Mezinárodněprávní obchodní studia

Korálky z Česka do celého světa!

Rozbalit vše

Cílem studijního oboru Mezinárodněprávní obchodní studia je poskytnout specializovanou odbornou přípravu pro podnikatelskou sféru, a to hlavně mimo sféru poskytování právních služeb, v oblasti právní regulace mezinárodního obchodu a podnikání s cizím prvkem.

Absolvent získá systematické a ucelené poznatky o rámci právní regulace a o celém spektru klíčových právních odvětví. Tato východiska mu umožní prezentovat odborné a speciální znalosti a dovednosti v zamýšlené oblasti specializace, tj. oblasti právní regulace mezinárodního obchodu a podnikání.

Kombinace obecného teoreticko-právního vědomostního rámce a specializovaných znalostí z oblastí soukromého práva i veřejného práva mu umožní i v budoucnu rychlou adaptaci na rychle se měnící ekonomické a právní podmínky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozeznat právní problémy týkající se mezinárodního obchodu;
  • dohledat příslušnou právní úpravu a navrhnout a případně prosazovat odpovídající řešení;
  • obhajovat zájmy zaměstnavatele či své jako osoby samostatně výdělečně činné při uplatnění právního rámce.
(?)

Absolvent bakalářského oboru Mezinárodněprávní obchodní studia najde uplatnění zejména v komerčně právní praxi a v mezinárodním obchodě jak v menších podnicích, kde není angažován podnikový právník s plným právnickým vzděláním, tak ve větších podnicích, patrně pod jeho vedením. Představitelné je rovněž výpomocné působení v advokátních kancelářích a při v poradenství zaměřeném na mezinárodní obchod.

Studium oboru Mezinárodněprávní obchodní studia může výrazně napomoci rovněž živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným a malým podnikatelům a manažerům s nejrůznějšími jinými vysokoškolskými kvalifikacemi či bez nich zabývajících se především či rovněž mezinárodním obchodem.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Právní specializace, obor Mezinárodněprávní obchodní studia, je tři roky.

Pro úspěšné ukončení studia je nezbytné získat 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů a kolokvií stanovených studijním plánem.

Student je povinen za dobu studia úspěšně absolvovat povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 12 kreditů. Povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestrech podzim nebo jaro daného akademického roku. Vedle povinně volitelných předmětů z nabídky studijního plánu svého oboru si student může zapsat jako své povinně volitelné předměty i předměty ze studijních plánů jiných bakalářských oborů realizovaných na Masarykově univerzitě. Pro splnění povinného absolvování povinně volitelných předmětů (včetně souhrnné kreditové hodnoty za povinně volitelné předměty) se započtou pouze předměty vztahující se prokazatelně k profilu absolventa daného oboru. Uznání předmětu zapsaného na jiné fakultě Masarykovy univerzity do minimálního počtu absolvovaných povinně volitelných předmětů rozhoduje proděkan na základě písemné žádosti studenta. Podmínkou pro uznání je rovněž to, že předmět nebyl absolvován jako povinný v rámci předcházejícího nebo souběžného studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

Celkově studijní plán směřuje k vytvoření systematického obecného přehledu o české, evropské a mezinárodní právní úpravě a k poskytnutí hlubokých znalostí zejména z oborů soukromého práva, tj. práva mezinárodního obchodu, obchodního práva, občanského práva, mezinárodního práva soukromého, pracovního práva, jakož i z práva veřejného v rozsahu souvisejícím s podnikáním – finanční právo, správní právo, trestní právo apod.

(?)

Požadovanou součástí kombinovaného studia není praxe.

Koncepce studijního programu je dána předpokladem, že student si zvolil toto studium při výkonu své dosavadní profese, čímž se klade důraz na patřičnou míru interakce mezi teorií a praxí v přímém kontaktu s učitelem.

(?)

Státní závěrečná zkouška má dvě části – obhajobu bakalářské práce a ústní zkoušku složenou ze tří předmětů. Účelem zkoušky je ověřit, že student (absolvent) je schopen vést diskusi ve zvolené oblasti právní specializace. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů, ale prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích jednotlivých oborů a souvislostech mezi nimi.

Ústní zkouška se skládá ze dvou povinných předmětů (Mezinárodní právo soukromé a procesní; Evropská unie a vnější ekonomické vztahy) a jednoho předmětu povinně volitelného. Student je jako povinně volitelný předmět povinen zvolit si jeden předmět z těchto: Obchodní právo; Mezinárodní ekonomické právo; Občanské právo.

Součástí státní závěrečné zkoušky je i obhajoba bakalářské práce. Zpracováním bakalářské práce student prokazuje orientaci v oblasti dané tématem práce a schopnost samostatně formulovat odborný text pod vedením vedoucího bakalářské práce. U obhajoby se hodnotí porozumění tématu, orientace v něm a schopnost prezentovat poznatky uvedené v práci.

(?)

Absolvent bakalářského studia může pokračovat ve druhém stupni vysokoškolského studia (navazující magisterské studium) na kterékoli vysoké škole v souladu s vyhlášenými podmínkami přijímacího řízení.

Lze předpokládat, že takto formálně a fakticky přístupné budou rozmanité obory zaměřené na hospodářství.

Zájemcům je nicméně nutné zdůraznit, že studium není průchodné do neděleného pětiletého magisterského studijního oboru Právo, program Právo a Právní věda, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, a to ani cestou přestupu nebo navazujícího studia. Podobně výlučné jsou studijní programy Právo a právní věda na ostatních českých právnických fakultách.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Mezinárodněprávní obchodní studia
Zkratka: CZVMPS
Kód: 6804R037
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6804 B-PSP Právní specializace