Učitelství matematiky pro základní školy

K získání vědomostí jsou potřebné především dvě věci, totiž láska čili náklonnost a píle čili vytrvalost. (Křištan z Prachatic, Algorismus prosaycus)

Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studium směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Matematika (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studium proto poskytuje studentům znalosti a dovednosti v oboru matematika a její didaktika, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství.

Cílem studia tedy je připravit absolventy na výkon profese učitele matematiky na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, dále rozvinout základní postoje a hodnoty absolventů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní matematické skupiny a společnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Působit jako učitel matematiky na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
  • Všímat si použití matematiky v jiných oborech, včetně prostředí školy, a schopnost poukázat na souvislost matematiky s jinými předměty.
  • Rozvíjet profesní dovednosti a získávat poznatky z matematických disciplín a příbuzných vědních disciplín, které využije ve své učitelské praxi.
  • Pracovat v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností nebo mentoringem.
(?)

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele matematiky na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru matematiky. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho didaktickými znalostmi obsahu výuky matematiky na základních školách a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Standardní doba programu činí 2 roky. Magisterské studium sestává z oborové složky studia, učitelské profilace a skupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity (předměty k závěrečné práci, jazykové přípravy, tělesné výchovy apod.).

Oborová složka zahrnuje poznatky a dovednosti z oboru, které mají být ve výuce zprostředkovány. Výstupem z učení v oborové služce jsou solidní a dobře strukturované znalosti a dovednosti z matematiky, které podstatným způsobem přesahují kurikulum vyučovacího předmětu a současně mají relevanci pro koncipování, plánování, realizaci a hodnocení výuky v příslušné oblasti vzdělávání. Navazující magisterské studium matematiky se soustředí na syntézu matematických vědomostí a dovedností prostřednictvím předmětů teorie množin, historie matematiky a zejména didaktika matematiky.

Učitelská profilace je tvořena pedagogicko-psychologickým základem, oborově-didaktickou složkou a reflektovanými pedagogickými praxemi.

Didaktika matematiky směřuje k rozvoji didaktických znalostí obsahu, které umožňují učiteli zprostředkovat obsah tak, aby byl korektní z hlediska oboru a současně přístupný žákům. Kurzy z didaktiky matematiky rozvíjí znalosti a dovednosti, které umožňují absolventům zařadit matematické vědomosti do širšího vzdělávacího kontextu a zařadit je nejen do vzdělávacího kurikula na základní, ale i do mimoškolních a volnočasových aktivit. Student má dobře strukturované znalosti o obsahu vzdělávání v oblasti matematiky, dovede využít získaných dovedností a vědomostí z oboru matematiky k přípravě a realizaci volnočasových či mimoškolních aktivit.

(?)

Systém reflektovaných pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role učitele. Praxe v navazujícím magisterském studiu jsou nadstavbou na praxe realizované v bakalářském studiu. Povinné předměty pedagogické praxe z daného oboru jsou Učitelská praxe 2, Seminář k učitelské praxi 2 a Učitelská praxe 3. Na konci praxí v magisterském studiu by student měl autonomně působit ve třídě a stát se začínajícím učitelem, který své kompetence rozvíjí v dalším vzdělávání.

(?)

Řádné ukončení studia je podmíněno úspěšným složením státní závěrečné zkoušky. Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:

Matematika včetně oborové didaktiky, druhý obor včetně oborové didaktiky, obhajoba diplomové práce a pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium.

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky z matematiky a její didaktiky vycházejí z pilířových disciplín matematiky a didaktiky matematiky. Tato část zkoušky je pouze ústní. Student si vylosuje z každého níže uvedeného oddílu jeden okruh:

Matematická analýza, algebra, geometrie a teorie množin a didaktika matematiky. Důraz se klade zejména na souvislosti mezi tématy.

(?)

Po absolvování studijního programu "Učitelství matematiky pro základní školy" může student pokračovat v doktorském studijním programu v oboru "Pedagogika" se zaměřením na teorii vyučování matematice nebo i v jiném doktorském programu zaměřeném na aplikaci matematiky (např. Obecné otázky matematiky, Historie matematiky apod.)

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Zkratka: MA2
Kód: 7503T040
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7401 N-TV Tělesná výchova a sport
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta