Finanční a pojistná matematika

Obchodování na trhu je matematická hra.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem tříletého bakalářského studijního oboru Finanční a pojistná matematika je výchova a příprava odborníků pro práci v pojišťovnictví a bankovnictví s širokým základem znalostí v matematice a s hlubšími znalostmi a dovednostmi v oblasti finanční matematiky, bankovnictví a pojišťovnictví. Hlavním cílem studia v tomto oboru je seznámení s aspekty jak abstraktních, tak praktických matematických modelů a analytických metod.

Koncepce studia v tomto oboru poskytuje studentům základní poznatky a dovednosti z mnoha oblastí matematiky s důrazem na aplikace zejména matematicko-statistických metod pro bankovnictví a pojišťovnictví. Kromě matematických předmětů studenti absolvují také vybrané předměty na Ekonomicko-správní fakultě. Teoretické předměty jsou doplněny praktickými předměty pro osvojení moderních metod matematického modelování v bankovnictví a pojišťovnictví, analýzy dat a jejich počítačové implementace.

Obor je určen zejména pro ty studenty, kteří mají solidní základy v matematice ze střední školy a mají zájem ji aplikovat při řešení praktických problémů, s nimiž se ve finanční a pojistné sféře běžně setkáváme.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • logického, analytického a abstraktního myšlení při řešení praktických problémů;
  • rozumí obecným teoretickým principům matematických metod;
  • dokáže aplikovat analytické a optimalizační metody při řešeních praktických úloh;
  • řešit úlohy v bankovnictví a pojišťovnictví a v praxi interpretovat výsledky;
  • počítačové implementace metod a práce s datovými soubory;
  • využít moderní matematický aparát pro výpočty v úlohách finanční a pojistné matematiky.
(?)

Absolventi najdou uplatnění ve finančních institucích - bankách, pojišťovnách, penzijních a investičních fondech, auditorských a konzultačních firmách, jako firemní finanční analytici a ve státní správě.

U větší části absolventů se předpokládá pokračování ve studiu v navazujícím magisterském oboru Finanční matematika.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru je 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 116 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci, jazykovou přípravu a sportovní aktivity). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 28 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 36 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Podrobnější informace je možné získat na stránkách ústavu: http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-obecne-informace.html

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří obhajoba diplomové práce a ústní zkouška.

Účelem ústní zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na jisté odborné úrovni. Jejím smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a širších souvislostech mezi nimi.

Více informací lze nalézt na stránce ústavu:

http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-bakalarske-studium.html

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Přírodovědecké fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Finanční matematika.

(?)
0
Aktivní studenti
188

Specifikace oboru

Obor: Finanční a pojistná matematika
Zkratka: FINPOJ
Kód: 1103R008
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1101 B-MA Matematika

Nejčastěji zapisované předměty