Molekulární biologie a genetika

Za vším hledej geny.

Rozbalit vše

Cílem studia magisterského navazujícího oboru "Molekulární biologie a genetika" je poskytnout absolventům takové informace a zkušenosti, které budou zárukou jejich vysoké adaptability v různých oblastech biologického výzkumu i praktických aplikací, kde se uplatňují molekulárně biologické přístupy k řešené problematice. Absolventi magisterského navazujícího oboru "Molekulární biologie a genetika" získají velmi dobré znalosti z molekulární biologie a genetiky, a to nejen na úrovni teoretické, ale i praktické. V rámci zvoleného studijního směru vypracovávají i diplomovou práci, která jim umožňuje uplatnit tyto nabyté znalosti ve výzkumné praxi.

Obor poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v oblasti molekulární biologie a genetiky a zdůrazňuje význam a možnosti využití molekulárně biologických přístupů pro současnou biologii a medicínu. Absolvent si osvojuje znalosti a dovednosti v (1) základních biologických disciplinách (obecná biologie, genetika, molekulární biologie, antropologie, mikrobiologie, imunologie, biostatistika, fyziologie organismů), (2) biochemii a chemii (obecná biochemie, enzymologie, biochemické metody, anorganická, organická, analytická a fyzikální chemie).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • tvůrčím způsobem provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie, zejména molekulární biologie a genetiky;
  • zapojit se do výzkumných projektových týmů;
  • prokázat vědomosti o struktuře a funkci genomu na všech základních úrovních živých soustav (tj. virový genom, genom bakterií, genom archeí, genom protozoí, genom hub, kvasinek, chromist, genom vyšších rostlin, živočichů, savců a podrobněji genom člověka)
  • provádět základní i pokročilé metody v oblasti genetiky a molekulární biologie ve výzkumu a i v praxi;
  • výsledky své práce prezentovat na odborném fóru.
(?)

Absolventi nacházejí dobré uplatnění především na ústavech AV ČR, laboratořích a pracovištích rezortních výzkumných ústavů, zejména v oblasti zdravotnictví, veterinární medicíny, zemědělství, farmacie, na pracovištích ochrany životního prostředí i v komerčních diagnostických a forenzních laboratořích. Jsou schopni tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Profilujícími předměty jsou molekulární biologie prokaryot, eukaryot a virů, genové inženýrství, genetika člověka, genetika živočichů, genetika rostlin, genetika populací a vývojová genetika. Kromě těchto předmětů mají studenti výběr širokého spektra dalších specializačních kurzů. Významné přenositelné zkušenosti i velmi specifické odborné znalosti získávají studenti během realizace dvouleté diplomové práce, která zahrnuje práci s odbornými informacemi (vyhledávání, třídění, přípravu odborného textu) a rozsáhlou experimentální činnost (osvojení konkrétních metodik, vyhodnocení, kritická diskuze a prezentace výsledků). Na pravidelných seminářích během studia si absolventi osvojují schopnosti odborné diskuse a komunikace, prezentace své práce a kritického myšlení.

(?)

Podmínkou pro řádné ukončení studia je splnění studijních povinností daných ve studijním řádu fakulty, které jsou nutné pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce.

Státní závěrečnou zkouškou student prokazuje znalost logických souvislostí poznatků nabytých v jednotlivých

předmětech po dobu magisterského studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je ústní obhajoba diplomové práce a

ústní zkoušky ze tří předmětů: Molekulární a buněčná biologie, Speciální genetika, Genové inženýrství a genomika.

Bližší informace lze nalézt na stránce oddělení: http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB/

(?)

Absolvent magisterského oboru může po splnění podmínek pro přijetí pokračovat v doktorském studijním programu na PřF MU v oborech Molekulární a buněčná biologie nebo Obecná a molekulární genetika. Absolventi mají též možnost nastoupit do doktorského studia na příbuzných oborech na PřF nebo LF, případně na jiných vysokých školách.

(?)
0
Aktivní studenti
4

Specifikace oboru

Obor: Molekulární biologie a genetika
Zkratka: BIMG
Kód: 1515T007
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1530 Rig-EXB Experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta