Veřejná politika a lidské zdroje (angl.)

Řešíme sociální problémy a rozvíjíme lidský potenciál.

Rozbalit vše

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Veřejná politika a lidské zdroje získá základní profesionální předpoklady pro samostatný výkon širokého spektra činností veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů a předpoklady pro rozvíjení těchto schopností v praxi nebo dalším studiem.

Naučí se samostatně reflektovat a vyhodnocovat řešené problémy a prováděná opatření veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů a zvládání s nimi spojených dilemat. Získá schopnost samostatně koncipovat systémově pojatá opatření a koordinovat či provádět jejich zavádění.

V prezenční formě studia je možné studovat jednu ze tří specializací: 1.Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů, 2.Personální management a organizační rozvoj, 3.Sociální politika.

Cílem studia specializace Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů je po získání nezbytné praktické profesionální zkušenosti analyzovat, hodnotit, koncipovat a implementovat opatření, jejichž účelem je řešení otázek zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů, sociálních problémů a obtížných životních situací, které jsou výsledkem fungování trhu práce a souvisí s nezaměstnaností.

Cílem studia specializace Personální management a organizační rozvoj je po získání nezbytné praktické profesionální zkušenosti v organizacích, které se zabývají veřejnými politikami a/nebo rozvojem lidských zdrojů, zajišťovat řízení a rozvoj vlastních lidských zdrojů organizace s ohledem na úkoly v oblasti veřejné politiky a s ohledem na komplexně pojaté životní a pracovní situace zaměstnanců, na potřebu ovlivňovat životní podmínky a výkon zaměstnanců řešením sociálních problémů organizace a na potřebu sladění rozvoje lidských zdrojů a rozvoje organizace. Cílem studia specializace Sociální politika je získat schopnost koncipovat opatření sociální politiky, účastí na tvorbě programů sociální politiky (na národní, regionální a lokální úrovni) ovlivňovat podmínky života ve společnosti, signalizovat vznikající nebo opomíjené sociální problémy a koncipovat a implementovat programy a projekty sociálních služeb, které mají lidem napomoci zvládat vznikající sociální problémy a tíživé životní situace.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně koncipovat a provádět teoreticky zdůvodněnou a prakticky využitelnou reflexi veřejných a sociálních problémů a otázek rozvoje lidských zdrojů; z hlediska relevantních humanitních oborů přitom analyzovat jejich různorodé souvislosti,
  • samostatně vyhledávat, identifikovat a reflektovat příčiny a důsledky aktuálních nebo latentních veřejných a sociálních problémů a systémových nedostatků opatření veřejné a sociální politiky, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů
  • samostatně reflektovat a artikulovat potřebu zavádění programů veřejné a sociální politiky a systémových podmínek rozvoje lidských zdrojů,
  • po získání nezbytné profesionální zkušenosti provádět koordinaci aktivit v organizacích realizujících programy veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů a přispívat k rozvíjení vlastních lidských zdrojů a organizačních kapacit
(?)

Absolventi magisterského studia oboru Veřejná politika a lidské zdroje jsou kvalifikováni jako odborníci v oblasti veřejné a sociální politiky a rozvoje lidských zdrojů nebo jako výzkumníci ve státních, neziskových a ziskových organizacích. Mohou se stát učiteli v těchto oborech, zejména v oblasti terciárního vzdělávání (po absolvování studia pedagogického minima, tam kde je to zapotřebí). Po získání praktické zkušenosti se mohou ucházet o pozice manažerů či tvůrců programů ve veřejné politice, sociálních službách, sociálním zabezpečení, službách zaměstnanosti, útvarech lidských zdrojů organizací ve státním, neziskovém i ziskovém sektoru.

Jako tvůrci či manažeři programů, mohou být činní na (nad)národní, regionální i lokální úrovni, například na Ministerstvu práce a sociálních věcí, v (nad)národních či regionálních centrech neziskových organizací, na krajských, městských a obecních úřadech apod. Absolventi jsou schopni vykonávat výše uvedené role a činnosti v oblastech jejich studijní specializace. Právě jejím absolvováním dosáhnou lepší předpoklady k zastávání těchto rolí a výkonu odpovídajících činností v oblasti tvorby a provádění programů sociální politiky a řízení veřejných programů (specializace „sociální politika“), navrhování a řízení strategií a programů rozvoje lidských zdrojů ve státních, neziskových i ziskových organizacích (specializace „personální řízení a organizační rozvoj), řešení problémů v oblasti trhu práce a zaměstnanosti (specializace „trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů“).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry.

Student si zvolí jednu ze tří specializací oboru: Personální řízení a organizační rozvoj, nebo Sociální politika nebo Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů.

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 69 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci), dále 4 kredity za jazykovou přípravu. Povinně volitelné předměty, jež tvoří 47 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Z nich nejvýše 12 kreditů mohou tvořit libovolné předměty z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky katedry pro daný stupeň studia či v zahraničí.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

V programu studia jsou zařazeny předměty VPL462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů a VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou politiku a správu, jež slouží při přípravě diplomové práce k zajištění sběru dat pro řešení diplomového úkolu v organizacích s rozvinutou personální prací nebo v organizacích veřejné politiky a správy.

Studenti/tky vybírají předmět podle své studijní specializace. Studenti/tky pracují pod vedením svého školitele a současně pod supervizí odborného konzultanta v organizaci. Předmět je povinně volitelný, zahrnuje 150/100 hodin praxe a 12 hodin supervize.

(?)

Státní závěrečná zkouška je písemná. Úkolem studentů je v průběhu 6 hodin vypracovat odbornou stať či expertizu na téma, které si studenti vyberou z předložené nabídky. Zpracování stati probíhá na FSS bez možnosti využití zdrojů.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba diplomové práce v rozsahu 13 500 – 33 000 slov základního textu.

Více informací lze nalézt na stránce katedry http://is.muni.cz/do/fss/kspsp/mvplzszz/dp_pokyny.html.

(?)

Absolventi se mohou hlásit do doktorského studia v příbuzných oborech. Na FSS zejména je to doktorské studium v oboru Sociální politika a sociální práce.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Veřejná politika a lidské zdroje (angl.)
Zkratka: VPLZA
Kód: 6731T028
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6731 N-SP Sociální politika a sociální práce

Viz webové stránky Katedry sociální politiky a sociální práce

http://www.spsp.fss.muni.cz/