Speciální biologie

Specializací k porozumění a praxi v biologii

Rozbalit vše

Navazující magisterský studijní obor "Speciální biologie" prohlubuje znalosti v rámci zvolených speciálních biologických disciplín, které si studenti osvojili během bakalářského studia. Stejně jako bakalářské studium tohoto oboru, tak i magisterský navazující studijní obor "Speciální biologie" se dělí do pěti směrů, které se během celé doby studia od sebe odlišují skladbou studijního plánu, tématy diplomových prací i předměty státní závěrečné zkoušky. Těmito pěti směry studia v rámci oboru jsou následující: Experimentální biologie rostlin, Experimentální biologie živočichů a imunologie, Mikrobiologie a molekulární biotechnologie, Ekotoxikologie a Antropobiologie a antropogenetika. Absolventi magisterského oboru "Speciální biologie" získají hluboké znalosti ze zvolených oblastí experimentální biologie, a to nejen na úrovni teoretické, ale i praktické. V rámci zvoleného studijního směru vypracovávají i diplomovou práci, která jim umožňuje uplatnit tyto nabyté znalosti ve výzkumné praxi.

Kromě biologického vzdělání ve výše uvedených oblastech získá posluchač plnohodnotný základ chemie a analýzy životního prostředí a statistického hodnocení dat. Rozsáhlé teoretické znalosti absolventů jsou doplněny praktickými znalostmi, protože součástí výuky většiny předmětů jsou laboratorní a terénní cvičení a exkurze, kde si studenti osvojí většinu metod, které se užívají v ekotoxikologii a analýze životního prostředí v praxi.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů.
  • Popsat detailně struktury a fyziologické funkce organismů, na které se specializuje.
  • Aplikovat pokročilé výzkumné metody a techniky využívané ve vědecké praxi dané specializace.
  • Rutinní a nezávislé práce v biologické a chemické laboratoři.
  • Plánovat pokročilé experimenty, získávat i komplikovaná a rozsáhlá data a statisticky je hodnotit.
  • Komunikovat anglicky zejména v oblasti přírodních věd, např. psaná vědecká sdělení nebo ústní prezentace výsledků.
(?)

Cílem studia magisterského oboru "Speciální biologie" je poskytnout absolventům takové informace a zkušenosti, které budou zárukou jejich vysoké adaptability v různých oblastech biologického výzkumu. Absolventi směru „Experimentální biologie rostlin“ mají hluboké znalosti o funkčních procesech v rostlinách a jejich společenstvech, které mohou uplatnit v teoretickém i praktickém výzkumu ve výzkumných ústavech AV ČR, rezortních ústavech Ministerstva zemědělství, šlechtitelských ústavech a dalších zařízeních, zabývajících se např. ochranou životního prostředí. Absolventi směru „Experimentální biologie živočichů a imunologie" získávají možnosti uplatnění v základním nebo aplikovaném výzkumu v ústavech AV ČR i resortních ústavech, a to jak veterinárně, tak humánně orientovaných. Absolventi také nalézají uplatnění v soukromých firmách orientovaných na biomedicínskou praxi nebo farmaceutický průmysl. Absolventi směru "Mikrobiologie a molekulární biotechnologie" nacházejí dobré uplatnění především v laboratořích ve zdravotnictví (více informací zde), potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, ústavech AV ČR, v laboratořích zemědělských podniků a firem zaměřených na životní prostředí včetně úřadů Ministerstva životního prostředí na různých úrovních. Absolventi směru Ekotoxikologie nacházejí uplatnění v soukromém i státním sektoru, a to od odborných pozic (biologické, ekotoxikologické, biochemické a analytické laboratoře) až po řídicí funkce (např. hodnotitelé rizik, vedení monitoringu životního prostředí, environmentální management, podniková ekologie apod.). Jsou tak vhodně vybaveni na práci v institucích ochrany a kontroly životního prostředí (výzkumné instituce, povodí, zdravotní ústavy, hygienické stanice, odpadové hospodářství) i pro soukromé podnikání nebo průmyslové podniky.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Studijní předměty se dělí na povinné, povinně volitelné, doporučené volitelné, volitelné z širšího vědního oboru a ostatní volitelné předměty. Standardní kreditová zátěž za celé dvouleté studium je 120 kreditů.

Studium oboru "Speciální biologie" - směr "Experimentální biologie rostlin" vychází ze základů, které tvoří přednášky a cvičení z rostlinné cytologie, anatomie a morfologie. Tyto disciplíny se zabývají vnitřní stavbou a vnějším utvářením rostlin a vysvětlují příčiny jejich rozdílů. Na tento základ navazují cvičení a přednášky z rostlinné fyziologie, která studuje takové významné procesy, jakými jsou fotosyntéza, dýchání, minerální výživa rostlin, jejich vodní provoz, růst, vývoj a dráždivost. Spolu s ekofyziologií a produkční biologií tvoří základ výuky speciálních fyziologických disciplín.

Student oboru "Speciální biologie" – směr "Experimentální biologie živočichů a imunologie" je po absolvování studia vybaven pro uplatnění v oborech, které vyžadují teoretické znalosti a praktické dovednosti moderní fyziologie a imunologie, a to humánně i veterinárně orientovaných. Posluchač je vzděláván v oblastech buněčných signalizací, které jsou klíčové pro pochopení procesů řídících embryonální vývoj, diferenciaci tkání a jejich regeneraci, stejně jako procesů karcinogeneze, imunitních regulací i senzorických schopností nervového systému. V diplomové práci se posluchač může věnovat řešení zmíněných otázek na širokém spektru modelů od tkáňových kultur přes bezobratlé, dále hospodářské obratlovce až po člověka. Směr tak integruje metodické přístupy molekulární biologie, genetiky a buněčné biologie s přístupy morfologickými i behaviorálními.

Absolvent oboru "Speciální biologie" - směr "Mikrobiologie molekulární biotechnologie" po teoretické i praktické stránce ovládá problematiku humánní a veterinární mikrobiologie, včetně epidemiologie. Podrobnější informace jsou přednášeny i v oblasti ekologie mikroorganismů, významu mikroorganismů pro životní prostředí a jejich využití v biotechnologiích a bioremediacích. Škála poskytovaných informací a získaných zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech obecné i aplikované mikrobiologie.

Absolvent oboru "Speciální biologie" - směr "Ekotoxikologie" má kompletní odborné vzdělání v oblasti hodnocení biologického vlivu stresorů v životním prostředí, a to od molekulární a buněčné úrovně až po úroveň ekosystémovou. Rozumí problematice hodnocení ekotoxicity čistých látek (například v prediktivním hodnocení pesticidů či v hodnocení chemikálií v rámci evropských legislativ), ale i komplexnosti problematiky při hodnocení účinků environmentálních směsí. Zná specifika ekotoxikologie v různých matricích – voda, půda, sedimenty, ovzduší a má dobré znalosti o těchto složkách životního prostředí (pedologie, hydrologie, meteorologie).

(?)

Není u tohoto oboru relevantní.

(?)

Státní závěrečnou zkouškou student prokazuje znalost logických souvislostí poznatků nabytých v jednotlivých předmětech po dobu magisterského studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je ústní obhajoba diplomové práce a ústní zkoušky ze tří předmětů (resp. dvou předmětů u studijního směru "Ekotoxikologie") dle zvoleného směru studia.

Více informací lze nalézt na stránce ústavu UEB: http://www.sci.muni.cz/ueb/studium/magisterske-studium/statni-zaverecna-zkouska/

(?)

Studijní a vědecký potenciál studentů může být dále rozvíjen v navazujících zaměřeních doktorského programu Biologie.

(?)
0
Aktivní studenti
11

Specifikace oboru

Obor: Speciální biologie
Zkratka: SPBI
Kód: 1501T026
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1530 Rig-EXB Experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta