Obchodněprávní studia

Vědění je dvojího druhu. Buďto známe předmět, anebo víme, kde se o něm poučit. (Samuel Johnson)

Rozbalit vše

Obor obchodněprávní studia je zaměřen na seznámení se s elementárními instituty soukromého a veřejného práva ve vztahu k právní specializaci. Jeho studium umožňuje studentům proniknout do základů právních odvětví úzce navázaných na podnikatelskou praxi a seznámit se s úpravou nejčastěji se vyskytujících právních institutů. Stranou pozornosti však nezůstávají ani širší právní souvislosti, které si komerční praxe žádá. Studenti se vedle obchodního práva, práva občanského hmotného i procesního seznámí se základy trestního nebo pracovního práva.

Studium není primárně zaměřeno na řešení praktických problémů. Díky získání základní orientace v českém právním prostředí je však student schopen nalézt cestu k řešení problémů a vyhodnotit, zda si nastalá situace vyžádá odbornou pomoc advokáta či nikoli.

Absolvování oboru je vhodné pro podnikatelskou praxi, ale i širší veřejnost se zájmem o regulaci podnikatelských transakcí a jejich institucionálního zakotvení včetně přesahů do veřejného práva. Studium však poslouží i čerstvým absolventům k získání základního přehledu o právu a může být doplňkovým studiem k oborům ekonomickým nebo jiným společenskovědním.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní zásady a principy práva;
  • orientovat se ve vybraných odvětvích českého právního řádu;
  • popsat základní instituty vybraných právních odvětví a jejich úpravu v českém právním řádu;
  • vyhledat a interpretovat právní úpravu týkající se určitého praktického problému;
  • relevantně se rozhodnout, zda pro řešení nastalé situace vyhledá odbornou pomoc, či nikoli;
  • samostatně získávat další odborné znalosti a dovednosti.
(?)

Absolventi oboru jsou profilováni k práci v komerční právní praxi, obchodu, v daňovém poradenství i v základní administrativě související s provozem závodu. Praktické a teoretické poznatky nabyté při studiu tak uplatní ekonomové, podnikatelé, investiční zprostředkovatelé či zaměstnanci veřejné správy.

Studium je však vhodné i jako doplňkové k jinému oboru.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Právní specializace, obor Obchodněprávní studia, je tři roky.

Pro úspěšné ukončení studia je nezbytné získat 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů a kolokvií stanovených studijním plánem.

Student je povinen za dobu studia úspěšně absolvovat povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 10 kreditů. Povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestrech podzim nebo jaro daného akademického roku. Vedle povinně volitelných předmětů z nabídky studijního plánu svého oboru si student může zapsat jako své povinně volitelné předměty i předměty ze studijních plánů jiných bakalářských oborů realizovaných na Masarykově univerzitě. Pro splnění povinného absolvování povinně volitelných předmětů (včetně souhrnné kreditové hodnoty za povinně volitelné předměty) se započtou pouze předměty vztahující se prokazatelně k profilu absolventa daného oboru. Uznání předmětu zapsaného na jiné fakultě Masarykovy univerzity do minimálního počtu absolvovaných povinně volitelných předmětů rozhoduje proděkan na základě písemné žádosti studenta. Podmínkou pro uznání je rovněž to, že předmět nebyl absolvován jako povinný v rámci předcházejícího nebo souběžného studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška má dvě části – obhajobu bakalářské práce a ústní zkoušku složenou ze tří předmětů. Účelem zkoušky je ověřit, že student (absolvent) je schopen vést diskusi ve zvolené oblasti právní specializace. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů, ale prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích jednotlivých oborů a souvislostech mezi nimi.

Ústní zkouška se skládá ze dvou povinných předmětů (Obchodní právo; Občanské právo) a jednoho předmětu povinně volitelného. Student je jako povinně volitelný předmět povinen zvolit si jeden předmět z těchto: Pracovní právo; Finanční právo; Správní právo.

Součástí státní závěrečné zkoušky je i obhajoba bakalářské práce. Zpracováním bakalářské práce (s minimálním rozsahem 54 000 znaků) student prokazuje orientaci v oblasti dané tématem práce a schopnost samostatně formulovat odborný text pod vedením vedoucího bakalářské práce. U obhajoby se hodnotí porozumění tématu, orientace v něm a schopnost prezentovat poznatky uvedené v práci.

(?)

Po úspěšném absolvování je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu, avšak pouze ve studijním programu Veřejná správa, obor Veřejná správa, jehož absolvování není považováno za ucelené právnické vzdělání. Po jeho absolvování není tedy možné vykonávat některé profese v soudnictví, na státním zastupitelství, v advokacii apod.

Absolvováním oboru bakalářského studia nevzniká nárok na zajištění studia ve druhém stupni. Možnost studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v navazujícím magisterském programu Veřejná správa se řídí aktuálními Podmínkami pro přijetí ke studiu vyhlašovanými pro daný akademický rok.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Obchodněprávní studia
Zkratka: CZVOPS
Kód: 6804R038
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6804 B-PSP Právní specializace
Právnická fakulta
Obor zajišťuje:
Právnická fakulta
Garant oboru:
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.