Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Ti nindžové neprováděli žádná kouzla, jejich tajemstvím byl ten nejintenzivnější fyzický a psychický výcvik, jaký kdy lidé poznali. (Dan Millman)

Rozbalit vše

Posláním dvouletého navazujícího magisterského studia oboru Aplikovaná edukace bezpečnostních složek ve studijním programu Tělesná výchova a sport je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast řízení speciální edukace bezpečnostních složek v širokém rozsahu. Studijní obor je koncipován tak, aby připravil absolventy v oblasti teoretických disciplín společenskovědních, ekonomických, právně-bezpečnostních, lékařsko-biologických, občansko-právních a teoreticko-sportovních. Mimo oblast obecných i speciálních teorií budou absolventi speciálně fyzicky připravováni a získají účelové dovednosti v oblasti sebeobrany a bojových umění, a také speciální profesní tělesné přípravy. Studium připraví studenty tak, aby byli způsobilí tvořivě a samostatně pracovat a komunikovat v mimořádných situacích. Podporovány jsou dovednosti v krizovém řízení a týmová spolupráce.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit teorii sportovních činností v bezpečnostních složkách, dovede předvést a vysvětlit jednotlivé sportovní dovednosti, dokáže vytvořit tréninkový (cvičební) plán a vést podle něj výuku;
  • mít všechny znalosti z pedagogických, psychologických a dalších příbuzných disciplin (doplněné specifickou částí pro vzdělávání dospělých) k získání učitelské kompetence;
  • přirozeně (bez přemýšlení) aplikovat praktické dovednosti v modelových sebeobranných situacích, spojuje dílčí pohyby, mění strukturu pohybu tak, aby vyřešil daný pohybový problém;
  • akceptovat morální východiska sebeobrany, respektuje platné právní normy, jednoznačně rozlišuje mezi společenskými a osobními potřebami;
  • ovládat poznatky metodologie kinantropologického výzkumu, aplikuje je ve výzkumném projektu, analyzuje získaná data a dokáže je shrnout a vyvodit všeobecné závěry.
(?)

Absolvent je kompetentní nejen vést, připravovat a pedagogicky správně realizovat pohybové programy se zaměřením na sebeobranu, ale také vést, organizovat, řídit a hodnotit výukový proces se zaměřením na služební zákroky příslušníků bezpečnostních složek. Kompetence absolventů jsou v oblasti učitelské i manažerské. Absolventi najdou uplatnění jako vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oblasti řízení dalšího vzdělávání a speciální tělesnou přípravu v bezpečnostních složkách. Trh práce nabídne absolventům široké uplatnění ve veřejné a státní správě, v civilních bezpečnostních službách (CBS), justiční stráži, nápravně výchovných zařízeních, ochraně letišť a železnic, u Policie ČR, městské policie a v jiných ozbrojených složkách apod. Absolventi se mohou na trhu práce uplatnit také jako fundovaní animátoři úpolových aktivit, soukromí učitelé bojových umění, trenéři úpolových sportů a sebeobrany.

(?)

Standardní doba studia oboru činí 4 semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty.

Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat zkoušku z anglického jazyka.

Studenti se řídí při průchodu studiem kontrolní šablonou přiřazenou při zahájení studia v Informačním systému MU.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je pedagogická praxe zaměřená na získání učitelských kompetencí na základních a středních školách se zaměřením na specifickou oblast studia.

(?)

Ukončení studia se řídí Opatřením děkana č. 1/2016.

Studenti obhajují Záverečnou práci a složí ústní zkoušku z předmětové části státní závěrečné zkoušky:

Pedagogické a psychologické aspekty sportovní edukace bezpečnostních složek;

Teorie a didaktika sportovní edukace bezpečnostních složek.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím doktorském studiu. Na Fakultě sportovních studií MU lze pokračovat ve studiu Kinantropologie.

(?)
0
Aktivní studenti
9

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Zkratka: ASEBS
Kód: 7401T015
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R7401 Rig-TV Tělesná výchova a sport
Fakulta sportovních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sportovních studií