Regionální rozvoj a správa

Rozbalit vše

Studium bakalářského oboru Regionální rozvoj a správa je zaměřeno na klíčové procesy společenské evoluce, jejíž hybnou silou je hospodářský růst, optimálním směrem udržitelný rozvoj a hlavním smyslem zvyšování kvality života. V souladu s tím otevírá cestu k pochopení vazeb mezi územními podmínkami a výsledky rozvoje. Studenti tak získají znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování analýz reflektujících občanské a podnikatelské preference hlavních aktérů rozvoje využitelných v moderních manažerských a marketingových postupech. Z praktického pohledu jde o integrální součást správy a managementu regionů a obcí a rovněž podnikového managementu zahrnujících i tvorbu strategických vizí, koncepcí a plánů rozvoje. A právě v komplexním chápání společenského rozvoje v jeho prostorových souvislostech spočívá jedinečnost tohoto kreativního programu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit prostorové zákonitosti a metodické postupy vytvořené v regionální ekonomii a souvisejících vědních oborech
  • aplikovat získané poznatky v územní správě a managementu na lokální a regionální příp. národní úrovni
  • aplikovat získané poznatky v managementu a marketingu firem, zvláště v oblastech s významnými vazbami na prostorovou dimenzi podnikání
  • identifikovat rozpor mezi politikou prostorového plánování a praxí.
  • připravovat žádostí o podporu projektů z veřejných zdrojů
  • oceňovat nemovitosti a zpracovávat relevantní expertízy
  • komunikovat s domácími i zahraničními odborníky z hraničních oborů (např. podnikové ekonomiky, územního plánování a ekologie).
(?)

Vyvážený mix získaných znalostí a dovedností umožňuje absolventům programu najít zaměstnání v soukromých i veřejných institucích dle vlastních priorit. Z potenciálních pracovních pozic lze uvést odborného pracovníka ve státní či územní správě a samosprávě, projektového manažera, ekonomického konzultanta, marketingového specialisty nebo realitního makléře. Významným přínosem je skutečnost, že absolvování programu usnadňuje zahájení vlastního podnikání

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu bakalářské práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška na oboru Regionální rozvoj a správa je ústní a skládá se ze tří částí:

- obhajoba bakalářské práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška z odborného předmětu.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561800-katregional-ekonomie-a-spravy/szz-na-kres

(?)

Absolventi oboru mají (v případě splnění podmínek přijetí) možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Hospodářská politika a správa, v oboru Regionální rozvoj a správa.

(?)
0
Aktivní studenti
218

Specifikace oboru

Obor: Regionální rozvoj a správa
Zkratka: RRS
Kód: 6202R041
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6202 B-HPS Hospodářská politika a správa