Aplikovaná matematika pro víceoborové studium

K porozumění přes matiku

Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Aplikovaná matematika pro víceoborové studium je určen všem, kdo mají zájem o matematiku a její aplikace. Studium aplikované matematiky se zaměřením na další vědní obor nabízí možnost získat orientaci v široké oblasti exaktních a společenských věd s jejich matematickým základem. Poskytuje studujícím schopnost dorozumění přes hranice tradičně vymezených oborů. Cílem studia je vychovávat absolvent(k)y se širokým všeobecným matematickým základem, se zaměřením na jeho aplikaci v dalším vědním oboru, aby se mohli uplatnit v institucích interdisciplinárního charakteru.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • má znalosti matematických metod a postupů v jejich vzájemné provázanosti (bez formálně přesného vybudování partikulárních matematických teorií);
  • je schopen uplatnit matematické znalosti v dalším vědním oboru;
  • je připraven na řešení konkrétních problémů praxe.
(?)

Absolvent oboru je dobře připraven na navazující magisterské studium téhož oboru nebo – po doplnění nezbytných znalostí – jiného oboru. Může se též uplatnit v bankovním sektoru, v ekonomických a finančních institucích či obchodních a výrobních firmách.

Absolventi budou schopni dobře se orientovat v základních metodách aplikované matematiky a statistiky a budou schopni využívat moderní výpočetní techniky. Ve spolupráci se specialisty z různých oborů (podle zaměření jiného oboru) se mohou podílet na řešení konkrétních problémů výzkumu a praxe. Absolventi se mohou uplatnit v oblastech zpracování hromadných dat, na jejich analýze. Předpokládá se uplatnění v institucích interdisciplinárního charakteru.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 90 kreditů za povinné, povinně volitelné a doporučené volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 61 kreditů; povinné předměty jsou rozděleny do tří bloků - základní (57 kreditů), jazyková příprava (2 kredity) a sportovní aktivity (2 kredity). Povinně volitelné předměty si student/ka volí podle své odborné orientace, musí za ně získat nejméně 10 kreditů (bez započtení bakalářské práce). Celkem za povinné a povinně volitelné předměty musí získat minimálně 81 kreditů. Student/ka si může zvolit bakalářskou práci z matematiky (10 kreditů). Úhrn kreditů za povinně a doporučeně volitelné předměty a za bakalářskou práci tvoří minimálně 22 kreditů.

(?)

Odborná praxe není v průběhu studia vyžadována.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce (pokud ji student/ka v daném oboru vypracoval/a) a z ústní zkoušky.

U obhajoby bakalářské práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace.

Účelem ústní zkoušky je prověřit, že absolvent/ka je schopen/na vést debatu na jisté odborné úrovni a prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích ze studované části matematiky a širších souvislostech mezi nimi.

Základní informace o bakalářské práci a okruhy otázek pro ústní část závěrečné zkoušky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu matematiky a statistiky.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu oboru Matematika.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Zkratka: AMV
Kód: 1103R037
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1407 B-CH Chemie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta