Porodní asistentka

Porodní asistentka musí mít ruce dámy, oči jestřába, srdce lva. Porodní asistence - odbornost a respekt

Rozbalit vše

Láká vás řemeslo porodní báby, které je staré jako lidstvo samo? Masarykova univerzita vám jej nabízí v podobě studijního oboru Porodní asistence. Profesi odjakživa vykonávaly ženy moudré a zkušené. Potřebné informace si předávaly z generace na generaci. Říkalo se jim také báby položné, pupkořezné či porodní babičky. V současné době pracují pod názvem porodní asistentky.

V praxi budete poskytovat své odborné služby především ženám v těhotenství, během porodu a v šestinedělí. Ve své péči budete mít nejenom matku, ale i novorozence. Nabytá odbornost vám umožní kvalifikovaně a samostatně pečovat o zdraví žen a jejich novorozených dětí, včetně podpory láskyplné vazby matky s dítětem a kojení.

Kompetence porodní asistentky zahrnují zejména oblast reprodukčního zdraví a podpory fyziologických procesů ženského těla, ale také řešení různých komplikovaných stavů v oblasti porodnictví a gynekologie, v tomto případě již v součinnosti s lékařem.

Při výkonu profese po vás bude vyžadována kooperativní komunikace s klientkou a její rodinou a poskytování respektující individualizované péče. Důležitá je i týmová práce v případě zjištěných poruch zdraví či patologií. Důraz je kladen na dodržování etických zásad, na postupy různých stupňů prevence, se zvláštním zřetelem na primární prevenci a edukaci ženy a její rodiny ve všech fázích jejího života, zejména v oblasti reprodukčního zdraví.

V průběhu studia budete mít možnost zahraničních studijních či pracovních stáží v rámci programu Erasmus. Dále se můžete aktivně zapojit do života profesních organizací.

Je studium oboru pro vás?

- Máte schopnost empatie a zdravé intuice?

- Jste komunikativní a chcete se věnovat ženám, matkám a novorozencům?

- Disponujete dobrou fyzickou kondicí a odolností vůči stresu?

- Jste dobrý pozorovatel a baví vás analyzovat zjištěné informace, nacházet souvislosti a dělat z nich závěry?

- Máte trpělivost, ale přesto se umíte rychle rozhodovat a kriticky myslet?

- Dokážete pracovat v týmu, ale i samostatně, a to v různém prostředí?

- Umíte převzít za své jednání odpovědnost a obhájit si svá rozhodnutí?

- Zajímá vás zdravotnická problematika, zejména otázky podpory reprodukčního zdraví?

Odpověděli jste si převážně kladně? Pak vás rádi přivítáme v řadách studentů tohoto oboru.

Pokud stále váháte, přečtěte si slova absolventky našeho oboru, či shlédněte krátký dokument na webových stránkách katedry - Porodní asistentky 21. století.

„Práce porodní asistentky mě naplňuje, protože se zaměřuje na to nejkrásnější, co může žena v průběhu svého života prožít – zrození nového života a naplnění mateřské role prostřednictvím transformace z ženy-dívky v ženu-matku. Porodní asistentka poskytuje rady, informace a dovednosti – je průvodkyní ženy/páru. Profesionálně ženu na novou roli připravuje a tak se stává součástí procesu zrození.“

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • odborně a lidsky zralým přístupem k jednotlivcům, rodinám a komunitám přispívat k profesionalizaci oboru porodní asistence, zvyšování prestiže a postavení porodní asistentky ve společnosti;
 • samostatného kvalifikovaného rozhodování v péči o zdraví, v prevenci vzniku onemocnění a komplikací;
 • poskytovat péči těhotným ženám, rodičkám a novorozencům a ženám gynekologicky nemocným; včas odhalovat rizika a nepravidelnosti a spolupodílet se na jejich řešení;
 • poskytnout péči těhotným ženám, nedělkám, novorozencům a ženám gynekologicky nemocným nejenom v nemocničním prostředí, ale také v prostředí mimo ústav (v rámci domácí a komunitní péče);
 • aktivně získávat a využívat výsledky získané metodou EBP a metod kritického myšlení;
 • aplikovat postupy různých stupňů prevence se zvláštním zřetelem na primární prevenci a edukaci ženy a její rodiny ve všech fázích jejího života v oblasti zdraví – zejména reprodukčního;
 • vyhodnotit potřeby klientky a realizovat péči prostřednictvím metody procesu poskytování péče v porodní asistenci v kulturně vhodném prostředí;
 • vést přípravu na rodičovství a v rámci svých kompetencí poskytovat rady v oblasti reprodukčního zdraví žen a péče o děti;
 • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost;
 • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe.
(?)

Hlavním místem uplatnění absolventů tohoto oboru je jak nemocniční péče, tak i primární péče a komunitní prostředí. Jako absolventka budete připravena zastávat pozici samostatně pracující porodní asistentky také v centrech předporodní a porodní péče a přípravy a v organizacích orientovaných na pomoc ženám a jejich dětem. Budoucím zaměstnavatelům budete schopna nabídnout dovednost odhalovat a v rámci svých kompetencí řešit potřeby a zdravotní problémy žen a jejich rodin s využitím kritického myšlení a vědeckých poznatků.

Absolventi zvládají základy vědecké práce a EBM a jsou díky tomu schopni navrhovat nové postupy řešení stávajících výzev zdravotnictví. Můžete získat uplatnění i ve výzkumných ústavech a pracovištích. Absolvování studijního oboru vám umožní získání zákonem předepsané licence k výkonu povolání ve všech státech EU.

(?)
 • Porodní asistentka
(?)

Standardní doba bakalářského studia je šest semestrů, kdy student musí splnit také celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou a tělesnou vybavenost, které se započítávají do celkového počtu ECTS kreditů. Pro přistoupení k SZZ musí student získat minimálně 180 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů. Volitelné předměty slouží k rozšíření vědomostí a dovedností studentů. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého studijního oboru. Před SZZ musí student předložit doklady o splnění požadovaných sledovaných výkonů, daných vyhláškou MZ ČR a odevzdat bakalářskou práci. Přístup ke studijnímu katalogu jednotlivých ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických i praktických poznatků a dovedností tak, aby vám umožnily samostatný a zodpovědný výkon povolání porodní asistentky v plném rozsahu kompetencí.

Velká pozornost je věnována právě praktické přípravě. Celkově studium zahrnuje 4600 hodin, z toho zhruba polovinu tvoří odborná praxe, která probíhá blokově, konkrétně ve čtyřtýdenních blocích a formou klinických cvičení. Praxi budete vykonávat pod vedením školitelek a mentorek ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních.

(?)

Státní závěrečná zkouška je ústní. Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen odborné diskuse v medicínské i společenskovědní problematice péče o zdraví. Cílem zkoušky je dokázat všeobecný přehled a pochopení souvislostí z jednotlivých oborů péče o ženu a novorozence.

Součástí státní zkoušky je teoretická zkouška z předmětů:

1. Porodní asistence (student si vylosuje otázky z teorie porodní asistence, porodnictví, gynekologie a z neonatologie). Výsledkem je souborné hodnocení.

2. Behaviorální vědy (student si vylosuje otázku ze společenských věd – psychologie, etika, právní nauky, sociologie, ekonomie, management).

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Zpracováním bakalářské práce student prokazuje, že se orientuje ve zpracované problematice a zvládá základy vědecké práce pod vedením vedoucího práce. U obhajoby bakalářské práce se hodnotí porozumění tématu i úroveň prezentace.

(?)

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity možnost navazujícího studia v porodní asistenci v současné době nenabízí. Na bakalářský obor ale můžete navázat studiem příbuzných magisterských oborů. Například studiem ochrany obyvatelstva, ekonomie a managementu ve zdravotnictví nebo specializací v pedagogice.

(?)
0
Aktivní studenti
48

Specifikace oboru

Obor: Porodní asistentka
Zkratka: PA
Kód: 5341R007
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B5349 B-PA Porodní asistence
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Další informace naleznete na webových stránkách lékařské fakulty:

http://www.med.muni.cz/porodnictvi/

http://www.med.muni.cz/index.php?id=11