Statistika a analýza dat

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Statistika a analýza dat bakalářská je určen pro studenty se zájmem o matematicko-statistické metody pro analýzu hromadných dat a jejich aplikace v jiných oborech s využitím výpočetní techniky. Studenti se seznámí se základy relevantních matematických a statistických metod nezbytných při řešení konkrétních úloh z praxe. Cílem studia je poskytnout studentům přehled základních matematicko-statistických a informatických disciplín používaných při analýze a zpracování hromadných dat. Dále vybavit studenty základními dovednostmi potřebnými při statistické analýze a počítačovém zpracování datových souborů, které jsou potřeba v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.

Cílem studia je poskytnout studentům reálné vzdělání se zaměřením na aplikovanou matematiku a připravit je na studium navazujících oborů magisterského studia.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Osvojí si základní teoretické a metodologické znalosti z matematické statistiky, numerické matematiky a ostatních matematických disciplín.
  • Dokáže implementovat teoretické a metodologické znalosti z matematické statistiky a numerické matematiky do vybraných programovacích jazyků (R, MATLAB, STATISTICA a SAS).
  • Dokáže vybrat vhodné matematicko-statistické postupy a modely při analýze reálných dat.
  • Na základě osvojených teoretických a praktických dovedností dokáže výsledky statistických analýz interpretovat, dovede identifikovat skryté souvislosti a vazby mezi praktickými jevy, dokáže kriticky zhodnotit nesprávné použití statistických postupů a
(?)

Absolvent získá dobrý přehled moderních metod používaných při analýze hromadných dat, zejména parametrických i neparametrických statistických technik a spektrálních technik, bude schopen vybrat vhodné statistické a analytické nástroje při řešení zkoumaných problémů. Tyto metody bude schopen tvůrčím způsobem modifikovat a rozvíjet, vytvářet příslušný software a bude umět analyzovat informaci obsaženou v datových souborech různých typů. Předpokládá se uplatnění absolventů ve vědecko-pedagogických zařízeních, finančních, bankovních, pojišťovacích institucích, institucích státní správy a samosprávy, ve výrobní a obchodní sféře, ve službách a v orgánech spolupracujících s Evropskou unií při řešení interdisciplinárních úloh zejména v oblasti ekonomie, bankovnictví, pojišťovnictví, biometriky, životního prostředí a dalších přírodovědných i technických oborech. Absolvent bude způsobilý učit statistické předměty na vysokých školách. Předpokládá se, že část absolventů bude pokračovat na třetím stupni studia (doktorské studium, titul Ph.D.) v statistických nebo příbuzných studijních oborech. Získané vzdělání v studijním oboru Statistika a analýza dat je natolik univerzální, že absolvent bude dobře připraven na pružnou adaptaci v širokém spektru vyžadovaných činností.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky.

Charakteristika závěrečné práce a její obhajoba

Zpracováním bakalářské práce student prokazuje orientaci v  problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby bakalářské práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace.

Charakteristika ústní zkoušky

Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na jisté odborné úrovni. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z  jednotlivých předmětů a zkoušet detailní znalost teorie a důkazů. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z  jednotlivých oborů a širších souvislostech mezi nimi.

(?)

Na toto studium může navazovat bakalářské resp. magisterské studium jiného oboru na Masarykově univerzitě (např.ekonomie, sociologie, psychologie, biologie apod.).

(?)
21
Aktivní studenti
70

Specifikace oboru

Obor: Statistika a analýza dat
Zkratka: STAT
Kód: 1101R031
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 8. 2020
Program: B1101 B-MA Matematika

Nejčastěji zapisované předměty