Veřejná ekonomika a správa

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční jednooborové, angličtina, 3 roky 
Rozbalit vše

Studenti oboru Veřejná ekonomika a správa jsou připravováni na široké uplatnění zejména v té části národního hospodářství, která souvisí s redistribučními procesy a s regulační funkcí moderního demokratického státu. Základ profilu absolventa se opírá o důkladné osvojení ekonomické teorie tak, aby absolvent dokázal samostatně analyzovat a řešit problémy spojené s fungováním veřejného sektoru a rozuměl jeho zákonitostem.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vyhledat a použít relevantní ekonomickou, právní či jinou důležitou informaci pro analýzu a vyhodnocení praktických problémů;
  • porozumět kvalitativním a kvantitativním metodám pro analýzu veřejného sektoru a interpretovat výsledky statistických zjišťování;
  • pracovat v nevládních organizacích na manažerských pozicích;
  • vnímat základní ekonomické důsledky členství v EU, zejména v oblasti veřejných financí, veřejné správy a veřejného pořádku.
(?)

Typickými oblastmi, ve kterých nacházejí absolventi oboru nejlepší uplatnění, jsou instituce nejrůznějších odvětví, ve kterých má podíl veřejný sektor (školství, zdravotnictví, kultura, komunální služby, odvětví technické infrastruktury, správy institucí veřejné správy a justice), resp. celý neziskový sektor. Studijní obor je vytvořen tak, aby dosažené vzdělání absolventa obecně kvalifikovalo jako univerzálně použitelného ekonoma v institucích veřejného sektoru, a to včetně profesí, které vyžadují samostatnost rozhodování, iniciativu, schopnost analyzovat a řešit problémy, formulovat koncepce, plánovat, tvořit a realizovat projekty. Absolventi se mohou uplatnit nejen jako zaměstnanci ministerstev, institucí veřejné správy, územně samosprávných celků, ale i rovněž jako poradci, konzultanti, tiskoví mluvčí či odborníci působící v orgánech Evropské unie.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu bakalářské práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška na oboru Veřejná ekonomika a správa je ústní a skládá se ze tří částí:

- obhajoba bakalářské práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška z odborného předmětu.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561300-katverejne-ekonomie/szz-na-kve

(?)

Absolventi oboru mají (v případě splnění podmínek přijetí) možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Hospodářská politika a správa, v oboru Veřejná ekonomika a správa.

(?)
0
Aktivní studenti
541

Specifikace oboru

Obor: Veřejná ekonomika a správa
Zkratka: VES
Kód: 6202R055
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6202 B-HPS Hospodářská politika a správa