

U absolventů magisterského studijního oboru Analytická chemie jsou vytvořeny předpoklady na jejich uplatnění v široké oblasti působení, kde je vyžadováno odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na analytickou chemii a pro doktorské studium na našich nebo zahraničních univerzitách. Konkrétně jsou připraveni pro samostatnou a řídicí práci ve výzkumu, vývoji a v soukromých i resortních analytických laboratořích (zdravotnictví, zemědělství, potravinářství, životní prostředí, atd.). Absolventi se uplatňují jak přímo v analytických centrech, tak v kontrolních analytických laboratořích hutních a strojírenských výrob, v chemickém průmyslu, při kontrole vývoje a výroby pokročilých materiálů pro elektroniku, v geologickém průzkumu nerostných surovin a v laboratořích České geologické služby, ve sklářském a keramickém průmyslu, v klinických laboratořích, v laboratořích Státního zdravotního ústavu, v laboratořích zemědělských podniků, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, v laboratořích Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, v laboratořích Státní veterinární správy, v laboratořích potravinářského a farmaceutického průmyslu, při kontrole životního prostředí, v laboratořích vodohospodářské správy, v ústavech Akademie věd České republiky, aj. Velmi často se úspěšně uplatňují jako odborníci, konzultanti, servisní technici, obchodní a vedoucí manažeři v soukromých společnostech zabývajících se výrobou a prodejem laboratorní techniky. Jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty a jejich návaznosti jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu ve Studijním katalogu Chemie pro daný akademický rok: http://www.sci.muni.cz/katalog/. Povinné předměty zahrnují Oborový seminář a Diplomovou práci. Volitelné předměty jsou všechny předměty, které jsou na Přírodovědecké fakultě a ostatních fakultách Masarykovy univerzity vyučovány v daném období a jejichž zápis je pro studenty navazujícího magisterského studijního oboru Analytická chemie povolen. Výběr volitelných předmětů je omezen povinností absolvovat minimálně 112 kreditů za předměty přírodních věd, matematiky nebo informatiky, z toho minimálně 100 kreditů za předměty z oboru chemických věd. Volitelné předměty zvláště vhodné pro magisterský studijní program Chemie jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu jako doporučené volitelné. Zakončení povinných předmětů je zpravidla zkouškou u přednášky, klasifikovaným zápočtem u praktika a zápočtem u semináře. Zakončení volitelných předmětů si student vybírá z možných zakončení předmětu. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Student absolvuje praxi v laboratoři mimo Přírodovědeckou fakultu MU podle plánu stanoveného studijním katalogem.

(?)

Do termínu konání magisterské státní závěrečné zkoušky je student povinen si zapsat a úspěšně ukončit všechny předměty, které jsou ve studijním programu povinné a respektovat přitom stanovené návaznosti: 1) Získat 8 kreditů za oborový seminář. Oborový seminář absolvují studenti na pracovišti školitele. 2) Získat za celé studium absolvováním povinných a volitelných předmětů nejméně 120 kreditů. 3) Zpracovat diplomovou práci na zadané téma. 4) Absolvovat úspěšně všechny součásti magisterské státní závěrečné zkoušky. Informace ke státní závěrečné zkoušce jsou zveřejněny na adrese http://ustavchemie.sci.muni.cz/.

(?)

Student může pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu Chemie.

(?)
0
Aktivní studenti
6

Specifikace oboru

Obor: Analytická chemie
Zkratka: ANAL
Kód: 1403T001
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1407 Rig-CH Chemie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta