Speciální biologie

Jednota a různost biologie

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Speciální biologie je koncipován tak, aby jeho absolvent získal základní teoretické a praktické znalosti z moderní biologie rozšířené o vědomosti ze speciálních biologických disciplín podle zvoleného směru studia. Základem studia oboru během prvních dvou let je popis struktury a funkce živé hmoty na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové, organismové a populační úrovni. Součástí vzdělání je také plnohodnotný základ chemie. Na začátku 3. semestru se studenti zapisují do jednoho z pěti směrů studia, kterým vyjadřují svůj zájem o určitý směr budoucího navazujícího magisterského programu. Možnost volby konkrétního směru studia je omezena kapacitně. Při překročení kapacity směru rozhodují o pořadí zapsaných studentů kritéria, která zohledňují dosažené výsledky během prvních dvou semestrů studia (studijní průměr, celkový počet získaných kreditů, prospěch z profilových předmětů).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Popsat základní struktury všech skupin živých organismů včetně jejich funkcí.
  • Rozumět fyziologickým procesům u mikroorganismů, rostlin a živočichů včetně člověka; podle zvolené specializace.
  • Identifikovat živé organismy podle platného systému.
  • Formulovat vztahy mezi živými organismy a prostředím.
  • Aplikovat základní výzkumné metody využívané danou specializací.
  • Efektivní práce v biologické a chemické laboratoři.
  • Plánovat jednoduché experimenty a data statisticky vyhodnotit.
  • Komunikovat efektivně anglicky zejména v oblasti přírodních věd, např. psaná vědecká sdělení nabo ústní prezentace výsledků.
(?)

I když se předpokládá, že většina studentů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu daného oboru či směru, absolventi jsou dobře připraveni i pro praxi, kde najdou uplatnění jako biologové, kteří pod odborným vedením mohou vykonávat vědeckou, vývojovou a diagnostickou činnost ve vědeckých ústavech, zemědělských zařízeních nebo na vysokých školách jako vysoce kvalifikovaní laboranti a asistenti. Cílem studia oboru Speciální biologie je, aby jeho absolvent získal znalosti potřebné pro praktickou činnost v příslušné specializaci dle zvoleného studijního směru nebo základy k dalšímu vzdělání.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Studijní předměty se dělí na povinné, povinně volitelné, doporučené volitelné, volitelné z širšího vědního oboru a ostatní volitelné předměty. Součástí bloku povinných předmětů je i příprava a vypracování bakalářské práce, blok předmětů sportovních aktivit a skupina jazykových předmětů, jejichž povinným uzavřením je zkouška z odborné angličtiny. Standardní kreditová zátěž za celé tříleté studium je 180 kreditů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Není u tohoto oboru relevantní.

(?)

Státní závěrečnou zkouškou student prokazuje znalost logických souvislostí poznatků nabytých v jednotlivých předmětech po dobu bakalářského studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je ústní obhajoba bakalářské práce; státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé směry studia jsou tvořeny vždy společným předmětem Obecná biologie a jedním specializovaným předmětem dle zvoleného směru.

Více informací lze nalézt na stránce ústavu UEB: http://www.sci.muni.cz/ueb/studium/bakalarske-studium/statni-zaverecna-zkouska/

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Přírodovědecké fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím stejnojmenném magisterském studijní oboru Speciální biologie.

(?)
0
Aktivní studenti
312

Specifikace oboru

Obor: Speciální biologie
Zkratka: SPBI
Kód: 1501R026
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1530 B-EXB Experimentální biologie

Nejčastěji zapisované předměty