Sociální geografie a regionální rozvoj

Zvedni si Ego, studuj u nás Geo.

Rozbalit vše

Obor navazujícího magisterského studia Sociální geografie a regionální rozvoj je zaměřen na získání relativně širokého geografického základu poznatků a dovedností s důrazem na hlubší poznání jevů relevantních pro regionální dimenzi ekonomického a sociálního rozvoje. Důraz je kladen na zvládnutí široké škály přístupů k regionu a na získání dovedností v analýze a výběru vhodných směrů rozvoje regionů v podmínkách trvalé udržitelnosti. Studium rozšiřuje orientaci v geografických a příbuzných disciplínách, prohlubuje zvládnutí metod a technik geografické analýzy a zvyšuje schopnost samostatné interpretace současných sociálních, ekonomických a politických procesů na různých řádovostních úrovních. Absolventi mají solidní přehled v geografických a vybraných příbuzných disciplínách, a také dostatečné znalosti k samostatnému provádění empirických analýz. Cílem studia je připravit absolventa na jeho profesní angažovanost právě v regionálním měřítku, a to jednak samostatně, jednak v týmech. Profesní zdatnost by se měla vyznačovat velkou mírou adaptace ve smyslu profesního zaměření takových organizací a týmů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komunikovat s představiteli veřejné správy a neziskových organizací;
  • aplikovat znalosti a dovednosti z kartografie, analýzy dat, demografie, sociologie a příbuzných oborů;
  • práce s databázemi;
  • analyzovat dílší geografické procesy (migrace, dojížďka za prací a za službami, strukturální změny v ekonomice a ve společnosti, procesy evropské integrace atd.);
  • zvolit vhodné výzkumné metody;
  • znát principy evropské regionální politiky, její metody a priority;
  • interpretovat politický vývoj ve světě a analyzovat regionálně politické konflikty;
  • aplikovat znalost současných metod práce v socioegeografickém výzkumu.
(?)

Získané vzdělání může absolvent uplatnit v úřadech veřejné správy na úrovni municipální, regionální i centrální, ve specializovaných útvarech veřejné správy (např. Úřad práce), v projektových a konzultačních organizacích a agenturách regionálního rozvoje, sociologie, politologie a demografie, marketingových agenturách a agenturách výzkumu veřejného mínění, ve výzkumných institutech regionálního rozvoje, v odborných strukturách a agenturách EU, u podnikatelských subjektů v dopravě, zahraničním obchodě, cestovním ruchu, v obchodu s nemovitostmi.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí 4 semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, doporučené volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborných socio-geografických předmětů a jejich podíl, spolu s předměty zaměřenými na přípravu bakalářské práce, dosahuje 63 kreditů. Další doporučené volitelné předměty zajišťují rozšíření daného vědního základu se zřetelem na řešení diplomové práce a je třeba za ně získat minimálně 39 kreditů. Zbývajících 18 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem Geografie pro daný školní rok. Přístup ke studijním katalogům jiných oborů a fakult mají na stránkách fakulty, resp. univerzity.

(?)

V rámci doporučených volitelných předmětů je ve 2. a 3. semestru odborná praxe z geografie a kartografie vždy v rozsahu dvou týdnů na odborných institucích podle výběru studentů.

(?)

Studium je ukončeno státní magisterskou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Podmínkou přístupu ke státní magisterské zkoušce je získání minimálně 120 kreditů v předepsané skladbě a odevzdání diplomové práce.

Ústní část státní magisterské zkoušky je tvořena zkouškou z tří předmětů státní zkoušky, které se člení na povinné (Obecná regionální a sociální geografie), povinně volitelné (Geografické aspekty veřejné správy a regionálního rozvoje, Regionální geografie Evropy a evropská integrace) a volitelné (Regionální geografie světa, Aplikovaná regionální a sociální geografie) si student vybírá z existující nabídky Geografického ústavu, kde jsou pro jednotlivé předměty stanoveny odpovídající zkušební okruhy.

Diplomovou prací student prokazuje schopnost samostatně řešit odborný problém včetně práce s literaturou, zvládnutí základních výzkumných, terénních a počítačových metod, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace. Témata diplomových prací vypisuje Geografický ústav na návrh učitelů a zveřejňuje jejich aktuální nabídku prostřednictvím IS MU. Student si z aktuální nabídky volí téma diplomové práce, ale má možnost sám téma práce navrhovat potenciálnímu vedoucímu své diplomové práce. Obsah a forma diplomové práce jsou pak stanoveny zvláštními pravidly. Závěrečné hodnocení diplomové práce probíhá veřejnou rozpravou.

Základní tematické okruhy a další bližší informace k ukončení magisterského studia jsou uvedeny na stránkách Geografického ústavu: http://geogr.muni.cz/magisterske-studium#fyzicka-geografie.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může po splnění určitých podmínek pokračovat ve studie na Přírodovědecké fakultě MU v doktorském studijním oboru Fyzická geografie.

(?)
0
Aktivní studenti
12

Specifikace oboru

Obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
Zkratka: SGRR
Kód: 1301T015
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1304 Rig-GK Geografie a kartografie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta

Další detailní informace týkající se studia tohoto oboru lze získat ze Studijního katalogu Geografie pro daný školní rok nebo na webových stránkách Geografického ústavu: http://geogr.muni.cz/magisterske-studium#regionalni-geografie-a-regionalni-rozvoj