Ekonomie

Když jeden model řekne víc než tisíc slov.

Rozbalit vše

Bakalářský obor Ekonomie nabízí svým studentům znalosti z oblastí ekonomické teorie v kontextu jejího vývoje, alternativních podob a podstaty její argumentace v kombinaci s osvojením si základů univerzálních kvantitativních nástrojů a technik využívaných jak v ekonomii, tak i v dalších vědních disciplínách. Posluchači bakalářského oboru se postupně seznamují se základy z oblasti mikroekonomie, makroekonomie a dějin ekonomických teorií. Mohou se rovněž hlouběji profilovat v oblastech aplikované matematiky, statistiky a ekonometrického modelování. Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí postupů teoretické ekonomie a rozumějící relevantnosti a limitům jejich použití.

Ve dvouoborových kombinacích je akcentována synergická stránka dané oborové kombinace.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat hlavní teoretické koncepty z oblasti ekonomie a porozumět obsahu současných odborných textů z oblasti moderní ekonomie;
  • aplikovat teoretické poznatky na řešení konkrétních ekonomických případových studií zahrnujících i konstrukci formálních modelů;
  • komentovat a interpretovat současný ekonomický vývoj v kontextu moderních ekonomických teorií, a to případně i s využitím vhodných kvantitativních nástrojů a technik;
  • analyticky identifikovat skryté souvislosti a vazby ekonomických dopadů hospodářsko-politických rozhodnutí;
  • vytvořit odborný text na téma ekonomických a hospodářsko-politických problémů, ve kterém je schopen fundovaně obhájit své názory na základě vlastní kvantitativní analýzy empirických dat.
(?)

Hlubší osvojení ekonomického způsobu myšlení a univerzálnost vyučovaných základů kvantitativních metod otevírá absolventům brány nejen do světa ekonomie, ale i do světa financí, podnikové ekonomie nebo aplikované hospodářské politiky. Svou specializaci mohou posluchači bakalářského oboru dále profilovat v rámci adekvátní volby tématu bakalářské práce a školitele. Absolvent oboru je připraven pro velmi dobré uplatnění zejména v rámci navazujícího magisterského studia doma i v zahraničí. Specifické znalosti a analytické dovednosti předurčují absolventy oboru k jednoduššímu uplatnění v analytických odděleních komerčních bank, analytických a poradenských firmách, státních a mezinárodních organizacích. Zde se absolventi oboru mohou podílet na práci s kvantitativními modely pro finanční a makroekonomickou predikci, testování dopadů alternativních strategií a scénářů a tvorbě jednodušších finančních a makroekonomických analýz.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu bakalářské práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška na oboru Ekonomie je ústní a skládá se ze tří částí:

- obhajoba bakalářské práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška z odborného předmětu.

Závěrečné bakalářské práce jsou tematicky zaměřeny jak do oblasti teoretické, tak i aplikované a empirické ekonomie. Témata prací zahrnují oblasti dějin ekonomických teorií, aplikace matematicko-statistických nástrojů v ekonomii, oblasti ekonomického modelování (mikroekonomické i makroekonomické) a oblasti metodologie ekonomie jako takové.

Typická témata bakalářských prací zahrnují témata z oblastí aplikace základních ekonometrických nebo statistických nástrojů a technik pro řešení vybraného ekonomického problému (jakákoliv oblast ekonomie), a to s využitím dat z vlastních empirických šetření či veřejně dostupných dat; dějin ekonomických teorií (vymezení názorů různých ekonomických škol a ekonomů na fenomény reálného světa i světa teoretické ekonomie); metodologie ekonomie (rešerše a hodnocení metodologických nástrojů a přístupů k problémům a pojmům současné ekonomie).

Typickým přínosem bakalářské práce je tedy obvykle:

- aplikace základních matematicko-statistických nástrojů a postupů na reálná data a interpretace výsledků s cílem řešit nějakou ekonomickou otázku či problém;

- zpracování, pochopení a vysvětlení vybraného ekonomického problému z pohledu ekonomické teorie nebo historických souvislostí vývoje ekonomického myšlení;

- formalizace ekonomického problému a jeho řešení v teoretické (modelové) nebo empirické rovině.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561100-katekonomie/szz-na-ke

(?)

Absolventi oboru mají (v případě splnění podmínek přijetí) možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Ekonomické teorie, obor Ekonomie (včetně dvouoborových kombinací), programu Hospodářská politika a správa, oboru Hospodářská politika a oboru Hospodářská politika a mezinárodní vztahy a studijním programu Kvantitativní metody v ekonomice, obor Matematické a statistické metody v ekonomii.

(?)
1
Aktivní studenti
43

Specifikace oboru

Obor: Ekonomie
Zkratka: EKON
Kód: 6201R004
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1101 B-MA Matematika
Ekonomicko-správní fakulta
Obor zajišťuje:
Ekonomicko-správní fakulta