Statistika a analýza dat

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Statistika a analýza dat bakalářská je určen pro studenty se zájmem o matematicko-statistické metody pro analýzu hromadných dat a jejich aplikace v jiných oborech s využitím výpočetní techniky. Studenti se seznámí se základy relevantních matematických a statistických metod nezbytných při řešení konkrétních úloh z praxe. Cílem studia je poskytnout studentům přehled základních matematicko-statistických a informatických disciplín používaných při analýze a zpracování hromadných dat. Dále vybavit studenty základními dovednostmi potřebnými při statistické analýze a počítačovém zpracování datových souborů, které jsou potřeba v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.

Cílem studia je poskytnout studentům reálné vzdělání se zaměřením na aplikovanou matematiku a připravit je na studium navazujících oborů magisterského studia.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Osvojí si základní teoretické a metodologické znalosti z matematické statistiky, numerické matematiky a ostatních matematických disciplín.
  • Dokáže implementovat teoretické a metodologické znalosti z matematické statistiky a numerické matematiky do vybraných programovacích jazyků (R, MATLAB, STATISTICA a SAS).
  • Dokáže vybrat vhodné matematicko-statistické postupy a modely při analýze reálných dat.
  • Na základě osvojených teoretických a praktických dovedností dokáže výsledky statistických analýz interpretovat, dovede identifikovat skryté souvislosti a vazby mezi praktickými jevy, dokáže kriticky zhodnotit nesprávné použití statistických postupů a
(?)

Absolvent získá dobrý přehled moderních metod používaných při analýze hromadných dat, zejména parametrických i neparametrických statistických technik a spektrálních technik, bude schopen vybrat vhodné statistické a analytické nástroje při řešení zkoumaných problémů. Tyto metody bude schopen tvůrčím způsobem modifikovat a rozvíjet, vytvářet příslušný software a bude umět analyzovat informaci obsaženou v datových souborech různých typů. Předpokládá se uplatnění absolventů ve vědecko-pedagogických zařízeních, finančních, bankovních, pojišťovacích institucích, institucích státní správy a samosprávy, ve výrobní a obchodní sféře, ve službách a v orgánech spolupracujících s Evropskou unií při řešení interdisciplinárních úloh zejména v oblasti ekonomie, bankovnictví, pojišťovnictví, biometriky, životního prostředí a dalších přírodovědných i technických oborech. Absolvent bude způsobilý učit statistické předměty na vysokých školách. Předpokládá se, že část absolventů bude pokračovat na třetím stupni studia (doktorské studium, titul Ph.D.) v statistických nebo příbuzných studijních oborech. Získané vzdělání v studijním oboru Statistika a analýza dat je natolik univerzální, že absolvent bude dobře připraven na pružnou adaptaci v širokém spektru vyžadovaných činností.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky.

Charakteristika závěrečné práce a její obhajoba

Zpracováním bakalářské práce student prokazuje orientaci v  problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby bakalářské práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace.

Charakteristika ústní zkoušky

Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na jisté odborné úrovni. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z  jednotlivých předmětů a zkoušet detailní znalost teorie a důkazů. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z  jednotlivých oborů a širších souvislostech mezi nimi.

(?)

Na toto studium může navazovat bakalářské resp. magisterské studium jiného oboru na Masarykově univerzitě (např.ekonomie, sociologie, psychologie, biologie apod.).

(?)
0
Aktivní studenti
44

Specifikace oboru

Obor: Statistika a analýza dat
Zkratka: STAT
Kód: 1101R031
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1101 B-MA Matematika

Nejčastěji zapisované předměty