Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

Pro studenty, kteří mají rádi češtinu a nebojí se počítačů. Pro studenty, kteří mají rádi počítače a nebojí se češtiny.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, koncipovaný jako jednooborové studium na Filozofické fakultě MU, v navazujícím magisterském stupni zajišťuje rozšíření a prohloubení znalostí z oblasti jazykově orientované bohemistiky a počítačového zpracování přirozeného jazyka. Je určen především absolventům bakalářského stupně tohoto oboru, po vykonání přijímacího testu je však otevřen i studentům oborů příbuzných. Výuka povinných a povinně volitelných předmětů je realizována ve spolupráci Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU a Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky MU. Protože cílem je vychovat odborníky nejen s uceleným vzděláním, ale též s připraveností pro praxi i pro akademickou dráhu, klade se v  magisterském stupni studia důraz na zapojení studentů do výzkumných úkolů obou pracovišť (podíl na projektech, účast na konferencích, publikační činnost) i do spolupráce se subjekty z aplikační sféry v rámci jihomoravského regionu (stáže, workshopy). Akcentováno je též využívání bohaté nabídky zahraničních studijních pobytů (Erasmus+, CEEPUS). Velká pozornost je soustředěna na přípravu kvalitní diplomové práce, často zaměřené na problematiku, jejíž řešení je uplatnitelné v praxi. Vzdělávání posluchačů magisterského studia směřuje k tomu, aby absolventi disponovali dobrou znalostí jazykovědné bohemistiky i počítačové a korpusové lingvistiky, kvalitní orientací v počítačových technologiích, kompetencemi pro komunikaci ve spisovné češtině a v angličtině i schopností práce v kolektivu, a byli tak vybaveni pro dobré pracovní uplatnění.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uplatnit komplexní odborné bohemistické a zčásti informatické vzdělání jako předpoklad k doktorskému studiu;
  • rozumět jazykovědným teoriím, konceptům a metodologii práce s texty a umět písemně zpracovat zadané téma s použitím samostatně zvolené metody;
  • pracovat s širokým okruhem domácí i zahraniční odborné literatury;
  • ovládat kodifikaci spisovné češtiny na vysoké úrovni, využívat komunikační dovednosti pro velmi dobrý psaný i mluvený projev (s důrazem na odborný styl);
  • algoritmického popisu přirozeného jazyka;
  • využívat programovací jazyky při zpracování konkrétních úkolů.
(?)

Studenti oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika běžně získávají první pracovní zkušenosti již během studia díky brigádám a stážím ve spolupracujících společnostech. Ideálním místem pro uplatnění absolventů počítačové lingvistiky jsou firmy z oblasti informačních technologií zaměřené na práci s přirozeným jazykem a získávání informací z textu, např. Google, Seznam.cz či Moravia. U absolventů magisterského stupně je oceňována velmi dobrá znalost češtiny, praktické zkušenosti z oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka a kvalitní vhled do světa informačních technologií. Široké uplatnění mohou najít jak ve sféře práce s češtinou, angličtinou či dalšími jazyky (korektury, copywriting, technical writing, lokalizace), tak v IT firmách, jako je např. Red Hat (se zaměřením na programování a vývoj aplikací). Navazující magisterské studium poskytuje posluchačům hlubší znalosti studovaného oboru, širší možnosti kontaktů s aplikační sférou a mj. získání řady dalších zkušeností ze zahraničních studijních pobytů. To vše umožňuje pestřejší výběr míst na trhu práce s potenciálem uplatnění na vyšších pozicích. Nadaní studenti se zájmem o další vzdělávání získávají teoreticko-metodologické vybavení pro doktorské studium v oblasti lingvistiky i informatiky.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studium je koncipováno jako dvouleté (čtyřsemestrové) a je zakončeno státní závěrečnou magisterskou zkouškou. Pro přístup ke státní zkoušce musí student získat 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty vyučované na FF a FI MU. Povinné předměty (kredity A) jsou pevně stanoveny akreditací. Nabídka povinně volitelných předmětů je modifikována podle aktuálního vývoje oboru, potřeb praxe a možností výukových pracovišť. Povinně volitelné předměty (kredity B) si studenti volí ze třech bloků – blok I (počítačová lingvistika, výuka na FF MU), blok II (čeština, výuka na FF MU), blok III (informatika, výuka na FI MU). Volitelné kurzy (kredity C) si studenti vybírají z nabídky FF, FI i dalších fakult MU.

Studenti se řídí doporučeným průchodem studiem zveřejněným v IS MU a na webových stránkách oboru.

(?)

Státní závěrečná zkouška magisterská se koná ústně před tříčlennou komisí. Student prokazuje znalosti ze tří oblastí – českého jazyka, matematiky a informatiky a počítačové a korpusové lingvistiky. Otázky vycházejí z témat, která jsou zveřejněna na webových stránkách oboru. Součástí státní zkoušky je také obhajoba magisterské práce, kterou student přednese formou prezentace.

(?)

Absolventi navazujícího magisterského stupně mohou (v případě splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu oboru Český jazyk na FF nebo oboru Informatika na FI MU.

(?)
0
Aktivní studenti
39

Specifikace oboru

Obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Zkratka: PLIN
Kód: 7310T326
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Další informace

Webové stránky Ústavu českého jazyka FF MU:

http://cestina.phil.muni.cz/

Facebook: http://www.facebook.com/lingvistika